POHODOVÁ ŠKOLA

               

Projekt „Pohodová škola“ je realizován na základě přidělené dotace z rozpočtu Karlovarského kraje, ve výši 19.080,- Kč, na podporu aktivit v oblasti prevence rizikového chování u dětí a mládeže. Projekt bude poskytován žákům 6. až 8. ročníků v průběhu kalendářního roku 2018. Bude zacílen na rozvoj sociálních dovedností, především v navazování zdravých vztahů mimo rodinu, ve schopnosti čelit sociálnímu tlaku, dovedností rozhodovat se a efektivně řešit konflikty zejména ve vztahu užívání návykových látek. U zapojených žáků budou podpořeny protidrogové postoje a normy, budou jim nabídnuty pozitivní alternativy trávení volného času. Zároveň se seznámí s možnostmi řešení obtížných situací, zejména s možnostmi, kam se obrátit v případě problémů spojených s užíváním návykových látek. V průběhu celého projektu budou žákům poskytovány objektivní informace z oblasti drogové problematiky.

http://www.zivykraj.cz

http://www.kr-karlovarsky.cz