Základní škola Dukelských hrdinů je příspěvkovou organizací, jejíž zřizovatelem je Město Karlovy Vary, Moskevská 2035/21, Karlovy Vary. Sídlo školy se nachází na Moskevské 1117/25, Karlovy Vary. Budova základní školy je situována v centru města v těsné blízkosti autobusového a vlakového nádraží a zastávky městské autobusové hromadné dopravy. Naši školu provází  mnohaletá tradice, neboť již od roku 1904 poskytuje žákům zázemí, vzdělání a dobrou přípravu pro život.

Jedná se o školu plně organizovanou se standardním zaměřením. Od školního roku 2021/2022 mohou žáci s odkladem školní docházky a děti předškolního věku navštěvovat přípravný ročník.  Součástí školy je školní družina, která nabízí odpolední program pro žáky prvního stupně ZŠ s kapacitou 150 účastníků, moderně vybavená školní jídelna s možností výběru dvou jídel (kapacita 500 jídel) a školní hřiště. Třídy prvních a druhých ročníků jsou umístěny v budově školičky v areálu školy.

Na naší základní škole se žáci vzdělávají podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání START (ŠVP ZV START). Součástí výuky jsou i projektové dny, tematické exkurze, kulturní a sportovní akce. Pravidelně pořádáme školu v přírodě a též poznávací zájezdy jak v tuzemsku, tak do zahraničí. 

Výuku žáků zajišťuje kvalifikovaný pedagogický sbor, který tvoří ředitelka školy, zástupkyně ředitelky, učitelé I. a II. stupně včetně 2 výchovných poradkyň, 1 koordinátora prevence sociálně-patologických jevů, 1 kariérové poradkyně, 1 speciálního pedagoga – etopeda,  2 koordinátorek ŠVP, 1 koordinátora ICT, a  5 vychovatelek školní družiny. Sbor je smíšený s většinovou převahou žen, věkově pestrý, od mladých pedagogů až po zkušené kolegy. Naše škola má rovněž k dispozici kvalifikované pedagogické asistentky, logopedickou asistentku, asistentky pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami pro nápravu SPU.

Škola disponuje kmenovými učebnami pro každou třídu, odbornými učebnami pro chemii, fyziku, jazykovou učebnou pro výuku cizích jazyků, dvěma tělocvičnami a školním hřištěm. Ve škole je zřízena počítačová učebna, 2 multimediální učebny, školní cvičná kuchyňka a školní dílna pro výuku praktických činností. Všechny třídy jsou vybaveny moderním školním nábytkem. Škola splňuje všechny hygienické a estetické požadavky. Žáci mají možnost o přestávkách využívat prostory chodeb pro volný pohyb, mohou využívat potravinového a nápojového automatu, který zaručuje dodržování pitného režimu žáků. 

V odpoledních hodinách škola nabízí široký výběr zájmových kroužků (dle aktuální nabídky pro školní rok https://www.zsdukla.cz/?page_id=328).

.