Zápis budoucích prvňáčků pro školní rok 2020/2021 se bude konat 22. dubna 2020 od 13:00 do 18:00 hod. v 1. a 2. patře hlavní budovy školy.

ZAPSÁNY BUDOU DĚTI NAROZENÉ DO 31. 8. 2014.

V den zápisu si mohou zákonní zástupci s dětmi prohlédnout prostory hlavní budovy, školní družiny a školního klubu.

Zákonní zástupci předloží
  • Rodný list dítěte
  • Občanský průkaz zákonného zástupce
  • Rozhodnutí soudu o svěření dítěte do péče (u rozvedených rodičů)

Zákonní zástupci CIZINCI předloží

  • Rodný list dítěte (s překladem)
  • Pas dítěte
  • Potvrzení trvalého / dlouhodobého pobytu
  • Pas zákonného zástupce
  • Rozhodnutí soudu o svěření dítěte do péče (u rozvedených rodičů)

Povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dovrší šestého roku věku.

I v případě, kdy zákonný zástupce chce požádat o odklad povinné školní docházky, musí dítě přihlásit k plnění povinné školní docházky v základní škole. O odložení povinné školní docházky může požádat již při zápisu. Žádost se podává ředitelce základní školy písemně a musí být doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení (pedagogicko-psychologické poradny nebo speciálně pedagogického centra) a odborného lékaře nebo klinického psychologa (pro tyto potřeby je dostačující doporučení praktického lékaře pro děti a dorost).

O odklad povinné školní docházky musí zákonný zástupce požádat nejpozději v době zápisů do 1. ročníku, t. j. od 01. dubna do 30. dubna) v roce, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku.

Jestliže byl dítěti povolen odklad povinné školní docházky, není automaticky přijato na následující školní rok. Zákonný zástupce dítěte musí opět požádat o přijetí k plnění povinné školní docházky od daného školního roku. Může požádat i na jiné škole, než na které žádal původně.

Výuka budoucích prvňáčků v roce 2020/2021

bude probíhat v prostorách školičky (Moskevská 25a). Každá první třída bude mít k dispozici svoji učebnu a též multimediální učebnu s možností využívání interaktivní tabule. Třídními učitelkami budou Mgr. Marcela Soukupová a Mgr. Pavlína Žáčková, obě zkušené elementaristky.

 

Budoucí prvňáčky čeká výuka českého jazyka genetickou metodou a matematiky Hejného metodou.

V úterý 10. března 2020 od 14.00 do 17.00 hod. se koná DEN  OTEVŘENÝCH  DVEŘÍ. Připravili jsme pro vás ukázkovou hodinu českého jazyka (genetické metody) a matematiky (prof. Hejného) od 15.30 hod.

 

ČESKÝ JAZYK

Genetická metoda čtení označovaná též jako hlásková – spočívá v hláskování slov. Dítě nejprve „přehláskuje“ slovo, pak je teprve přečte dohromady. Spojuje tedy hlásky bez slabikování (s-l-o-v-o – slovo). Zjednodušeně řečeno, vychází se z intuitivního čtení po hláskách, které si osvojují už předškoláci. Tato metoda se dnes pojímá jako metoda přirozená vývoji dítěte.  Mezi hlavní výhody genetické metody patří hlavně rychlý nástup čtení s dobrými výsledky při čtení s porozuměním. Dále schopnost psaní velkých tiskacích písmen, tudíž žáci mohou téměř ihned psát všechna slova a to je výhodou pro ostatní předměty.

 

MATEMATIKA

Pro výuku matematiky a jejich aplikací jsme zvolili edukační teorii vyučování orientované na budování schémat (VOBS) dle Prof. RNDr. Milana Hejného, CSc. Tato metoda učí děti klást otázky, vede je k nalézání více řešení a učí je pracovat s chybou. Je založena na teorii generických modelů a vede žáky k vytváření obecných modelů a schémat. Spočívá v tom, že učitel zadává žákům zajímavé úlohy a nechá je společně řešit. Žáci si musí sami vytvářet “generické modely” řešení úloh a tato činnost je přirozeně baví. Děti se naučí rovněž nalézat vlastní strategie. U těchto žáků dochází k výraznému rozvoji logického myšlení, což se později pozitivně odrazí ve všech ostatních oblastech.

Co je spojené s nástupem do školy

Nástup do školy znamená pro dítě počátek nové životní fáze – ze světa her vstupuje do světa povinností. Pro zvládnutí role školáka je důležitá školní zralost. Velice bychom ocenili, kdybyste u svých dětí rozvíjeli v období do nástupu školní docházky následující schopnosti a dovednosti:

DESATERO ŠKOLÁKA

1. Znám svoje jméno a příjmení, vím, jak se jmenují rodiče.
2. Umím se obléknout i převléknout do cvičebního úboru a to tak rychle, že na mě nemusí nikdo z mých kamarádů čekat.
3. Umím si uvázat kličku na tkaničce.
4. Dovedu kreslit tužkou a pastelkami a malovat barvami.
5. Poznám červenou, modrou, žlutou, zelenou, hnědou a černou barvu.
6. Umím uklidit hračky, pastelky, knížky na místo, kam patří.
7. Umím vystřihnout obrázek nůžkami.
8. Do aktovky si uložím věci, kam patří.
9. Se zájmem a v klidu dovedu poslouchat maminčino vyprávění.
10. Pozorně sleduji pohádky, filmy a písničky a povídám si o nich s rodiči.