Přijatí žáci do 1. ročníku 2023/2024

Č.j. ZŠ – 204/2023                                                                                                                     

V Karlových Varech dne 28.04.2023    

Seznam přijatých uchazečů

k základnímu vzdělávání

v Základní škole Dukelských hrdinů

Karlovy Vary, Moskevská 25, příspěvková organizace

od školního roku 2023/2024

 

Základní škola, jejíž činnost vykonává příspěvková organizace Základní škola Dukelských hrdinů Karlovy Vary, Moskevská 25, (dále jen „základní škola“), jako věcně a místně příslušný správní orgán dle ustanovení § 165 odst. 2 písm. e) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „školský zákon“), v souladu s ustanovením § 183 odst. 2 školského zákona

oznamuje zveřejněním seznamu rozhodnutí, kterými přijala uchazeče uvedené pod přiděleným registračním číslem k základnímu vzdělávání v základní škole od školního roku 2023/2024:

Pořadové číslo Registrační číslo uchazeče Výsledek řízení
1 001/2023 přijat
2 003/2023 přijat
3 004/2023 přijat
4 007/2023 přijat
5 008/2023 přijat
6 009/2023 přijat
7 011/2023 přijat
8 013/2023 přijat
9 014/2023 přijat
10 015/2023 přijat
11 016/2023 přijat
12 017/2023 přijat
13 018/2023 přijat
14 019/2023 přijat
15 020/2023 přijat
16 021/2023 přijat
17 022/2023 přijat
18 023/2023 přijat
19 024/2023 přijat
20 025/2023 přijat
21 027/2023 přijat
22 028/2023 přijat
23 029/2023 přijat
24 030/2023 přijat
25 031/2023 přijat
26 034/2023 přijat
27 037/2023 přijat
28 038/2023 přijat
29 039/2023 přijat
30 040/2023 přijat
31 042/2023 přijat
32 043/2023 přijat
33 045/2023 přijat
34 047/2023 přijat
35 048/2023 přijat
36 049/2023 přijat
37 050/2023 přijat
38 051/2023 přijat
39 052/2023 přijat
40 054/2023 přijat
41 056/2023 přijat
42 057/2023 přijat
43 058/2023 přijat
44 059/2023 přijat

Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí uchazečů k základnímu vzdělávání v základní škole od školního roku 2023/2024, za oznámená.

P o u č e n í :

V souladu s ustanoveními § 81 a násl. správního řádu a § 183 odst. odst. 2 a 4 školského zákona může uchazeč proti tomuto rozhodnutí podat odvolání, a to ve lhůtě 15 dnů ode dne zveřejnění výše uvedeného seznamu přijatých uchazečů; prvním dnem lhůty je den následující po dni zveřejnění tohoto seznamu. Odvolání se podává prostřednictvím ředitele základní školy a rozhoduje o něm Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor školství, mládeže a tělovýchovy.

Mgr. Bc. Eva Doušová

ředitelka školy

 

Datum zveřejnění: 28.04.2023

Datum sejmutí: 13.05.2023

 

Přijatí žáci do 1. ročníku 2023/2024