Vnitřní řád školní družiny a školního klubu

Platnost:          od 01.12.2018

Zpracovala:    Bc. Tamara Kanalašiová, vedoucí vychovatelka

Mgr. Bc. Hana Lejsková, zástupkyně ředitelky školy

Schválila:        Mgr. Bc. Eva Doušová, ředitelka školy

Obecná ustanovení

Vnitřní řád školní družiny a školního klubu určuje pravidla provozu, stanoví režim školní družiny a školního klubu, je závazný pro pedagogické pracovníky a má informativní funkci pro zákonné zástupce. Prokazatelné seznámení s tímto dokumentem provádějí vychovatelky školní družiny a školního klubu. Školní družina (dále pouze ŠD) a školní klub (dále pouze ŠK) se při své činnosti řídí zejména zákonem č. 561/2004Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším, odborném a jiném vzdělávání, v platném znění a vyhláškou č. 74/2005 Sb.,
o zájmovém vzdělávání, v platném znění. Vnitřní řád je závazný pro všechny zaměstnance školy, účastníky a jejich zákonné zástupce.

Vnitřní řád upravuje

 • podrobnosti k výkonu práv a povinností účastníků a jejich zákonných zástupců ve školní družině a školním klubu;
 • podrobnosti k docházce do školní družiny a školního klubu;
 • provoz a vnitřní režim školní družiny a školního klubu;
 • podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů s pedagogickými pracovníky a  pravidlech chování účastníků;
 • podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví účastníků a jejich ochrany před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí;
 • podmínky zacházení s majetkem školní družiny a školního klubu ze strany účastníků.

Práva a povinnosti účastníků a jejich zákonných zástupců

Účastník má právo:

 • na účast na výchovných, vzdělávacích, zájmových, popř. tematických akcích zajišťovaných školní družinou a školním klubem,
 • na svobodu myšlení, projevu, shromažďování, náboženství, na odpočinek a  dodržování základních psychohygienických podmínek,
 • vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajícím se podstatných záležitostí jeho výchovy a vzdělávání, přičemž jeho vyjádření musí být věnována pozornost odpovídající jeho věku a stupni vývoje; účastník má právo sdělit svůj názor vychovatelce ŠD a ŠK, vedoucí vychovatelce ŠD nebo ředitelce školy; účastník musí svůj názor vyjádřit přiměřenou formou, která neodporuje zásadám slušnosti,
 • na odpočinek, na hru a oddechové činnosti odpovídající jeho věku, jakož i  na  svobodnou účast v řízených zájmových činnostech; odpoledne má účastník trávit v  klidné, pohodové a přátelské atmosféře,
 • na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví, na život a práci ve zdravém životním prostředí,
 • na ochranu před jakoukoli formou diskriminace a násilí, proti zásahům do soukromého života a poškozování pověsti a cti,
 • být seznámen s vnitřním řádem školní družiny a školního klubu.

Účastník má povinnost:

 • dodržovat vnitřní řád školní družiny a školního klubu, předpisy a pokyny školy k ochraně zdraví a bezpečnosti, s nimiž byl seznámen,
 • plnit pokyny pedagogických pracovníků školy vydané v souladu s právními předpisy a vnitřním řádem školní družiny a školního klubu, dbát pokynů provozních pracovníků, chovat se tak, aby neohrozil zdraví svoje ani jiných osob,
 • své chování a jednání ve školní družině a školním klubu a na akcích pořádaných ŠD a ŠK usměrňovat tak, aby nesnižovali důstojnost svou, jiných účastníků, zaměstnanců školy a lidí, se kterými přijde do styku,
 • zjistí-li ztrátu či poškození osobní věci, tuto skutečnost neprodleně ohlásit vychovatelce školní družiny nebo školního klubu v ten den, kdy ke ztrátě či poškození došlo,
 • chodit do školní družiny či klubu podle zápisového lístku a účastnit se činností organizovaných školní družinou či školním klubem,
 • zacházet s vybavením školní družiny a školního klubu šetrně, udržovat své místo i ostatní prostory školní družiny a školního klubu v čistotě a pořádku, chránit majetek před poškozením,
 • ukládat si své oblečení a aktovku během vycházky a pobytu venku v šatně školní družiny a školního klubu, cenné věci si bere s sebou, za mobilní telefony a přinesené hračky školní družina a klub neručí,
 • během pobytu ve školní družině či klubu nepoužívat elektronická zařízení (např. mobilní telefony, tablety, MP3 přehrávače), kromě odůvodněných případů se souhlasem pedagoga,
 • chovat se ve školní družině a školním klubu tak, aby neohrožoval ostatní účastníky ani vyučujícího; při závažném a opakované porušování vnitřního řádu školní družiny či školního klubu může být rozhodnutím ředitelky školy účastník ze ŠD a ŠK vyloučen.

