Vážení čtenáři,
dovolte nám, abychom vás provedli historií Základní školy Dukelských hrdinů v Karlových Varech, která v roce 2014 oslavila významné 110. výročí svého založení.

Základní škola Dukelských hrdinů

Ve své historii prošla škola obdobími rozmachu, krizí, politickými a společenskými změnami, a přesto poskytovala a stále poskytuje svým žákům zázemí a dobrou přípravu pro život.

Tedy to, co se od ní očekávalo, a i nadále očekává. Je jednou z nejstarších karlovarských škol, sídlící v nádherné secesní budově, ve které se snoubí historie s moderní technologií do harmonického celku.

První zmínka o budově pochází z poloviny roku 1902. Stoupající počet žáků obecných škol přiměl v tehdejší době školní radu města k povolení výstavby zcela nové obecné školy v Karlových Varech. Dne 16. srpna 1902 pak byl vyčleněn z majetku města pozemek pro její výstavbu, která probíhala v letech 1903 – 1904. Začátkem září 1904 pak byla nová školní budova III. obecné a II. měšťanské školy včas dokončena, dovybavena a 8. září byly předány klíče od budovy městu. Projektantem budovy byl slavný architekt Franz Drobny, nar. 1. 12. 1863 ve Vídni. Celkové náklady na výstavbu školy činily 647 000 korun.

První světová válka

První světová válka ovlivnila život i žáků školy. Vyhlášením mobilizace 30. 7. 1914 narukovalo v monarchii téměř 1 600 000 mužů na frontu a mobilizováni byli i někteří učitelé školy. Okresní školní rada tedy povolala na obecnou školu suplentky. V prosinci 1914 oznámilo vojenské velitelství v Praze Okresnímu hejtmanství v Karlových Varech svůj požadavek na zřízení vojenského záložního lazaretu. Byly vytipovány budovy ve městě včetně budovy školy. I přes nesouhlas města bylo pravé křídlo v roce 1915 uvolněno pro vojenské účely s odůvodněním na vhodnou polohu budovy a se zdůrazněním vlastenecké povinnosti. V prvním patře byl zřízen operační sál, v jeho blízkosti rentgen, v suterénu místnost pro sterilizaci nástrojů. Ze služebního bytu školníka vznikla kuchyň. Vzhledem k tomu, že škola neměla elektrické osvětlení a používalo se plynové, bylo potřeba zavést do operačního sálu a k rentgenu elektřinu kabelem ze současné ulice Moskevská. Záložní vojenský lazaret sídlil v budově školy až do srpna 1918. Po celou dobu pokračovalo na škole střídavé vyučování. Dne 22. srpna 1918 začalo předávání prostor záložního lazaretu zpět III. obecné a II. měšťanské škole.

Poválečné období

V následujícím období pak škola opět naplno poskytovala vzdělání karlovarským dětem. Po roce 1945 se dosavadní obecná škola změnila na školu národní a škola měšťanská na 4letou střední školu. Ve školním roce 1960 – 1961 pak došlo ke změně organizační struktury, kdy byly ke škole připojeny poslední dva ročníky pedagogické školy. Události z roku 1968 následně ovlivnily nejenom dění v celé společnosti, včetně školství, ale i situaci na škole. Probíhala hromadná obnova budovy, učebnic, učebních pomůcek i části personálu školy.

Fotogalerie