Přijaté děti do přípravného ročníku 2023/2024

Seznam přijatých uchazečů do přípravného ročníku 2023-2024

V Karlových Varech dne 11.05.2023

Č.j. ZŠ – 238/2023

Seznam přijatých uchazečů do přípravného ročníku

v Základní škole Dukelských hrdinů

Karlovy Vary, Moskevská 25, příspěvková organizace

od školního roku 2023/2024

Základní škola, jejíž činnost vykonává příspěvková organizace Základní škola Dukelských hrdinů Karlovy Vary, Moskevská 25, příspěvková organizace (dále jen „základní škola“), jako věcně a místně příslušný správní orgán dle ustanovení  § 34 odst. 5, § 47 odst. 1 a 2, § 165 odst. 2 písm. e) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „školský zákon“), v souladu s ustanovením § 183 odst. 2 školského zákona

oznamuje zveřejněním seznamu rozhodnutí, kterými přijala uchazeče uvedené pod přiděleným registračním číslem do přípravného ročníku v základní škole od školního roku 2023/2024:

Pořadové číslo Registrační číslo uchazeče Výsledek řízení
1. P01/2023 přijat
2. P02/2023 přijat
3. P05/2023 přijat
4. P06/2023 přijat
5. P07/2023 přijat
6. P08/2023 přijat
7. P09/2023 přijat
8. P10/2023 přijat
9. P11/2023 přijat
10. P12/2023 přijat
11. P13/2023 přijat
12. P15/2023 přijat
13. P16/2023 přijat
14. P20/2023 přijat
15. P21/2023 přijat
16. P22/2023 přijat
17. P26/2023 přijat
18. P30/2023 přijat

Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí uchazečů do přípravného ročníku v základní škole od školního roku 2023/2024, za oznámená.

V případě, že zákonný zástupce požaduje rozhodnutí o přijetí do přípravného ročníku v písemné formě, kontaktujte sekretariát školy (775 855 597).

P o u č e n í :

V souladu s ustanoveními § 81 a násl. správního řádu a § 183 odst. odst. 2 a 4 školského zákona může uchazeč proti tomuto rozhodnutí podat odvolání, a to ve lhůtě 15 dnů ode dne zveřejnění výše uvedeného seznamu přijatých uchazečů; prvním dnem lhůty je den následující po dni zveřejnění tohoto seznamu. Odvolání se podává prostřednictvím ředitele základní školy a rozhoduje o něm Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor školství, mládeže a tělovýchovy.

 

V souladu s ustanovením § 82 odst. 2 správního řádu odvolání musí mít náležitosti uvedené v § 37 odst. 2 správního řádu a musí obsahovat údaje o tom, proti kterému rozhodnutí směruje, v jakém rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo.

Uchazečům, kteří v termínu zápisu nedodali potřebná doporučení, bylo správní řízení přerušeno na dobu nezbytně nutnou k doplnění.

Pořadové číslo Registrační číslo uchazeče Výsledek řízení
1. P03/2023 přerušení
2. P04/2023 přerušení
3. P14/2023 přerušení
4. P17/2023 přerušení
5. P18/2023 přerušení
6. P19/2023 přerušení
7. P23/2023 přerušení
8. P24/2023 přerušení
9. P25/2023 přerušení
10. P27/2023 přerušení
11. P28/2023 přerušení

Mgr. Bc. Eva Doušová

ředitelka školy

 

Datum zveřejnění: 12.05.2023

Datum sejmutí: 27.05.2023