Vážení rodiče,

ve školním roce 2024/2025 otevřeme opět přípravný (nultý) ročník. Pokud půjdete letos se svojí ratolestí k zápisu do 1. třídy a zvažujete odklad povinné školní docházky, přípravný ročník je tu právě pro vás.

Podle počtu žádostí o přijetí do přípravného ročníku otevřeme 1 nebo 2 třídy.

Do přípravného ročníku se na vás těší paní učitelky Monika Vondráčková a Radka Chmelíková.

Jmenuji se Monika Vondráčková a pracuji jako třídní učitelka v nultém ročníku s předškolními dětmi. Jako zkušený pedagog působím již 29 let. Pro přípravu předškoláčků využívám stimulační program pro děti „Maxík“, kde se pomocí zdravotních cviků, grafomotoriky a ostatních výchovných složek snažím usnadnit budoucím školáčkům úspěšný a pohodový vstup do základní školy. Ráda vymýšlím a realizuji činnosti pro děti, kde mohu využívat své sportovní, hudební, výtvarné a pracovní dovednosti a zkušenosti. Velkým úspěchem předškoláčků v tomto školním roce bylo třetí místo ve výtvarné soutěži „O nejkrásnější Betlém města Loket“, kde se neztratili v silné konkurenci mnohem starších dětí.  V odpoledních hodinách organizuji pro děti zájmové kroužky: „Angličtina hrou“ a „Kouzelná flétna pro předškoláky“, nacvičujeme též pěvecká vystoupení, s kterými se prezentujeme na společných akcích školy. Ve svém volném čase pracuji jako trenérka SC Start. Při své pedagogické práci preferuji individuální přístup ke každému předškolákovi a snažím se o celkový harmonický rozvoj jeho osobnosti. Úzká spolupráce s učitelkami prvního stupně, vzájemná výměna zkušeností a poznatků přispívají k plynulému přechodu dětí do 1. třídy, tedy i k větší pohodě a spokojenosti všech (žáků, pedagogů i rodičů).

 

Jmenuji se Radka Chmelíková a pracuji jako třídní učitelka v přípravném ročníku. O práci s dětmi jsem snila již na základní škole a tento sen se mi splnil. Již 10 let pracuji na ZŠ Dukelských hrdinů, kde mohu dětem pomáhat, vzdělávat je, vést je k cíli. Cesta, kterou je provázím, je členitá, plná nástrah, překvapení a úspěchů. Každý zdolaný vrchol a pokrok je motivací pro moji další práci.  V přípravném ročníku pracuji podle školního programu „Připravme se na start“ a využívám stimulačního programu MAXÍK pro předškoláky a děti s odloženou školní docházkou. Pro práci s dětmi volím takové aktivity, aby byla rovnoměrně posilována motorická, grafomotorická a percepční složka. Při své práci preferuji individuální přístup k dětem. Pečuji o dobré vztahy mezi spolužáky, pomáhám vytvářet atmosféru důvěry a spolupráce ve třídě, podporuji u dětí aktivitu a tvořivost.  Hlavním cílem mé práce je spokojené dítě, které je dobře připravené na pohodový a bezproblémový vstup do základné školy.

Zápis do přípravného ročníku pro školní rok 2024/2025

 • ZÁPIS do přípravného ročníku se bude konat ve středu 10. dubna 2024 od 14:00 do 18:00 hod.

 • bude probíhat za osobní přítomnosti dětí ve škole v doprovodu zákonných zástupců v hlavní budově školy

 • rodiče, kteří přijdou na zápis dítěte do 1. ročníku tento den a budou žádat o odklad povinné školní docházky, mohou rovnou podat žádost o přijetí do přípravného ročníku

 • přednost při přijetí mají děti, jimž byl udělen odklad povinné školní docházky

Co je zapotřebí předložit u zápisu do přípravného ročníku:

 • žádost o přijetí do přípravného ročníku
 • zápisní lístek
 • rodný list dítěte
 • občanský průkazu zákonného zástupce
 • v případě svěření dítěte do péče (dokument opravňující zastupovat dítě)
 • doporučení školského poradenského zařízení (PPP nebo SPC) o zařazení do přípravné třídy základní školy (lze dodat i pozěji)

V přípravném ročníku pracujeme s dětmi podle Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání a využíváme stimulačního programu MAXÍK pro předškoláky a děti s odloženou školní docházkou. Tento program je akreditovaný MŠMT ČR a je koncipován tak, aby byla rovnoměrně posilována  složka motorická, grafomotorická a percepční.

V přípravné třídě se mohou vzdělávat děti, u kterých je předpoklad, že zařazení do přípravné třídy vyrovná jejich vývoj a kterým byl současně udělen odklad povinné školní docházky  (doporučujeme včas zajistit návštěvu a potřebné potvrzení školského poradenského zařízení, pedagogicko-psychologické poradny). Přípravný ročník se zaměřuje na vyrovnání vývoje dítěte s ohledem na jeho školní nezralost v době, kdy by již povinnou školní docházku mělo realizovat (platí i pro děti pětileté, pokud bude volná kapacita a budou mít doporučení poradny, mohou též navštěvovat přípravný ročník).

Cílem vzdělávání v přípravné třídě:

 • je připravit děti k bezproblémovému nástupu do 1. třídy a předcházet neúspěšným začátkům ve vzdělávacím procesu,
 • individuálně přistupovat ke každému dítěti a touto cestou uplatňovat specifické potřeby dětí k učení,
 • hravou a motivační formou je postupně učit školnímu režimu, soustředěnosti a zvládání úkolů,
 • rozvíjet a osvojovat si dovednosti a znalosti v oblastech sebeobsluhy, sociálních dovedností, motoriky, v oblastech komunikace a rozvoje řeči, prostorových představ, výtvarné a pracovní dovednosti,
 • podporovat fyzickou i duševní pohodu,
 • vést děti ke zdravým životním postojům.

