DUKLA PRO INKLUZI 22

Naše škola se zapojila pro následující dva roky (od 01.09.2017 do 31.08.2019) do projektu „Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování“, který je spolufinancován Evropskou Unií. Cílem tohoto projektu je podporovat základy vzdělávání rozvojem čtenářské a matematické gramotnosti a kvalitnější vzdělávání dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem a dále podporovat společné vzdělávání.

V rámci tohoto projektu bude škola realizovat následující aktivity:

  1. Dočasná personální podpora školního speciálního pedagoga (etopeda)

V rámci této části projektu na škole pracuje etoped školy Mgr. Martina Fialová, která v rámci svých aktivit diagnostikuje speciální vzdělávací potřeby žáků a na základě zjištěných informací pomáhá vytvářet a zlepšovat podmínky pro úspěšnou integraci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Podílí se na tvorbě plánů pedagogické podpory nebo individuálních vzdělávacích plánů.

 

  1. Realizace čtenářských klubů pro žáky prvního i druhého stupně základní školy

Čtenářské kluby pro žáky mají formu volnočasové aktivity a vedou žáky k rozvoji klíčových kompetencí. Výrazným způsobem zvyšují čtenářskou gramotnost žáků, která má dopad i na zvyšování a zkvalitňování znalostí a dovedností v ostatních složkách povinného vzdělávání. Pod dohledem kvalifikovaných pedagogů Mgr. Veroniky Babkové a Mgr. Barbory Hovorkové žáci pracují z různými druhy literatury, půjčují si knihy domů a následně si o nich „v přátelském kroužku povídají“.

 

  1. Doučování žáků školy ohrožených školním neúspěchem

Cílem této části projektu je podpořit žáky ohrožené školním neúspěchem prostřednictvím doučování. Tato podpora je vhodná pro všechny žáky, a to i pro žáky ze sociálně znevýhodněného a kulturně odlišného prostředí, kterým napomáhá upevňovat jejich zvyky provádět samostatnou odpolední přípravu na vyučování.

 

  1. Vzdělávání pedagogických pracovníků školy v oblasti čtenářské a matematické gramotnosti

V rámci této části projektu se pedagogičtí pracovníci zúčastní odborných seminářů zaměřených na rozvoj dovedností, znalostí a kompetencí a na využívání efektivních vyučovacích metod v oblasti čtenářské a matematické gramotnosti.

 

  1. Vzdělávání pedagogického sboru zaměřené na inkluzi

Vzdělávání pedagogického sboru zaměřené na inkluzi přispívá k rozvoji kompetencí pedagogů pro práci s heterogenní skupinou žáků, ve které jsou i žáci s potřebou podpůrných opatření.