Pro školní rok 2024/2025 budou do 1. ročníku zapsány děti:

 • narozené do 31.08.2018

 • s odkladem povinné školní docházky z loňského zápisu

 

 Zápis do prvního ročníku pro školní rok 2024/2025

 • ZÁPIS do 1. ročníku se bude konat ve středu 10. dubna 2024 od 13:00 do 18:00 hod.

 • bude probíhat za osobní přítomnosti dětí ve škole v doprovodu zákonných zástupců v hlavní budově školy

 • Zákonní zástupci předloží:
  Rodný list dítěte – kopie rodného listu dítěte, a to buď v digitální podobě (sken, fotografie) nebo v papírové podobě – prostá kopie.
  Občanský průkaz zákonného zástupce
  Rozhodnutí soudu o svěření dítěte do péče (u rozvedených rodičů)

  Zákonní zástupci CIZINCI předloží:
  Rodný list dítěte (s překladem) (sken, fotografie nebo prostá kopie)
  Pas dítěte
  Potvrzení trvalého / dlouhodobého pobytu
  Pas zákonného zástupce
  Rozhodnutí soudu o svěření dítěte do péče (u rozvedených rodičů)

  Rozhodnutí o přijetí bude oznámeno zveřejněním seznamu přijatých žáků (formou přidělených kódů při zápisu) na přístupném místě ve škole (u vchodu do hlavní budovy tak, aby bylo čitelné zvenčí a zákonní zástupci nemuseli vstupovat do budovy) a na webových stránkách školy (www.zsdukla.cz v rubrice “aktuality”). Seznam bude zveřejněn po dobu 15 dnů.

  Rozhodnutí o nepřijetí – v případě nepřijetí dítěte zákonní zástupci obdrží písemné rozhodnutí o nepřijetí s odůvodněním a poučením.

  Ke konci letošního školního roku bychom rádi uspořádali odpolední setkání se zapsanými dětmi, zaměřené na seznámení dětí s třídními učitelkami a prostory školy.

Výuka budoucích prvňáčků v roce 2024/2025

bude probíhat v prostorách školičky (Moskevská 25a). Každá první třída bude mít k dispozici svoji učebnu s interaktivní tabulí s možností využívání sousední multimediální učebny. Třídními učitelkami v 1.A a 1.B budou Mgr. Pavla Valouchová a Mgr. Romana Vacková.

 

 

Budoucí prvňáčky čeká výuka:

ČESKÝ JAZYK

Genetická metoda čtení označovaná též jako hlásková – spočívá v hláskování slov. Dítě nejprve „přehláskuje“ slovo, pak je teprve přečte dohromady. Spojuje tedy hlásky bez slabikování (s-l-o-v-o – slovo). Zjednodušeně řečeno, vychází se z intuitivního čtení po hláskách, které si osvojují už předškoláci. Tato metoda se dnes pojímá jako metoda přirozená vývoji dítěte.  Mezi hlavní výhody genetické metody patří hlavně rychlý nástup čtení s dobrými výsledky při čtení s porozuměním. Dále schopnost psaní velkých tiskacích písmen, tudíž žáci mohou téměř ihned psát všechna slova a to je výhodou pro ostatní předměty.

 

MATEMATIKA

Pro výuku matematiky využíváme kombinaci prvků metody dle Prof. RNDr. Milana Hejného, CSc. s prvky klasické matematiky. Hejného  metoda učí děti klást otázky, vede je k nalézání více řešení a učí je pracovat s chybou.  Metoda je postavena na životním zážitku a dobrém pocitu z nalezené odpovědi na zajímavou úlohu. Vychází z předpokladu, že úlohu, kterou dítě samo, v diskusi s ostatními dětmi řízené učitelem, vyřeší, si zapamatuje lépe než informaci, kterou mu učitel předkládá jako hotovou věc. Naopak klasická metoda výuky matematiky pomáhá dětem nalézat jistotu a suverénnost v “kupeckých počtech”, násobilce, pamětném i písemném sčítání a odečítání.

 

ANGLICKÝ JAZYK

V 1. ročníku se vyučuje anglický jazyk 2 hodiny v týdnu. Jde nám především o probuzení zájmu žáka o studium anglického jazyka a o vytváření pozitivního vztahu k tomuto předmětu. Žáci se učí jednoduše a přirozeně reagovat v nejběžnějších situacích každodenního života. Metody a formy práce máme založeny na pozorování, poslechu, imitaci, tvořivých činnostech a hře. Výuku propojujeme s hudební, pohybovou, výtvarnou a dramatickou výchovou, z nichž přebíráme některé techniky a obohacujeme je novými prvky, využíváme nahrávek, říkanek, básniček, písniček a textů v interpretaci rodilých mluvčích.  Snažíme se rozvíjet představivost dětí, podněcovat a oceňovat jejich aktivitu, invenci a jejich tvůrčí přístup k činnostem.

 

DŮLEŽITÉ INFORMACE K ZÁPISU DO 1. ROČNÍKU

 • Povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dovrší šestého roku věku (31.8. 2018).

 • Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od září do konce června příslušného školního roku, může být přijato k plnění povinné školní docházky již v tomto školním roce, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce. Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září do konce prosince 2018 k plnění povinné školní docházky je také doporučující vyjádření školského poradenského zařízení, podmínkou přijetí dítěte narozeného od ledna do konce června 2019 doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře, kterou k žádosti přiloží zákonný zástupce.

 • Zákonný zástupce může požádat o odklad povinné školní docházky, není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé, a to nejpozději v době zápisů do 1. ročníku, tj. od 01. dubna do 30. dubna 2024. Žádost se podává ředitelce základní školy písemně. Zákonný zástupce následně doloží doporučující posouzení příslušného školského poradenského zařízení (pedagogicko psychologické poradny nebo speciálně pedagogického centra) a odborného lékaře (praktického lékaře pro děti a dorost) nebo klinického psychologa.  Správní řízení o zápisu se v těchto případech přeruší do doby doložení doporučujících posouzení.

 •  Jestliže byl dítěti povolen odklad povinné školní docházky v minulém školním roce, není automaticky přijato na následující školní rok. Zákonný zástupce dítěte musí opět požádat o přijetí k plnění povinné školní docházky od daného školního roku. Může požádat i na jiné škole, než na které žádal původně.

 • V případě, že byl dítěti v loňském roce udělen odklad povinné školní docházky na jiné škole, předloží zákonný zástupce při zápisu rozhodnutí o udělení odkladu povinné školní docházky z původní základní školy.

 • Zastupuje-li dítě jiná osoba, než jeho zákonný zástupce, musí doložit oprávnění dítě zastupovat.

 

Kritéria k přijímání dětí k plnění povinné školní docházky

Pro školní rok 2024/2025 bude přijato maximálně 60 žáků (na základě § 36).

Číslo

Kritéria

Bodové ohodnocení

1

Dítě s pobytem ze spádové oblasti školského obvodu školy

10

2

Dítě s odkladem PŠD z přípravného ročníku ZŠ Dukelských hrdinů

6

3

Školu navštěvuje sourozenec dítěte

3

4

Dítě s pobytem v Karlových Varech mimo spádovou oblast školského obvodu

2

5

Dítě s pobytem v obci mimo město Karlovy Vary

1

 

Stanovení pořadí

Kritéria a jejich pořadí jsou rozhodné pro přijetí dítěte v případě vyššího zájmu počtu dětí, než je kapacita otvíraných tříd ve školním roce 2024/2025. Bude-li převyšovat počet uchazečů ze spádového obvodu (kritérium č. 1) kapacitní možnosti školy, o přijetí rozhodne los. Losování evidenčních čísel provede člen Školské rady za přítomnosti vedení školy. Kritéria č. 2, č. 3, č. 4 a č. 5 budou použita, pokud se nenaplní kapacita tříd podle prvního kritéria, to je podle počtu dětí z naší spádové oblasti.

V případě rovnosti dosažených bodů dle kritérií rozhodne o přijetí ředitelka školy.

Rodiče dětí, které dostaly odklad povinné školní docházky, musí znovu požádat o přijetí svého dítěte. V případě, že bude dítě po odkladu povinné školní docházky z předchozího roku, předloží zákonný zástupce rozhodnutí o udělení odkladu, pokud byl odklad proveden na jiné škole. Přijetí bude posuzováno dle Kritérií pro přijetí do 1. třídy.

Rozhodnutí o přijetí bude oznámeno zveřejněním seznamu přijatých žáků (dle přidělených kódů při zápisu) 03.05.2024 na přístupném místě ve škole (u vchodu do hlavní budovy tak, aby bylo čitelné zvenčí a zákonní zástupci nemuseli vstupovat do budovy) a na webových stránkách školy (www.zsdukla.cz). Seznam bude zveřejněn po dobu 15 dnů.

Rozhodnutí o nepřijetí – v případě nepřijetí dítěte zákonní zástupci obdrží písemné rozhodnutí o nepřijetí s odůvodněním a poučením.

 

Co je spojené s nástupem do školy

Nástup do školy znamená pro dítě počátek nové životní fáze – ze světa her vstupuje do světa povinností. Pro zvládnutí role školáka je důležitá školní zralost. Velice bychom ocenili, kdybyste u svých dětí rozvíjeli v období do nástupu školní docházky následující schopnosti a dovednosti:

DESATERO ŠKOLÁKA

1. Znám svoje jméno a příjmení, vím, jak se jmenují rodiče.
2. Umím se obléknout i převléknout do cvičebního úboru a to tak rychle, že na mě nemusí nikdo z mých kamarádů čekat.
3. Umím si uvázat kličku na tkaničce.
4. Dovedu kreslit tužkou a pastelkami a malovat barvami.
5. Poznám červenou, modrou, žlutou, zelenou, hnědou a černou barvu.
6. Umím uklidit hračky, pastelky, knížky na místo, kam patří.
7. Umím vystřihnout obrázek nůžkami.
8. Do aktovky si uložím věci, kam patří.
9. Se zájmem a v klidu dovedu poslouchat maminčino vyprávění.
10. Pozorně sleduji pohádky, filmy a písničky a povídám si o nich s rodiči.