Školní metodik prevence

Školní metodik prevence

Mgr. Hana Stýblová

Konzultační hodiny:

PONDĚLÍ: 10:55 – 11:40

ČTVRTEK: 13:15 – 14:15

Termín schůzky mimo konzultační hodiny lze domluvit na tel.: 775 855 597 (sekretariát).

e-mail: hana.styblova@zsdukla.cz

                                                                            

  • konzultační hodiny pro zákonné zástupce: čtvrtek 13:15 – 14:15 hod. (jiný termín po předchozí domluvě)
  • konzultační hodiny pro žáky: pondělí:  10:55 – 11:40 hod. nebo po dohodě

V oblasti práce se žáky a jejich rodiči se školní metodik prevence stará především o:

  • poskytování poradenských služeb žákům s rizikem či projevy sociálně patologického chování (šikana, agrese, záškoláctví, užívání návykových látek, atd.) a jejich zákonným zástupcům, případně zajišťování péče odpovídajícího odborného pracoviště (ve spolupráci s třídními učiteli),
  • spolupráce s třídními učiteli při zachycování varovných signálů spojených s možností rozvoje sociálně patologických jevů u jednotlivých žáků a tříd,
  • péče o zdravé vztahy,
  • prevence v oblasti zdravého životního stylu,
  • prevence v oblasti sexuální, mravní a multikulturní výchovy.

Spolupráce školního metodika prevence

MP Karlovy Vary
preventivní programy pro 1. a 2. stupeň, výuka dopravní výchovy
Policií ČR
řešení patologických jevů
OSPOD MM K. Vary
zajištění pomoci dětem i rodičům v sociální oblasti
PPP K. Vary, SPC K. Vary
pomoc dětem i jejich zákonným zástupcům s řešením krizových situací
SVP Karlovy Vary
ambulantní nebo pobytová pomoc dětem s patologickými problémy

Odkazy

http://kr-karlovarsky.cz
http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk
http://www.pppkv.cz/
http://www.svpkv.wz.cz/
http://specskoly.cz/centrum
http://mmkv.cz

Specializovaná poradenská podpora pro Karlovy Vary

Pedagogicko – psychologická

Pedagogická a psychologická pomoc
PPP Karlovy Vary, Lidická 38
353 176 511

Výchovné problémy

SVP (Středisko výchovné péče) Karlovy Vary, Sportovní 28
353 222 848

Spec. pedag. pomoc (zdr. postižení)
SPC Karlovy Vary, Vančurova 83
353 549 172

PHDr. J. Mižikarová
Psych.porad. a diagn. Lidická 38, 602 572 887
605 586 168

Dětský psycholog
MUDr. J. Bartková
353 235 211

Klinický psych. pro děti
Mgr. Z. Boušková Poliklinika pro dospělé KV
353 232 059
Mgr. Z. Mašková Dětská poliklinika KV
353 235 201

Nápravy SPU a doučování
Mgr. J. Klikarová
353 447 047
PaeDr. Kasíková
353 230 000

Dětský psychiatr
MUDr. Moravec Dětská poliklinika KV
353 226 176
MUDr. J. Bartková Dětská poliklinika KV
353 235 211

Soudní psycholog
PhDr. M. Kopárková KK nemocnice
353 115 551
602 731 934

OSPOD K. Vary
kurátoři, soc. pracovnice MM K. Vary
353 118 111

Specializovaná poradenská podpora pro Karlovy Vary

Primární prevence

Poradenská centra
Mgr. M. Fialová, krajský MPP
PPP K. Vary, Lidická 38
724 021 535

Prevence rizik. chování
Ing. E. Cíchová
KK K. Vary, Závodní 353
353 222 848