Účastník nesmí:

 • nechávat cenné věci a peníze v odloženém oděvu ani v aktovkách,
 • nosit do školní družiny a školního klubu předměty, které nesouvisí s činností ŠD a ŠK, zejména ty, které by mohly ohrozit zdraví a bezpečnost žáka nebo jiných osob,
 • pořizovat nahrávky (video, audio, foto) bez svolení nahrávané osoby,
 • opouštět školu a školní areál bez vědomí vychovatelky ŠD a ŠK před ukončením pobytu ve školní družině či školním klubu z bezpečnostních důvodů,
 • používat mezi sebou a vůči dospělým osobám hrubých slov, urážek, psychického a fyzického násilí, hrubé slovní a úmyslné psychické a fyzické útoky, a to jak vůči jinému účastníkovi či vůči pracovníkům školy; toto chování se vždy považuje za závažné porušení povinností stanovených tímto řádem a účastník bude za toto provinění ze ŠD či  ŠK vyloučen,
 • požívat alkoholické nápoje, kouřit, vyrábět, distribuovat, přechovávat, šířit, propagovat a užívat omamné psychotropní látky v prostorách školní družiny a  školního klubu a při akcích souvisejících s činností ŠD a ŠK; účastník se nesmí dostavit do školní družiny ani školního klubu nebo na akci pořádanou školní družinou a  školním klubem pod vlivem alkoholu nebo jiných omamných látek; porušení tohoto zákazu je vždy závažným porušením vnitřního řádu školní družiny a školního klubu a účastník bude za toto provinění ze ŠD nebo z ŠK vyloučen,
 • hrubým způsobem porušovat vnitřní řád ŠD a ŠK; pokud nedojde v dohodnuté době k odstranění nedostatků, bude účastníkovi ukončena docházka do ŠD nebo ŠK.

 

Práva a povinnosti zákonných zástupců účastníků a pravidla o vzájemných vztazích zákonných zástupců účastníků s pedagogickými pracovníky

O zařazení účastníka do školní družiny a školního klubu rozhoduje na základě zápisního lístku ředitelka školy. Přihlašování a odhlašování účastníků, vybírání poplatků, předávání informací zákonným zástupcům, vyřizování námětů a stížností zajišťují vychovatelky školní družiny a školního klubu pod vedením vedoucí vychovatelky.

Zákonní zástupci, kteří chtějí přihlásit účastníka do školní družiny či školního klubu, musí vyplnit zápisový lístek, který obdrží u vychovatelek. Na základě některých údajů ze zápisového lístku odchází účastník z družiny sám, nebo je vydán pouze zákonným zástupcům, popř. osobě, jejíž jméno je uvedeno v zápisním lístku zákonným zástupcem žáka.

Přejí-li si zákonní zástupci, aby účastník opustil družinu v jiné době, než jaká je uvedena v  zápisním lístku, musí o to písemně požádat. Písemná žádost musí obsahovat údaj o datu změny a podpis zákonného zástupce. Toto nelze vyřizovat telefonicky, neboť tento způsob omluvy je neprůkazný. Účastník předloží písemnou žádost jedné z vychovatelek a ta jej propustí.

Při zápisu do školní družiny nebo školního klubu je zákonný zástupce účastníka prokazatelným způsobem seznámen s řádem školní družiny a školního klubu. Školní klub navštěvují účastníci podle rozpisu na zápisovém lístku. Účastníka lze ze školní družiny a školního klubu odhlásit k poslednímu pracovnímu dni v měsíci, vždy písemnou formou.

