Příkaz ředitele č. 3/2020

o příspěvku na částečnou úhradu neinvestičních nákladů školní družiny a školního klubu

Příkaz ředitele č. 3/2020

Výše příspěvku je stanovena na základě výsledků roční uzávěrky a činí pro školní družinu 200,- Kč měsíčně na žáka a pro školní klub 100,- Kč měsíčně na žáka. V případě uzavření zařízení v pracovní den nebo při zápisu či ukončení docházky do zařízení v průběhu měsíce se vybírá/vrací příspěvek ve výši 8,- Kč u školní družiny a 5,- Kč u školního klubu na jeden pracovní den. Za nepřítomnost dítěte zapsaného k docházce se příspěvek nevrací.

Příspěvek je plátce povinen zaplatit pro školní družinu do 15. každého měsíce a pro školní klub do 15. 09. za období září až prosinec daného školního roku a do 15. 01. za období leden až červen daného školního roku. Možnost snížení úplaty nebo prominutí úplaty se řídí vyhláškou č. 74/2005, o zájmovém vzdělávání a zákonem 117/1995 Sb., o státní a sociální podpoře ve znění pozdějších předpisů.