Výuka budoucích prvňáčků v roce 2021/2022

bude probíhat v prostorách školičky (Moskevská 25a). Každá první třída bude mít k dispozici svoji učebnu a též multimediální učebnu s možností využívání interaktivní tabule. Třídními učitelkami budou Mgr. Michaela Holečková (1.A) a Andrea Hrušková (1.B).

Mgr. Michaela Holečková (1.A)

Velice se na nově přicházející prvňáčky těším, protože učit děti mě velmi baví a naplňuje. V průběhu 1. třídy se budeme společně učit číst a psát genetickou metodou, řešit příklady v matematice, budeme objevovat kouzlo anglického jazyka, hodiny prvouky si zpestříme vycházkami do přírody a herními aktivitami v blízkém lese, společně si najdeme čas i na povídání v kroužku důvěry, abychom probrali naše úspěchy a i to, co nás trápí. Budeme se vzdělávat převážně formou didaktických her a činnostním učením, přičemž klasická výuka bude vyváženě doplňovat veškeré naše činnosti.

Při své práci povzbuzuji v dětech sebedůvěru a vedu je k řešení problémů úměrně k jejich věku. Snažím se, aby pochopili moje motto: „Chyba je náš kamarád a posouvá nás dál ve vědění, učení a v životě“.

 

 

Andrea Hrušková (1.B)

Milí budoucí prvňáčkové,

samozřejmě bych se s Vámi sešla daleko raději osobně při zápisu do 1. třídy, ale určitě od svých rodičů víte, proč to není možné. Nicméně se na Vás v září budu moc těšit. Budeme spolu zažívat spoustu zajímavých věcí, budeme se společně učit první písmenka, počítat, malovat, tvořit, cvičit, chodit na zajímavé vycházky do přírody …. Ve třídě na Vás budou čekat noví spolužáci, z nichž někteří se stanou Vašimi kamarády na celý život. Škola je místo plné nového poznání a zážitků a já se budu snažit, abyste do ní nejen chodili rádi a vždy s úsměvem, ale abyste si z ní odnesli co nejvíce vědění a dovedností do života.

 

 

 

Budoucí prvňáčky čeká výuka:

ČESKÝ JAZYK

Genetická metoda čtení označovaná též jako hlásková – spočívá v hláskování slov. Dítě nejprve „přehláskuje“ slovo, pak je teprve přečte dohromady. Spojuje tedy hlásky bez slabikování (s-l-o-v-o – slovo). Zjednodušeně řečeno, vychází se z intuitivního čtení po hláskách, které si osvojují už předškoláci. Tato metoda se dnes pojímá jako metoda přirozená vývoji dítěte.  Mezi hlavní výhody genetické metody patří hlavně rychlý nástup čtení s dobrými výsledky při čtení s porozuměním. Dále schopnost psaní velkých tiskacích písmen, tudíž žáci mohou téměř ihned psát všechna slova a to je výhodou pro ostatní předměty.

 

MATEMATIKA

Pro výuku matematiky využíváme kombinaci prvků metody dle Prof. RNDr. Milana Hejného, CSc. s prvky klasické matematiky. Hejného  metoda učí děti klást otázky, vede je k nalézání více řešení a učí je pracovat s chybou.  Metoda je postavena na životním zážitku a dobrém pocitu z nalezené odpovědi na zajímavou úlohu. Vychází z předpokladu, že úlohu, kterou dítě samo, v diskusi s ostatními dětmi řízené učitelem, vyřeší, si zapamatuje lépe než informaci, kterou mu učitel předkládá jako hotovou věc. Naopak klasická metoda výuky matematiky pomáhá dětem nalézat jistotu a suverénnost v “kupeckých počtech”, násobilce, pamětném i písemném sčítání a odečítání …

 

ANGLICKÝ JAZYK

V 1. ročníku se vyučuje anglický jazyk 2 hodiny v týdnu. Jde nám především o probuzení zájmu žáka o studium anglického jazyka a o vytváření pozitivního vztahu k tomuto předmětu. Žáci se učí jednoduše a přirozeně reagovat v nejběžnějších situacích každodenního života. Metody a formy práce máme založeny na pozorování, poslechu, imitaci, tvořivých činnostech a hře. Výuku propojujeme s hudební, pohybovou, výtvarnou a dramatickou výchovou, z nichž přebíráme některé techniky a obohacujeme je novými prvky, využíváme nahrávek, říkanek, básniček, písniček a textů v interpretaci rodilých mluvčích.  Snažíme se rozvíjet představivost dětí, podněcovat a oceňovat jejich aktivitu, invenci a jejich tvůrčí přístup k činnostem.