Účastník může být ze školní družiny a školního klubu vyloučen. Důvodem vyloučení může být soustavné porušování kázně a pořádku v družině, ohrožování zdraví a bezpečnosti ostatních účastníků, či neplacení stanovených poplatků. O těchto skutečnostech jsou informováni zákonní zástupci účastníka, jsou písemně vyzváni k návštěvě školy, kde proběhne jednání za účasti ředitelky školy, vedoucí vychovatelky a zákonného zástupce žáka; o tomto jednání je proveden zápis a poté ředitelka školy rozhodne o dalším postupu, popř. i o vyloučení účastníka za školní družiny či školního klubu. O tomto rozhodnutí jsou zákonní zástupci žáka písemně informováni.

Pokud účastník zůstane v ŠD po skončení pracovní doby, vychovatelka zavolá zákonným zástupcům. Po  domluvě se zákonnými zástupci počká s účastníkem ve škole, dokud si ho zákonní zástupci nevyzvednou. V případě, že nesežene zákonného zástupce, zavolá osobě pověřené k vyzvedávání účastníka (pokud je na zápisovém lístku uvedený i telefonní kontakt na tuto osobu). V případě, že nesežene nikoho z výše uvedených osob, volá pracovníky OSPOD, kteří zajistí péči o účastníka.

Zákonní zástupci účastníků jsou v pravidelném kontaktu s vychovatelkami, které jsou jim k dispozici vždy v době provozu družiny, tzn. ráno v době od 6.15 do 7.45 hodin a odpoledne od 11.40 do 17.00 hodin. V této době je mohou také kontaktovat telefonicky, a to na číslech platných pro Základní školu Dukelských hrdinů 353226984 nebo na přímém telefonním čísle 732944955. Dále je možné si sjednat předem schůzku i v jinou dobu, než jaká byla výše uvedena.

Hlavní formou kontaktu mezi zákonným zástupcem účastníka a vychovatelkami je zápisní lístek, kterým zákonný zástupce přihlašuje své dítě do družiny či klubu. Důrazně se dodržuje písemná forma komunikace, která je nejprůkaznější, zvláště v takových případech jako je omlouvání, změna vyzvednutí účastníka z družiny apod.

Úplata za pobyt ve školní družině a školním klubu

Ustanovení o úplatách ve školní družině a školním klubu se řídí příkazem ředitelky školy. Měsíční příspěvek na částečnou úhradu neinvestičních nákladů činí za školní družinu
140,00 Kč a za školní klub 70,00 Kč.

Úplata za školní družinu je splatná měsíčně, za školní klub pololetně. Úplata je splatná vždy do 15. dne v měsíci, ve kterém účastník navštěvuje školní družinu. Úplata za školní klub je splatná do 15. 09. za období září až prosinec, do 15. 01. za období leden až červen daného školního roku, ve kterém účastník navštěvuje školní klub.

Pokud není poplatek za účastníka včas zaplacen, uvědomí o tom vychovatelka školní družiny či  školního klubu ředitelku školy nejpozději do jednoho měsíce od nezaplacení. Ředitelka školy může rozhodnout o případném vyloučení účastníka ze školní družiny a školního klubu.

Úplata může být snížena nebo prominuta účastníkovi, pokud je společně posuzovanou osobou pro  nárok na sociální příplatek, který podle zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře pobírá jeho zákonný zástupce nebo jiná oprávněná osoba.

Úplata může dále být snížena účastníkovi, pokud má nárok na příspěvek na úhradu potřeb dítěte v pěstounské péči podle zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře a tento příspěvek nebo jeho část je vyplácena.

Úplata může být snížena nebo prominuta, pokud zákonný zástupce účastníka prokáže ředitelce školy, že má nárok na některý příplatek uvedený v předchozích odstavcích, tzn., že doloží příslušné potvrzení. Dále musí doložit, že je mu příspěvek vyplácen.

