Příkaz ředitele č. 6/13

o příspěvku na částečnou úhradu neinvestičních nákladů školní družiny a školního klubu

Na základě zákona č. 561/2005, o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání § 123 a vyhlášky č. 74/2005, o zájmovém vzdělávání vydává ředitel školy závazný předpis o povinnosti platit příspěvek na částečnou úhradu neinvestičních nákladů vynaložených na provoz školní družiny a školního klubu( dále jen “příspěvek”).

Výše příspěvku je stanovena na základě výsledků roční uzávěrky a činí pro školní družinu 170,- Kč měsíčně na žáka a pro školní klub 100,- Kč měsíčně na žáka. V případě uzavření zařízení v pracovní den nebo při zápisu či ukončení docházky do zařízení v průběhu měsíce se vybírá/vrací příspěvek ve výši 7,- Kč u školní družiny a 4,- Kč u školního klubu na jeden pracovní den. Za nepřítomnost dítěte zapsaného k docházce se příspěvek nevrací.

Příspěvek je plátce povinen zaplatit pro školní družinu do 15. každého měsíce a pro školní klub do 15. 09. za období září až prosinec daného školního roku a do 15. 01. za období leden až červen daného školního roku. Možnost snížení úplaty nebo prominutí úplaty se řídí vyhláškou č. 74/2005, o zájmovém vzdělávání a zákonem 117/1995 Sb., o státní a sociální podpoře ve znění pozdějších předpisů.

Tento příkaz ředitelky nabývá platnosti 01.01.2020

V Karlových Varech dne 01.01.2020

Mgr. Eva Doušová
ředitelka školy