Informace o zpracování osobních údajů na Základní škole Dukelských hrdinů Karlovy Vary, Moskevská 25, příspěvková organizace.

Jmenovaným pověřencem pro školu je Hana Nídlová, tel: 604684395, poverenecKV@centrum.cz.

Základní škola Dukelských hrdinů Karlovy Vary, Moskevská 25, příspěvková organizace se sídlem Moskevská 1117/25, 360 01 Karlovy Vary IČ 70933766 jakožto správce osobních údajů tímto informuje
o základních zásadách a principech zpracování osobních údajů. Veškeré postupy se řídí platnými právními předpisy, které mají za cíl zajistiti vysokou bezpečnost v rámci zpracování osobních údajů.

 

 1. Účel zpracování osobních údajů

 

Škola shromažďuje, zpracovává a uchovává pouze osobní údaje za podmínek a v mezích stanovených platnou právní úpravou za účelem:

 • Plnění zákonných povinností správce
 • Oprávněný zájem školy na zajištění bezpečnosti osob a ochrany majetku
 • Zajištění vedení dokumentace školy
 • Zajištění bezpečného průběhu školních a mimoškolních akcí
 • Prezentace školy
 • Bezhotovostní úhrada plateb (např: stravné, zájezdy, ozdravné pobyty aj.)
 • Realizace řádného vzdělávání a zajištění denního režimu žáka
 • Zajištění BOZP (např: úrazovost žáků)

Právním základem pro zpracování osobních údajů je zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, vyhláška č. 364/2005 Sb., o vedení dokumentace škol
a školských zařízení a školní matriky a o předávání údajů z dokumentace škol a školských zařízení a ze školních matrik, zákon č. 362/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů.

 

 1. Doba zpracování

 

Osobní údaje budou zpracovávány po dobu nezbytně nutnou k zajištění vzájemných práv
a povinností, tj. vždy minimálně po dobu docházky žáka do školy, a dále pak po dobu, po kterou
je správce povinen/oprávněn ty které údaje uchovávat podle obecně závazných právních předpisů.

 1. Rozsah (kategorie) zpracovávaných údajů

Zpracování se týká osobních údajů, které správce od subjektu údajů získá. Jedná se zejména o identifikační údaje (jméno, příjmení, rodné číslo, datum narození, nebylo-li rodné číslo přiděleno, adresa trvalého pobytu, státní občanství,), kontaktní údaje (adresa pro doručování písemností, telefonní číslo zákonného zástupce žáka), dále údaje týkající průběhu vzdělávání žáka (např. údaje o počtu splněných let povinné školní docházky, způsob předchozího vzdělávání žáka, znevýhodnění žáka, mimořádné nadání žáka, podpůrná opatření poskytovaná školou, datum ukončení vzdělávání ve škole aj.) a údaje, které slouží k zajištění bezpečnosti a ochrany osob (pojišťovna žáka, údaje o zdravotní způsobilosti žáka, údaje o zdravotních obtížích, které by mohly mít vliv na poskytování vzdělávacích a školských služeb apod.).

 1. Způsob zpracování osobních údajů, zpracovatelé a příjemci osobních údajů

Zpracování osobních údajů probíhá manuálně i automatizovaně v elektronických informačních systémech,
a to v elektronické nebo listinné podobě, vždy při vysokém technickém, organizačním a personálním zabezpečení. V souladu s komplexní interní předpisovou základnou jsou osobní údaje pod stálou fyzickou, elektronickou i procedurální kontrolou. Za účelem ochrany dat je jasně definován tzv. systém řízení informační bezpečnosti a související organizačně technické zabezpečení ochrany, vč. technických, organizačních a personálních opatřeních. Pro maximální bezpečnost jsou realizovány kontrolní, technické
a bezpečnostní postupy definované zákonem i interními předpisy. Veškeré osoby, které přicházejí ze své pracovní pozice (nebo v rámci smluvně převzatých povinností) do kontaktu s osobními údaji, jsou proškolovány a vázány povinností mlčenlivosti.

