Žákovský parlament je samosprávným orgánem žáků školy, sloužící jako prostředník mezi žáky a vedením školy, popřípadě učitelským sborem. Od spolužáků ve třídách i učitelů sbírají informace o tom, co by mohli ve škole zlepšit. Na pravidelných schůzkách parlamentu řeší, jakým způsobem těmto nápadům vyjít vstříc. Spolužáky ve třídách pravidelně informují o své činnosti.

Žákovský parlament:

 • podporuje informovanost napříč školou,
 • zvyšuje zájem žáků o školní společenství,
 • vede děti k odpovědnému přístupu ke svému životu i ke světu,
 • pomáhá jim nabývat dovednosti, které jim umožní podílet se smysluplně na životě společnosti a dává jim možnost zažít, že mohou svět kolem sebe pozitivně proměňovat.
 • je mezičlánkem mezi vedením školy, učiteli a třídními kolektivy
 • poskytuje žákům možnost se svými názory a připomínkami podílet na rozvoji školy
 • dává žákům právo vyjádřit slušnou formou vlastní názor a požadavek
 • žáci školy se učí jednat s vedoucími pracovníky
 • parlament rozvíjí smysl pro odpovědnost (odpovědnost za podané návrhy, odpovědnost za plnění přijatých úkolů, …)
 • slouží jako prevence nežádoucího chování
 • podporuje spolupráci tříd a celé školy, stmeluje 1. a 2. stupeň

Zasedání žákovského parlamentu

 • konají se 2 x měsíčně, případně dle potřeby, o jeho konání jsou žáci předem informováni
 • ve 14,00 hod
 • řídí předseda a koordinuje je člen pedagogického sboru
 • účastní se vždy jeden zástupce za třídu
 • jsou dokumentována zápisem

Prezentace ŽP

 • web školy
 • nástěnka
 • založení kroniky ŽP

Hlavní činnosti žákovského parlamentu

 • charitativní sbírky
 • akce pro třídy (sportovní turnaje, mikulášská nadílka, soutěže, spolupráce se školní jídelnou aj.)
 • spolupráce s SRPŠ – školní akademie, sběr, Den dětí, burza oblečení,

Za vedení žákovského parlamentu Natálie Nejezchlebová

Stanovy žákovského parlamentu

ZÁPIS ZE SCHŮZKY ŽP 14.12.2021

ZÁPIS ZE SCHŮZKY ŽP 30.11.2021