Zásady pro používání slovního hodnocení včetně stanovených kritérií, slovní hodnocení na vysvědčení

O slovním hodnocení výsledků vzdělávání žáka na vysvědčení rozhoduje ředitelka školy na základě žádosti zákonného zástupce žáka Žádost o slovní hodnocení.

V případě přestupu žáka na jinou školu se převede slovní hodnocení na klasifikační stupně. Je-li žák hodnocen slovně, převede třídní učitel po projednání s vyučujícími ostatních předmětů slovní hodnocení do klasifikace pro účely přijímacího řízení ke střednímu vzdělávání. Obdobně se bude postupovat i při stanovení celkového prospěchu na vysvědčení.

U žáka s vývojovou poruchou učení rozhodne ředitelka školy o použití slovního hodnocení na základě žádosti zákonného zástupce žáka. Výsledky vzdělávání žáka v jednotlivých povinných a nepovinných předmětech stanovených školním vzdělávacím programem a chování žáka ve škole a na akcích pořádaných školou jsou v případě použití slovního hodnocení popsány tak, aby byla zřejmá úroveň vzdělání žáka, které dosáhl zejména ve vztahu k očekávaným výstupům formulovaným v učebních osnovách jednotlivých předmětů školního vzdělávacího programu, k jeho vzdělávacím a osobnostním předpokladům a k věku žáka. Slovní hodnocení zahrnuje posouzení výsledků vzdělávání žáka v jejich vývoji, ohodnocení píle žáka a jeho přístupu ke vzdělávání i v souvislostech, které ovlivňují jeho výkon, a naznačení dalšího rozvoje žáka. Obsahuje také zdůvodnění hodnocení a doporučení, jak předcházet případným neúspěchům žáka a jak je překonávat.

Hodnocení žáka:

klasifikační stupeň 1

ovládání předepsaného učiva – bezpečně ovládá
úroveň myšlení – žák je pohotový, bystrý, dobře chápe souvislosti
vyjadřování myšlenek – výstižně a poměrně přesné
aplikace vědomostí – spolehlivě a uvědoměle užívá vědomosti a dovednosti, pracuje samostatně
píle a zájem o učení – učí se svědomitě a se zájmem

klasifikační stupeň 2

ovládání předepsaného učiva – ovládá
úroveň myšlení – uvažuje celkem samostatně
vyjadřování myšlenek – celkem výstižně
aplikace vědomostí – dovede používat vědomosti a dovednosti při řešení, malé, nepříliš časté chyby
píle a zájem o učen – učí se svědomitě

klasifikační stupeň 3

ovládání předepsaného učiva – v podstatě ovládá
úroveň myšlení – menší samostatnost v myšlení
vyjadřování myšlenek – myšlenky vyjadřuje s malými obtížemi
aplikace vědomostí – za pomoci učitele nachází a odstraňuje své chyby
píle a zájem o učení – v učení a práci nepotřebuje velké podněty

klasifikační stupeň 4

ovládání předepsaného učiva – ovládá částečně, má značné mezery ve vědomostech a dovednostech
úroveň myšlení – myšlení nesamostatné
vyjadřování myšlenek – myšlenky vyjadřuje se značnými obtížemi
aplikace vědomostí – dělá podstatné chyby, nesnadno je překonává
píle a zájem o učení – malý zájem o učení, potřebuje stále pobídky a pomoc

klasifikační stupeň 5

ovládání předepsaného učiva – neovládá
úroveň myšlení – na návodné otázky odpovídá nesprávně
vyjadřování myšlenek – nedokáže vyjádřit své myšlenky, nereaguje na otázky
aplikace vědomostí – praktické úkoly nedokáže splnit ani za pomoci učitele
píle a zájem – veškerá pomoc a pobízení jsou neúčinné