Příkaz ředitele č. 1/2022

o příspěvku na částečnou úhradu neinvestičních nákladů

za poskytování školských služeb 

 Na základě zákona č. 561/2005, o předškolním, základním, středním, vyšším odborné a jiném vzdělávání § 123 a vyhlášky č. 74/2005, o zájmovém vzdělávání vydává ředitel školy závazný předpis o povinnosti platit příspěvek na částečnou úhradu neinvestičních nákladů vynaložených na provoz školní družiny, školního klubu a zájmové kroužky (dále jen „ příspěvek „).

  1. Výše příspěvku činí pro školní družinu 200,- Kč měsíčně na žáka a pro školní klub 100,- Kč měsíčně na žáka. V případě uzavření zařízení v pracovní den nebo při zápisu či ukončení docházky do zařízení v průběhu měsíce se vybírá/vrací příspěvek ve výši 8,- Kč u školní družiny a 5,- Kč u školního klubu na jeden pracovní den. Za nepřítomnost dítěte zapsaného k docházce se příspěvek nevrací.
  2. Výše příspěvku za zájmové kroužky činí na žáka 50,- Kč měsíčně u hodinových kroužků a 100,- Kč na žáka měsíčně u dvouhodinových kroužků.
  3. Příspěvek pro školní družinu je plátce povinen zaplatit do 15. každého měsíce a pro školní klub do 15. 09. za období září až prosinec daného školního roku a do 15. 01. za období leden až červen daného školního roku. Možnost snížení úplaty nebo prominutí úplaty se řídí vyhláškou č. 74/2005, o zájmovém vzdělávání a zákonem 117/1995 Sb., o státní a sociální podpoře ve znění pozdějších předpisů.

Poplatek za ŠD se může provádět bezhotovostně bankovním převodem na účet školy a nebo hotově u vedoucí školní družiny Bc. Tamary Kanalašiové. Bezhotovostně je možné platit pouze minimálně pololetní poplatek, tzn. min. 1000,-Kč, v hotovosti je možné platit minimálně měsíční poplatek. Platbu hotově je třeba uhradit vždy do 15. dne každého měsíce. Je možné zaplatit více měsíců dopředu. Bezhotovostní platbu proveďte na číslo účtu 193011602/0300 pod variabilním symbolem 1. Do zprávy pro příjemce je nutné uvést ŠD jméno žáka a třída (např. ŠD Novák 3.A).  V případě sourozenců proveďte platbu pro každého zvlášť. Platba je možná pouze v minimální výši 1000 Kč. Pololetní platbu proveďte do 15.9. na první pololetí a do 15.2. na druhé pololetí školního roku.

Příspěvek za zájmový klub je plátce povinen zaplatit do 15. 09. za období září až leden daného školního roku a do 15. 01. za období únor až červen daného školního roku.

 

Tento příkaz nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2022.

 

V Karlových Varech dne 31. 12. 2021

 

Mgr. Eva Doušová

ředitelka školy

Příkaz ředitele-úplatek za školské  služby – 1.1.2022