Domácí příprava je každodenní, nedílnou součástí přípravy žáka do školy, buduje odpovědnost žáka za plnění povinností. Navazuje na přímé vzdělávací působení ve škole a je koncipována v souladu s platným ŠVP ZV START.

Domácí úkoly mohou být v rámci třídy rozdílné. Nadaní žáci mohou dostávat kvalitativně a kvantitativně náročnější úkoly, žáci se speciálně vzdělávacími potřebami mohou mít redukovaný rozsah a náročnost podle typu postižení. U integrovaných žáků by domácí příprava měla probíhat podle individuálního vzdělávacího plánu, který je zpracován školou na základě doporučení specializovaného poradenského zařízení.

Cílem domácích úkolů je procvičit učivo (zejména v praktických souvislostech), rozvíjet u žáků smysl pro povinnost, rozvíjet u žáků schopnost samostatně se učit, motivovat žáky pro nové učivo, provést zpětnou vazbu (pro učitele, žáka, rodiče), rozvíjet schopnosti organizace času, rozšiřovat kompetence žáků.

Zásady zadávání domácích úkolů:
 • zda bude či nebude zadán domácí úkol (povinný, dobrovolný) a v jaké frekvenci (pravidelnost se většinou osvědčuje) je plně v kompetenci učitele, a to včetně případného vyžadování podpisu rodičů,
 • vyučující by měl dodržovat zásadu důslednosti (vyžadování úkolů, oprava chyb v úkolech, informování rodičů o kvalitě domácí přípravy, dodržování stanovených zásad pro vypracovávání domácích úkolů a domácí přípravy atd.),
 • domácí úkoly musí být vždy přiměřené schopnostem žáků, musí být žákům srozumitelné, konkrétní,
 • pokud je to vhodné, žáci se speciálními vzdělávacími potřebami mohou dostávat domácí úkoly s diferencovaným zadáním vzhledem k ostatním žákům,
 • zadáváme maximálně zajímavé, případně atraktivní úlohy (tvůrčí), např. s využitím ICT, (školní) knihovny encyklopedií, knih, slovníků, médií, tisku apod.,
 • střídáme formy domácí přípravy: písemná, elektronická, praktická, ústní…,
 • nezakazujeme spolupráci žáků při plnění domácích úkolů, pokud podporuje porozumění problému,
 • domácí úkoly mohou být zadávány pro skupiny žáků,
 • některé úkoly mohou být zadávány dlouhodobě (zejména v rámci projektů),
 • domácí příprava či domácí úkoly nesmí zatěžovat rodiče, úkol by měl být zadán tak, aby ho byl žák schopen vypracovat samostatně bez pomoci rodičů,
 • rodiče by měli zajistit vhodné materiální zázemí podporující domácí přípravu (klid k soustředění – nerozptylování, židle a stůl, psací a jiné běžně používané pomůcky…), vhodnou organizaci času dítěte po vyučování podporující domácí přípravu, podpůrnou motivaci dítěte k domácí přípravě.
Forma domácí přípravy, typy úkolů:
a) příprava pomůcek
 • probíhá dle rozvrhu a dle instrukcí vyučujících jednotlivých předmětů
b) ústní projev
 • opakování látky z předchozích hodin, práce s mapou
 • příprava na písemnou práci, opakování pravidel a vzorců
 • slovní zásoba do cizích jazyků
 • příprava na verbální zkoušení
 • výklad, referát apod.
 • beseda, diskuse na dané téma
 • čtení / na 1. stupni denní čtení, a to vždy hlasité pod dohledem (rodičů)
 • doporučená četba od 2. do 9. ročníku, výběr knih posoudí vyučující a zároveň určí způsob zpracování záznamu o četbě, doporučené minimum je 5 knih za rok
c) písemné úkoly
 • pravidelné – týkají se přípravy do všech předmětů, zejména však do matematiky, českého jazyka, cizího jazyka
 • nepravidelné/mimořádné – výtah, výpisek, referát, projekt,
 • čtenářský deník, protokol laboratorních prací apod.
Kontrola plnění úkolů:
Splnění každého zadaného úkolu je vyučujícím zkontrolováno:
 • ústním ověřením znalostí – ústní zkoušení, frontální opakování
 • kontrolou sešitů, pracovních sešitů, pracovních listů
 • kontrolou pomůcek
 • oznámkováním úkolu
Hodnocení domácí přípravy:

Pokud žák opakovaně nesplní domácí úkol, je tato skutečnost oznámena rodičům v žákovské knížce. Žák si úkol splní dodatečně.

NEJLEPŠÍ DOMÁCÍ ÚKOL JE TAKOVÝ, KTERÝ ŽÁK DĚLÁ RÁD A PŘITOM JE PRO NĚJ PŘÍNOSEM V ROZVOJI JEHO OSOBNOSTI (KOMPETENCÍ)