Další cizí jazyk

Od 7. ročníku se žáci na naší škole vyučují další cizí jazyk.

Ve školním roce 2024/2025 se začnou žáci 7.A a 7.B učit německý jazyk.

Výuka německého jazyka bude pokračovat až do devátého ročníku, vždy 2 hodiny týdně.

 

Charakteristika dalšího cizího jazyka

Cílem předmětu německý jazyk je poskytnout žákům základní slovní zásobu a běžné konverzační fráze, aby se žáci byli schopni domluvit v běžných situacích. Na jednoduchých textech si žáci zdokonalují čtenářské dovednosti a schopnost psát.

 

Žáci jsou k učení vedeni poslechem, imitací a hrou. Zejména v počátcích upřednostňujeme poslech a mluvení před čtením a psaním. Klademe důraz na správnou výslovnost a na rozvoj komunikačních dovedností, kterým podřizujeme i výuku gramatické části vzdělávacího programu. Žáci pracují s delšími texty a konverzují spolu v delších celcích. Učitel klade vyšší nároky na samostatnou práci žáků. V souvislosti s probíraným zeměpisným učivem se žáci seznamují s reáliemi německy mluvících zemí.