HODINA POHYBU NAVÍC

Ve školním roce 2017/2018 je Základní škola Dukelských hrdinů Karlovy Vary opět zapojena do pokusného ověřování programu „Hodina pohybu navíc“. Pokusné ověřování vyhlásilo MŠMT a organizuje ho Národní ústav pro vzdělávání. Pokusné ověřování má za cíl motivovat žáky 1. – 3. ročníku ZŠ k pohybu a ověřit možnosti začlenění těchto činností do režimu školní družiny.

Obsahem tohoto projektu je ověření účinnosti programu zaměřeného na navýšení pohybových aktivit žáků prvního stupně základních škol. Dlouhodobým cílem je změna jejich životního stylu, ve kterém bude mít pohyb své pevné místo, což by mělo výrazně přispět ke zvrácení negativního zdravotního vývoje naší populace. Pokusné ověřování je zaměřeno na 1. – 3. ročník ZŠ, tedy na věk, ve kterém se utváří relativně trvalé a stabilní postoje ovlivňující životní styl.

Program předpokládá, že získání kladného vztahu k pohybu v této věkové skupině nejefektivněji pozitivně ovlivní problémy dětí, či jim dokonce předejde. Mezi nejčastější zdravotní problémy patří zejména stále se zvyšující nadváha a obezita u mladé generace, která generuje další nemoci, jako diabetes, kardiovaskulární nemoci, některé nádory. S tím se pojí stále se zvyšující riziko nadváhy/obezity u dospělé populace, pokud jimi trpí již v dětství. Dalším problémem je špatné držení těla (páteř, postavení nohou, klenba chodidel, svalový korzet atd.), které se již stává normou.

Cílem pokusného ověřování je zjistit v praxi účinnost metodiky pohybu pro volný čas dětí a žáků vytvořené profesionálními trenéry a didaktiky tělesné výchovy, a zlepšit ji na základě praxe tak, aby mohla dobře sloužit zkvalitňování pohybových dovedností dětí a žáků ve školních družinách, klubech a dalších volnočasových zařízeních. Aktivity budou po celý školní rok probíhat pod vedením učitelů či trenérů tělesné výchovy. Projektu se mohou zúčastnit žáci, kteří navštěvují v odpoledních hodinách školní družinu, vždy jedno oddělení z 1. – 3. ročníku.

V případě, že u žáka, který bude zařazen do pokusného ověřování, vzniknou zdravotní problémy či jiné potíže omezující účast v projektu, může být takový žák na žádost zákonného zástupce a se souhlasem ředitelky školy z pokusného ověřování vyřazen.

  • Škola vyhodnotí průběh a výsledky pokusného ověřování, které budou zaslány Národnímu ústavu pro vzdělávání.
  • K zařazení dítěte do pokusného ověřování je potřebný informovaný souhlas zákonného zástupce.
  • Hodinu pohybu navíc ve školním roce 2017/2018 povede kvalifikovaný trenér pan Veselý.
  • Hodina TV bude probíhat každé úterý od 13.30 do 15.00 hod. (1. a 3 ročník) a v pátek od 11.40 do 12.35 hod. (2. ročník). Přihlášení žáci budou rozděleni do tří skupin, přičemž na každou skupinu je vyčleněna 1 vyučovací hodina (45 min).