Seznam přijatých uchazečů do 1. ročníku

Č.j. ZŠ – 328 /2022                                                         V Karlových Varech dne 17.06.2022                                                 

Seznam přijatých uchazečů

k základnímu vzdělávání v Základní škole Dukelských hrdinů Karlovy Vary, Moskevská 25, příspěvková organizace

od školního roku 2022/2023

Základní škola, jejíž činnost vykonává příspěvková organizace Základní škola Dukelských hrdinů Karlovy Vary, Moskevská 25, v souladu s ustanovením § 2 zákona č. 67/2022 Sb. (LEX UKRAJNA ŠKOLSTVÍ)

oznamuje zveřejněním seznamu rozhodnutí, kterými přijala uchazeče uvedené pod přiděleným registračním číslem k základnímu vzdělávání v základní škole od školního roku 2022/2023:

Pořadové číslo Registrační číslo uchazeče Výsledek řízení

1

U02/2022

přijat

2

U03/2022

přijat

3

U05/2022

přijat

4

U06/2022

přijat

Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí uchazečů k základnímu vzdělávání v základní škole od školního roku 2022/2023, za oznámená.

P o u č e n í :

V souladu s ustanoveními § 81 a násl. správního řádu a § 183 odst. odst. 2 a 4 školského zákona může uchazeč proti tomuto rozhodnutí podat odvolání, a to ve lhůtě 15 dnů ode dne zveřejnění výše uvedeného seznamu přijatých uchazečů; prvním dnem lhůty je den následující po dni zveřejnění tohoto seznamu. Odvolání se podává prostřednictvím ředitele základní školy a rozhoduje o něm Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor školství, mládeže a tělovýchovy.

 

Mgr. Bc. Eva Doušová

ředitelka školy

 

Datum zveřejnění: 17.06.2022

Datum sejmutí: 01.07.2022

Seznam přijatých uchazečů do 1. ročníku 2022-2023