Historie ZŠ Dukelských hrdinů

Základní škola Dukelských hrdinů

Ve své historii prošla škola obdobími rozmachu, krizí, politickými a společenskými změnami, a přesto poskytovala a stále poskytuje svým žákům zázemí a dobrou přípravu pro život.

Tedy to, co se od ní očekávalo, a i nadále očekává. Je jednou z nejstarších karlovarských škol, sídlící v nádherné secesní budově, ve které se snoubí historie s moderní technologií do harmonického celku.

První zmínka o budově pochází z poloviny roku 1902. Stoupající počet žáků obecných škol přiměl v tehdejší době školní radu města k povolení výstavby zcela nové obecné školy v Karlových Varech. Dne 16. srpna 1902 pak byl vyčleněn z majetku města pozemek pro její výstavbu, která probíhala v letech 1903 – 1904. Začátkem září 1904 pak byla nová školní budova III. obecné a II. měšťanské školy včas dokončena, dovybavena a 8. září byly předány klíče od budovy městu. Projektantem budovy byl slavný architekt Franz Drobny, nar. 1. 12. 1863 ve Vídni. Celkové náklady na výstavbu školy činily 647 000 korun.

První světová válka

První světová válka ovlivnila život i žáků školy. Vyhlášením mobilizace 30. 7. 1914 narukovalo v monarchii téměř 1 600 000 mužů na frontu a mobilizováni byli i někteří učitelé školy. Okresní školní rada tedy povolala na obecnou školu suplentky. V prosinci 1914 oznámilo vojenské velitelství v Praze Okresnímu hejtmanství v Karlových Varech svůj požadavek na zřízení vojenského záložního lazaretu. Byly vytipovány budovy ve městě včetně budovy školy. I přes nesouhlas města bylo pravé křídlo v roce 1915 uvolněno pro vojenské účely s odůvodněním na vhodnou polohu budovy a se zdůrazněním vlastenecké povinnosti. V prvním patře byl zřízen operační sál, v jeho blízkosti rentgen, v suterénu místnost pro sterilizaci nástrojů. Ze služebního bytu školníka vznikla kuchyň. Vzhledem k tomu, že škola neměla elektrické osvětlení a používalo se plynové, bylo potřeba zavést do operačního sálu a k rentgenu elektřinu kabelem ze současné ulice Moskevská. Záložní vojenský lazaret sídlil v budově školy až do srpna 1918. Po celou dobu pokračovalo na škole střídavé vyučování. Dne 22. srpna 1918 začalo předávání prostor záložního lazaretu zpět III. obecné a II. měšťanské škole.

Poválečné období

V následujícím období pak škola opět naplno poskytovala vzdělání karlovarským dětem. Po roce 1945 se dosavadní obecná škola změnila na školu národní a škola měšťanská na 4letou střední školu. Ve školním roce 1960 – 1961 pak došlo ke změně organizační struktury, kdy byly ke škole připojeny poslední dva ročníky pedagogické školy. Události z roku 1968 následně ovlivnily nejenom dění v celé společnosti, včetně školství, ale i situaci na škole. Probíhala hromadná obnova budovy, učebnic, učebních pomůcek i části personálu školy.

Sametová revoluce

Dalším mezníkem byla Sametová revoluce roku 1989. Dne 27. listopadu se vedle zaměstnanců školy zúčastnili generální stávky i její žáci. Další vývoj politických událostí měl následně rychlý spád. V prostorách školy otevřelo své sídlo Občanské fórum.

Rekonstrukce školy

Devadesátá léta jsou pro školu dobou stavebních úprav. Vedle běžných oprav byla zahájena i velká rekonstrukce celé hlavní budovy. V první fázi došlo k výměně dřevěných oken za moderní plastová, a to i přes nesouhlas památkového úřadu. Tehdejší ředitel školy Jiří Michálek argumentoval tepelnými ztrátami a nákladnou údržbou. Ve druhé fázi byla provedena rekonstrukce střešního pláště. K poslední větší rekonstrukci došlo ve školním roce 2002 – 2003. V rámci ní byla provedena oprava fasády, úprava atria a celková kultivace okolí školy. V současné době se škola snaží získat finanční prostředky na vybudování multifunkčního hřiště a výstavbu venkovní učebny v prostorách atria.

Typy škol, které po celých 110 let školní budova zastřešovala
III. obecná a II. měšťanská škola chlapecká 1904 – 1943
III. obecná a II. měšťanská škola dívčí 1904 – 1943
III. smíšená obecná škola 1939 – 1945
II. hlavní škola chlapecká 1941 – 1945
II. hlavní škola dívčí 1941 – 1945
I. obecná škola 1945 – 1948
I. měšťanská škola 1945 – 1948
Čtyřletá střední škola Dukelských hrdinů 1948 – 1953
Osmiletá střední škola 1953 – 1958
Jedenáctiletá střední škola 1958 – 1959
Dvanáctiletá střední škola 1959 – 1960
Pedagogická škola dvoutřídní 1960 – 1961
Střední všeobecně vzdělávací škola 1961
Večerní škola pro pracující 1963 – 1964
Základní devítiletá škola 1961 – do současnosti
Přehled ředitelů od roku 1904
1904 – 1905 prozatímní ředitel Franz Pleier
1905 – 1916 ředitel Eduard Wobisch
1916 – 1926 ředitel Rudolf Oppl
1926 – 1928 ředitel Rudolf Winter
1928 – 1933 ředitel Franz Wolf
1933 – 1943 ředitel Hans Adler
1943 – 1945 ředitel J. Tischler
1945 – 1948 ředitel Otokar Karas
1948 – 1953 ředitel František Jenčík
1953 – 1954 ředitelka Vlastimila Staňková
1954 – 1958 ředitel Karel Jezbuz
1958 – 1961 ředitel Štěpán Müller
1961 – 1970 ředitel Miroslav Očenášek
1970 – 1983 ředitel Jaroslav Brůha
1983 – 1988 ředitelka Jana Patejdlová
1988 – 1990 ředitelka Marta Havlíčková
1990 – 1995 ředitel Jiří Michálek
1995 – 2001 ředitelka Eva Kirchnerová
2001 a nyní ředitelka Eva Doušová
Fotogalerie