Řízení o snížení nebo prominutí poplatku

Žadatel o snížení nebo prominutí poplatku předloží škole písemnou žádost s uvedením důvodů, kopii rozhodnutí úřadu práce o poskytování sociálního příplatku nebo potvrzení o pěstounské péči a kopie dokladů, které prokazují, že je mu příslušný příplatek skutečně vyplácen.

Podle ustanovení zákona č. 561/2004Sb. (školský zákon) a vyhlášky č. 74/2005 o zájmovém vzdělávání ředitel školy rozhodne ve správním řízení o snížení nebo prominutí poplatku. Údaj o snížení nebo prominutí poplatku je veden v dokumentaci účastníka.

O snížení nebo prominutí poplatku nelze rozhodnout se zpětnou platností. Přestože se činnost školní družiny a školního klubu v době prázdnin přerušuje, výše úplaty zůstává stejná.

Podmínky docházky do školní družiny a školního klubu, podmínky a doba odchodu či vyzvedávání účastníků ze školní družiny, přechod účastníků po vyučování do školní družiny a zodpovědnost za účastníky v této době

 

Podmínky docházky do školní družiny, podmínky a doba odchodu či vyzvedávání účastníků ze školní družiny jsou dány již při přihlašování žáka do školní družiny, neboť tyto informace musí uvést zákonný zástupce žáka do zápisového lístku, který slouží jako přihláška do školní družiny a zároveň jako základní informace pro vychovatelky.

Ranní družina začíná v 6.15 hodin a končí v 7.45 hodin, kdy se účastníci rozcházejí do svých tříd. Odpolední družina zahajuje svůj provoz v 11.40. Učitel/ka  předá účastníky vychovatelce školní družiny či školního klubu. Vychovatelky odcházejí s účastníky do školní družiny či školního klubu, účastníci si tam odloží aktovky, oblečení aj. osobní věci a odchází společně na oběd do školní jídelny. Společně také jídelnu opouštějí a vracejí se do družiny či klubu k činnostem daným programem.

V jídelně školy se účastníci řídí Vnitřním řádem školní jídelny, pokyny vychovatelek školní družiny a školního klubu, pokyny vyučujících, kteří vykonávají v jídelně dozor, popř. pokyny dalších dospělých osob, např. personálu školní kuchyně.

Provoz školní družiny i školního klubu je ukončen v 17,00 hodin.

Podmínky zacházení s majetkem školského zařízení ze strany účastníků

 • Účastníci jsou povinni zacházet s vybavením školní družiny a školního klubu šetrně.
 • Majetek školní družiny a školního klubu chrání před poškozením.
 • Majetek školní družiny a školního klubu nesmějí účastníci odnášet domů.
 • V případě úmyslného poškození majetku školní družiny či školního klubu budou zákonní zástupci vyzváni k jednání o náhradě způsobené škody.

 

Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví

 • Vychovatelky na začátku školního roku provedou prokazatelné poučení o bezpečnosti a pravidlech ŠD a ŠK.
 • Všichni účastníci se chovají tak, aby neohrozili zdraví své ani jiných osob při všech činnostech v prostorách užívaných školní družinou a školním klubem.
 • Všichni účastníci respektují pokyny vychovatelky a bez jejího vědomí se nevzdalují ani neodhází z ŠD ani ŠK.
 • V případě úrazu účastníci neprodleně oznámí tuto skutečnost své vychovatelce, která provede opatření k zajištění první pomoci, informuje zákonné zástupce zraněného účastníka o úraze a  sdělí, jaká opatření učinila, úraz nahlásí v sekretariátu školy.
 • Vychovatelky přihlížejí k fyziologickým potřebám účastníků a vytvářejí podmínky pro jejich zdravý vývoj a předchází vzniku rizikového chování, poskytují jim nezbytné informace k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví.
 • Účastníci nemanipulují s elektrickými spotřebiči, elektrickým zařízením, neotvírají okna, nenahýbají se přes zábradlí.

 

 

V Karlových Varech dne 26.11.2018

 

Zpracovala:    Mgr. Bc. Hana Lejsková, zástupkyně ředitelky školy

 

Bc. Tamara Kanalašiová, vedoucí vychovatelka

 

Schválila:        Mgr. Bc. Eva Doušová, ředitelka školy