Obsah vzdělávání v přípravné třídě je vypracován podle Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání s názvem “Připravme se na START.”

Docházka do přípravné třídy je bezplatná.

JAKÝ BUDE ROZVRH PŘÍPRAVNÉ TŘÍDY?

Časový rozsah vzdělávání v přípravném ročníku je 20 hodin týdně, tj. 4 hodiny denně od pondělí do pátku. Přípravná třída se nezapočítává do povinné školní docházky a děti se neklasifikují. Vyučující přípravné třídy sleduje a zaznamenává vývoj dítěte a vypracovává zprávu o průběhu předškolní přípravy dítěte v daném školním roce.

Denní program 

Čas Obsah
6.00 – 7.45 ranní družina
7.45 – 8.00 příchod do třídy, příprava pomůcek
8.00 – 8.15 8.15 – 8.45 přivítání se, komunitní kruh, seznámení se s činností daného dne, skupinová či individuální práce s dětmi dle rozvrhu
8.45 – 9.05 hygiena, svačina
9.05 – 9.50 skupinová či individuální práce s dětmi dle rozvrhu
9.50 – 10.00 hygiena
10.00 – 10.45 skupinová či individuální práce s dětmi dle rozvrhu
10.45 – 10.55 hygiena
10.55 – 11.40 frontální, skupinové nebo individuální činnosti s dětmi, pohybové aktivity, pobyt    venku
11.40 – 17.00 sebeobsluha, hygiena, oběd, odchod domů nebo do školní družiny

 

KDE PŘÍPRAVNOU TŘÍDU NAJDETE?

Přípravná třída je umístěna ve třetím podlaží v objektu Jízdárenská 2. Je oddělena od ostatních prostor ZŠ tak, aby byla zajištěna bezpečnost předškolních dětí. Třída má dostatečně velké prostory s výhledem na školní hřiště a lázeňské lesy. Třída, kde probíhá pracovní část dne, je zařízena lavicemi, tabulí a nástěnkami. Děti zde mají volně k dispozici dětské knihy, dětské časopisy, fixy, pastelky, razítka, šablony, lepidla, nůžky, omalovánky, čisté papíry, skládačky, didaktické hry a další pomůcky a potřeby k výtvarné či pracovní činnosti. Herní část třídy je vybavena kobercem a nábytkem s policemi, kde mají děti k dispozici hračky, loutky, stolní a společenské hry, konstruktivní stavebnice atd. Na patře se nachází sociální zařízení a šatny pro odkládání oděvů, kde se děti samostatně převlékají. Děti mohou navštěvovat školní jídelnu a školní družinu, které jsou v budově.

Přípravná třída má možnost využívat pro své aktivity i další prostory základní školy – tělocvičny, školní zahradu, cvičnou kuchyňku, hudebnu, třídu s interaktivní tabulí, počítačovou učebnu a školní hřiště. V těsné blízkosti ZŠ se nachází lázeňské lesy s upravenými stezkami a nedalekým dětským hřištěm, vhodné pro pobyt v přírodě, volnou hru, vycházky a hry v přírodě, rekreační a sportovní činnosti. V rámci celoškolních akcí se děti účastní též koncertů, divadelních představení, výletů, exkurzí, výstav, sportovních soutěží, lidových tradic, návštěv knihovny atd. V odpoledních hodinách mohou docházet do kroužků z aktuální nabídky školy.

Kritéria přijetí do přípravného ročníku

školní rok 2024/2025

O zařazování žáků do přípravné třídy rozhoduje ředitelka školy na žádost zákonného zástupce dítěte a na základě písemného doporučení školského poradenského zařízení (speciálně pedagogické centra, pedagogicko – psychologické poradny).

V případě zájmu převyšujícího kapacitu přípravné třídy rozhodují o přijetí tato kritéria:

Pro školní rok 2024/2025 bude přijato maximálně 30 žáků (2 třídy přípravného ročníku, pokud dojde k naplnění obou tříd).

V případě zájmu převyšujícího kapacitu přípravné třídy rozhodují o přijetí tato kritéria:

Číslo

Kritéria

Bodové ohodnocení

1

Dítě s odkladem PŠD, s pobytem ze spádové oblasti školy

10

2

Dítě s odkladem PŠD z nespádové oblasti školy, kdy zákonný zástupce podá žádost o přijetí dítěte do 1. ročníku na ZŠ Dukelských hrdinů a zároveň požádá o odklad PŠD a žádost do přípravného ročníku

6

3

Dítě s odkladem PŠD, kde školu navštěvuje sourozenec

3

4

Dítě s odkladem PŠD z nespádové oblasti školy

2

5

Ostatní děti (dítě v posledním roce před zahájením povinné školní docházky, z nespádové oblasti…)

1

 

Bude-li převyšovat počet uchazečů kapacitní možnosti školy, o přijetí rozhodne los. Losování evidenčních čísel provede člen Školské rady za přítomnosti vedení školy.

Rozhodnutí o přijetí bude oznámeno zveřejněním seznamu přijatých dětí (dle přidělených kódů při zápisu) 10.05.2024 na přístupném místě ve škole (u vchodu do hlavní budovy tak, aby bylo čitelné zvenčí a zákonní zástupci nemuseli vstupovat do budovy) a na webových stránkách školy (www.zsdukla.cz). Seznam bude zveřejněn po dobu 15 dnů.

Rozhodnutí o nepřijetí – v případě nepřijetí dítěte zákonní zástupci obdrží písemné rozhodnutí o nepřijetí s odůvodněním a poučením.