 

Zápis do prvního ročníku pro školní rok 2021/2022

 • bude probíhat bez osobní přítomnosti dětí ve škole

 • příjem žádostí o přijetí k povinné školní docházce je rozšířen na období od 1. 4. 2021 do 30. 4. 2021

 • zákonný zástupce vyplní online přihlášku na Zápisech Online (viz níže)

 • Aplikace pro zápis do 1. ročníku bude zpřístupněna 1. dubna 2021 (v online přihlášce si vyberte termín a čas zápisu; vzhledem k současné epidemiologické situaci preferujeme účast na osobní schůzce pouze jednoho zákonného zástupce, který přinese potřebné doklady k zápisu); následně odeslaný formulář vytiskněte ve formátu pdf, podepište a doručte do školy následujícími způsoby:

  •  do datové schránky školy bx3mk4g
  • emailem s uznávaným elektronickým podpisem (na info@zsdukla.cz)
  • poštou (na a dresu: ZŠ Dukelských hrdinů Moskevská 1117/25, 360 01 Karlovy Vary) rozhodující je datum podání na poštu
  • osobní doručení do školy (vždy v úterý v průběhu měsíce dubna od 8.00 do 13.30 hod. v kanceláři školy)

   Zákonní zástupci předloží:
   Rodný list dítěte – kopie rodného listu dítěte, a to buď v digitální podobě (sken, fotografie) nebo v papírové podobě – prostá kopie.
   Občanský průkaz zákonného zástupce
   Rozhodnutí soudu o svěření dítěte do péče (u rozvedených rodičů)

   Zákonní zástupci CIZINCI předloží:
   Rodný list dítěte (s překladem) (sken, fotografie nebo prostá kopie)
   Pas dítěte
   Potvrzení trvalého / dlouhodobého pobytu
   Pas zákonného zástupce
   Rozhodnutí soudu o svěření dítěte do péče (u rozvedených rodičů)

    

   V případě potřeby (pokud nemáte možnost online přihlášení) může zákonný zástupce vyplnit přihlášku osobně v kanceláři školy (schůzku je nutno předem domluvit na telefonu 775855596 Mgr. Bc. Hana Lejsková, zástupkyně ředitelky školy)

    

   Rozhodnutí o přijetí bude oznámeno zveřejněním seznamu přijatých žáků 05.05.2021 na přístupném místě ve škole (u vchodu do hlavní budovy tak, aby bylo čitelné zvenčí a zákonní zástupci nemuseli vstupovat do budovy) a na webových stránkách školy (www.zsdukla.cz). Seznam bude zveřejněn po dobu 15 dnů.

    

   Rozhodnutí o nepřijetí – v případě nepřijetí dítěte zákonní zástupci obdrží písemné rozhodnutí o nepřijetí s odůvodněním a poučením.

    

   Po ukončení mimořádných opatření bychom rádi uspořádali setkání se zapsanými dětmi zaměřené na seznámení se s prostředím školy, vzdělávacím programem, učiteli a prostory školy.

DŮLEŽITÉ INFORMACE K ZÁPISU DO 1. ROČNÍKU

 • Povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dovrší šestého roku věku (31.8. 2015).

 • Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od září do konce června příslušného školního roku, může být přijato k plnění povinné školní docházky již v tomto školním roce, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce. Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září do konce prosince 2021 k plnění povinné školní docházky je také doporučující vyjádření školského poradenského zařízení, podmínkou přijetí dítěte narozeného od ledna do konce června 2022 doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře, která k žádosti přiloží zákonný zástupce.

 • Zákonný zástupce může požádat o odklad povinné školní docházky, není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé, a to nejpozději v době zápisů do 1. ročníku, tj. od 01. dubna do 30. dubna 2021. Žádost se podává ředitelce základní školy písemně. Zákonný zástupce následně doloží doporučující posouzení příslušného školského poradenského zařízení (pedagogicko psychologické poradny nebo speciálně pedagogického centra) a odborného lékaře (praktického lékaře pro děti a dorost) nebo klinického psychologa.  Správní řízení o zápisu se v těchto případech přeruší do doby doložení doporučujících posouzení.

 •  Jestliže byl dítěti povolen odklad povinné školní docházky v minulém školním roce, není automaticky přijato na následující školní rok. Zákonný zástupce dítěte musí opět požádat o přijetí k plnění povinné školní docházky od daného školního roku. Může požádat i na jiné škole, než na které žádal původně.

 • V případě, že byl dítěti v loňském roce udělen odklad povinné školní docházky na jiné škole, předloží zákonný zástupce rozhodnutí o udělení odkladu povinné školní docházky z původní základní školy.

 • Zastupuje-li dítě jiná osoba, než jeho zákonný zástupce, musí doložit oprávnění dítě zastupovat.

 

Co je spojené s nástupem do školy

Nástup do školy znamená pro dítě počátek nové životní fáze – ze světa her vstupuje do světa povinností. Pro zvládnutí role školáka je důležitá školní zralost. Velice bychom ocenili, kdybyste u svých dětí rozvíjeli v období do nástupu školní docházky následující schopnosti a dovednosti:

DESATERO ŠKOLÁKA

1. Znám svoje jméno a příjmení, vím, jak se jmenují rodiče.
2. Umím se obléknout i převléknout do cvičebního úboru a to tak rychle, že na mě nemusí nikdo z mých kamarádů čekat.
3. Umím si uvázat kličku na tkaničce.
4. Dovedu kreslit tužkou a pastelkami a malovat barvami.
5. Poznám červenou, modrou, žlutou, zelenou, hnědou a černou barvu.
6. Umím uklidit hračky, pastelky, knížky na místo, kam patří.
7. Umím vystřihnout obrázek nůžkami.
8. Do aktovky si uložím věci, kam patří.
9. Se zájmem a v klidu dovedu poslouchat maminčino vyprávění.
10. Pozorně sleduji pohádky, filmy a písničky a povídám si o nich s rodiči.