Další cizí jazyk

Od 7. ročníku se žáci na naší škole vyučují další cizí jazyk. Mají možnost volby mezi německým jazykem a ruským jazykem. Další cizí jazyk je vyučován v sedmém až devátém ročníku jako druhý cizí jazyk, v každém ročníku 2 hodiny týdně.

Zákonný zástupce žáka obdrží v druhém pololetí 6. ročníku přihlášku k volbě dalšího cizího jazyka, ve které zakroužkuje vybraný jazyk (německý nebo ruský) pro následující školní rok. Bude-li to možné vzhledem k provozu školy a personálnímu zajištění, výběru vyhovíme.

Charakteristika dalšího cizího jazyka

Cílem předmětu (německý jazyk nebo ruský jazyk) je poskytnout žákům základní slovní zásobu a běžné konverzační fráze, aby se žáci byli schopni domluvit v běžných situacích. Na jednoduchých textech si žáci zdokonalují čtenářské dovednosti a schopnost psát.

Žáci jsou k učení vedeni poslechem, imitací a hrou. Zejména v počátcích upřednostňujeme poslech a mluvení před čtením a psaním. Klademe důraz na správnou výslovnost a na rozvoj komunikačních dovedností, kterým podřizujeme i výuku gramatické části vzdělávacího programu. Žáci pracují s delšími texty a konverzují spolu v delších celcích. Učitel klade vyšší nároky na samostatnou práci žáků. V souvislosti s probíraným zeměpisným učivem se žáci seznamují s reáliemi německy a rusky mluvících zemí.