Zpracování provádějí zejména zaměstnanci správce, přičemž správce na základě smlouvy o zpracování osobních údajů pověřuje zpracováním osobních údajů i zpracovatele, a to zejména: Veřejná informační služba,spol.s.r.o., Alfa Software s.r.o.,IT 724 s.r.o., Bakaláři software s.r.o., Tring consulting s.r.o.

Osobní údaje mohou být zpřístupněny i dalším osobám, ale to pouze v případě, pokud jim bude svědčit zákonný důvod pro přístup k těmto osobním údajům (např. orgány činné v trestním řízení, jiné kontrolní orgány se zákonným zmocněním pro přístup k informacím, MŠMT), nebo pokud to bude nezbytné pro ochranu práv správce (např. soud). Správce na základě zákonného oprávnění rovněž sdílí osobní údaje
s příslušnými orgány daňové správy. Na základě souhlasu subjektu údajů může správce rovněž sdílet osobní údaje s jinými subjekty (např pojišťovna, zajištění služeb na lyžařské zájezdy či ozdravné pobyty apod.).

 1. Práva subjektu údajů

Subjekt údajů má veškerá práva přiznaná platnou právní legislativou. Především má právo požadovat od správce přístup k osobním údajům týkajícím se subjektu údajů, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, vznést námitku proti zpracování, jakož i právo na přenositelnost údajů. V případě údajů zpracovávaných na základě souhlasu má právo svůj souhlas kdykoliv odvolat, aniž je tím dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním. Rovněž má subjekt údajů právo podat stížnost dozorovému úřadu, kterým je úřad na ochranu osobních údajů.

K uplatnění práv v oblasti osobních údajů je možné se obracet prostřednictvím datové schránky jcze6y,
e-mailem info@zsdukla.cz nebo poštou na adrese Moskevská 1117/25, 360 01 Karlovy Vary. Výše uvedenými způsoby je možné se v relevantních případech na školu obracet za účelem uplatnění práva na přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, vznést námitku proti zpracování, jakož i při uplatnění práva na přenositelnost údajů a dalších práv podle obecného nařízení
o ochraně osobních údajů. Výše uvedenými způsoby se mohou subjekty údajů na školu obracet v případě údajů zpracovávaných na základě souhlasu rovněž za účelem odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů.

 

Informační list dle čl. 14 GDPR
Vedení dokumentace školy dle § 28 školského zákona
Název a kontaktní údaje organizace Základní škola Dukelských hrdinů Karlovy Vary, Moskevská 25, příspěvková organizace se sídlem Moskevská 1117/25, 360 01 Karlovy Vary, tel:775855595, info@zsdukla.cz
Kontaktní údaje pověřence Ing. Hana Nídlová, tel: 604684395, poverenecKV@centrum.cz
Účely zpracování osobních údajů Zajištění vedení dokumentace školy dle § 28 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů.
Právní základ zpracování osobních údajů Plnění právní povinnosti – zákon č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů.
Kategorie příjemců osobních údajů Orgány školní správy (např. MŠMT). Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání.
Předání osobních údajů do třetí země mimo EU nebo mezinárodní organizaci Škola nepředává osobní údaje subjektů vedené dle § 28 školského zákona do třetích zemí mimo území EU nebo mezinárodní organizaci.
Doba uložení 10 let, pokud se nejedná o archiválii podle bodu 16 přílohy č. 2 zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě.
Práva subjektů obecně právo odvolat souhlas a právo podat stížnost K uplatnění práv v oblasti osobních údajů se můžete na školu obracet prostřednictvím datové schránky, e-mailu e.cz nebo poštou na adrese uvedené v záhlaví dokumentu. Výše uvedenými způsoby je možné uplatnit následující: právo na přístup k osobním údajům, opravu, výmaz, omezení zpracování osobních údajů a rovněž právo podat stížnost na Úřad pro ochranu osobních údajů.
Skutečnost, zda škola využívá/nevyužívá automatizované rozhodování včetně případného profilování Škola neprovádí automatizované rozhodování ani profilování.