O přijetí žáků do školní družiny a školního klubu při ZŠ Dukelských hrdinů Karlovy Vary, Moskevská 25, příspěvková organizace rozhoduje ředitelka školy v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (Školský zákon) v platném znění. Přijímání žáků se provádí na základě vyplněné písemné přihlášky, po splnění kritérií pro přijetí a s ohledem na kapacitu školní družiny a školního klubu.

Zápisní lístek do školní družiny zde ke stažení:

Zapisní lístek do ŠD

  • 1. Podle vnitřního řádu školní družiny a školního klubu se zapsaným stává žák Základní školy Dukelských hrdinů Karlovy Vary, Moskevská 25, příspěvková organizace po odevzdání vyplněného a podepsaného zápisního lístku zákonným zástupcem v prvním týdnu měsíce září nového školního roku.
  • 2. Do školní družiny přijímáme žáky 1. – 5. ročníku.
  • 3. Do školního klubu přijímáme žáky 6. – 9. ročníku, případně žáky prvního stupně ZŠ zapsané k nepravidelné docházce.
  • 4. Přednostně přijímáme dojíždějící žáky.
  • 5. Školní klub mohou navštěvovat i nezapsaní žáci a to v případě, že vyčkávají na školní kroužky a akce pořádané školou.
    Zápis do školní družiny a školního klubu probíhá první týden školního roku. Přijetí není nárokové.

Kritéria pro přijetí žáka do školní družiny:
Věk žáka Ročník, který žák navštěvuje
Věk body třída body
6 let 5 1. třída 5
7 let 4 2. třída 4
8 let 3 3. třída 3
9 let 2 4. třída 2
10 let 1 5. třída 1
Kritéria pro přijetí žáka do školního klubu:
Věk žáka Ročník, který žák navštěvuje
Věk body třída body
11 let 5 6. třída 4
12 let 4 7. třída 3
13 let 3 8. třída 2
14 let 2 9. třída 1
15 let 1

Pozn.: Ve školním roce 2022/2023 se školní klub neotevírá z důvodu malého zájmu účastníků.

Přijati jsou žáci s nejvyšším počtem bodů až do naplnění kapacity školní družiny a školního klubu. V případě naplnění kapacity a získání stejného počtu bodů u více uchazečů rozhoduje o přijetí ředitelka školy.

Zápisní lístek do školní družiny je k dispozici v dokumentech ke stažení.

V Karlových Varech dne 1.9.2023
Mgr. Bc. Eva Doušová