Školní řád je vydán v souladu s ustanovením § 30 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), vyhláškou č. 48/2005 Sb., ve znění vyhlášky č. 256/2012 Sb., o základním vzdělávání. Respektuje ustanovení navazujících závazných právních předpisů, a to vyhlášky č.64/2005 Sb., o evidenci úrazů žáků, č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb., vyhlášky č. 73/2005 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků mimořádně nadaných a rozpracovává je na podmínky školy. Vychází z Úmluvy o právech dítěte a Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělání a ŠVP ZV START ve znění pozdějších dodatků.

Ke stažení:

Školní řád platný od 1.3.2023