ZŠ Dukelských hrdinů – stručné info

Základní škola Dukelských hrdinů je příspěvkovou organizací, jejímž zřizovatelem je Město Karlovy Vary. Najdete nás v centru města, v nádherné secesní budově na Moskevské 1117/25.

Od školního roku 2007/2008 se na naší škole žáci učí podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání START.

Vzdělávání a výchovu žáků zajišťuje kvalifikovaný učitelský sbor. Nabízíme výuku v moderně vybavených a specializovaných učebnách (např. multimediálních, jazykových, chemicko-fyzikální…).

Od školního roku 2021/2022 mohou žáci s odkladem školní docházky a děti předškolního věku navštěvovat přípravný ročník.

Od 1. ročníku začínají žáci s výuku anglického jazyka. Od sedmého ročníku mají žáci možnost výběru dalšího cizího jazyka: německý jazyk a ruský jazyk.

Naše škola nabízí odpolední program pro žáky 1. – 4. ročníků ve školní družině. Žáci I. a II. stupně mají možnost navštěvovat v odpoledních hodinách po výuce zájmové kroužky dle aktuální nabídky. Stravování žáků je zajištěno ve vlastní školní jídelně. Zde je možnost volby jednoho ze dvou připravovaných jídel.

Ve spolupráci s Pedagogickým centrem a Pedagogicko-psychologickou poradnou realizujeme výuku nadaných žáků. Pomáháme rovněž žákům se specifickými poruchami učení, jak ve výuce pomocí speciálně pedagogických metod, tak v ranních i odpoledních hodinách v rámci činnosti školní družiny.