Přijaté děti do přípravného ročníku 2021/2022

Č.j. ZŠ – 146/2021                                                            V Karlových Varech dne 05.05.2021                                                               

Seznam přijatých uchazečů do přípravného ročníku v Základní škole Dukelských hrdinů Karlovy Vary, Moskevská 25, příspěvková organizace    od školního roku 2021/2022

Základní škola, jejíž činnost vykonává příspěvková organizace Základní škola Dukelských hrdinů Karlovy Vary, Moskevská 25, příspěvková organizace (dále jen „základní škola“), jako věcně a místně příslušný správní orgán dle ustanovení  § 34 odst. 5, § 47 odst. 1 a 2, § 165 odst. 2 písm. e) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „školský zákon“), v souladu s ustanovením § 183 odst. 2 školského zákona

oznamuje zveřejněním seznamu rozhodnutí, kterými přijala uchazeče uvedené pod přiděleným registračním číslem do přípravného ročníku v základní škole od školního roku 2021/2022:

Pořadové číslo Registrační číslo uchazeče Výsledek řízení
1. P01/2021 přijat
2. P02/2021 přijat
3. P03/2021 přijat
4. P04/2021 přijat
5. P05/2021 přijat
6. P06/2021 přijat
7. P07/2021 přijat
8. P08/2021 přijat
9. P09/2021 přijat
10. P10/2021 přijat
11. P11/2021 přijat
12. P12/2021 přijat
13. P13/2021 přijat
14. P14/2021 přijat
15. P15/2021 přijat
16. P16/2021 přijat

 

Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí uchazečů do přípravného ročníku v základní škole od školního roku 2021/2022, za oznámená.

V případě, že zákonný zástupce požaduje rozhodnutí o přijetí do přípravného ročníku v písemné formě, kontaktujte sekretariát školy (775 855 597).

P o u č e n í :

V souladu s ustanoveními § 81 a násl. správního řádu a § 183 odst. odst. 2 a 4 školského zákona může uchazeč proti tomuto rozhodnutí podat odvolání, a to ve lhůtě 15 dnů ode dne zveřejnění výše uvedeného seznamu přijatých uchazečů; prvním dnem lhůty je den následující po dni zveřejnění tohoto seznamu. Odvolání se podává prostřednictvím ředitele základní školy a rozhoduje o něm Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor školství, mládeže a tělovýchovy.

 

V souladu s ustanovením § 82 odst. 2 správního řádu odvolání musí mít náležitosti uvedené v § 37 odst. 2 správního řádu a musí obsahovat údaje o tom, proti kterému rozhodnutí směruje, v jakém rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo.

 

Mgr. Bc. Eva Doušová

ředitelka školy

 

Datum zveřejnění: 05.05.2021

Datum sejmutí: 21.05.2021