Cпеціальний запис до початкової школи

Zápis ukrajinských dětí do 1. ročníku 09.06.2022

Oznámení o konání zvláštního zápisu do základního vzdělávání ve školním roce 2022/2023 podle § 2 zákona č. 67/2022 Sb. (Lex Ukrajina školství)

Повідомлення про спеціальний запис до початкової школи на навчальний рік 2022/2023 згідно з § 2 Закону № 67/2022 Зб.

(«лекс Україна» – освіта)

Ředitel základní školy / Директор початкової школи Mgr. Bc. Eva Doušová

oznamuje místo a dobu konání zvláštního zápisu dle § 2 zákona č. 67/2022 Sb. do základního vzdělávání pro školní rok 2022/23:

повідомляє про місце та час проведення спеціального запису відповідно до § 2 Закону № 67/2022 Зб. до початкової школи на навчальний рік 2022/2023:

 

Tento zvláštní zápis je určen pouze dětem,

Цей спеціальний запис стосується тільки дітей,

  • kterým byla poskytnuta dočasná ochrana v souvislosti s válkou na Ukrajině. Prokazuje se vízovým štítkem nebo záznamem o udělení dočasné ochrany.

які отримали тимчасовий захист у зв’язку з війною в Україні. Підтвердженням є візова наклейка або запис про надання тимчасового захисту.

  • kterým bylo uděleno vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem strpění pobytu na území ČR, který se automaticky ze zákona považuje za vízum pro cizince s dočasnou ochranou. Prokazuje se uděleným vízovým štítkem nebo razítkem v cestovním pasu.

які отримали візу на перебування понад 90 днів з метою толерованого перебування у Чеській Республіці, яка за законом автоматично вважається візою для іноземців з тимчасовим захистом. Підтвердженням є візова наклейка або штамп у закордонному паспорті.

Nevztahuje se na ostatní cizince, byť by měli ukrajinské občanství.

Це не стосується інших іноземців, навіть якщо вони громадяни України.

Termín zápisu / Дата та час запису: 09.06.2022  14:00 – 16:00

Místo zápisu / Місце запису: Základní škola Dukelských hrdinů Karlovy Vary, Moskevská 25, příspěvková organizace

Předpokládaný počet přijímaných / Орієнтовна кількість дітей:     6

  1. O přijetí žádá zákonný zástupce podle ukrajinského práva nebo zákonný zástupce podle českého práva.

Заяву про зарахування дитини подає законний представник за законодавством України або законний представник за законодавством Чеської Республіки.

  1. Zákonný zástupce je povinen do prvního ročníku základního vzdělávání ve školním roce 2022/23 přihlásit dítě, které pobývá déle než 3 měsíce na území ČR a které dovršilo k 31. 8. 2022 věku 6 let. Pokud zákonný zástupce bude žádat o odklad zahájení povinné školní docházky, je nutné doložit doporučující posouzení příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa.

У 2022/23 навчальному році законний представник зобов’язаний записати до першого класу початкової школи дитину, яка перебуває в Чехії більше 3 місяців і яка на 31.08.2022 року досягла 6-річного віку. Якщо законний представник просить відстрочки обов’язкового відвідування школи, необхідно надати рекомендаційний висновок відповідної шкільної консультаційної установи і лікаря-спеціаліста або клінічного психолога.

  1. Zákonní zástupci jsou povinni předložit tyto dokumenty:

Законні представники зобов’язані подати такі документи:

  1. a) žádost o přijetí k základnímu vzdělávání lze vyzvednout osobně ve spádové základní škole

заяву про зарахування дитини до початкової школи можна забрати її особисто у відповідній школі

  1. b) vízový doklad dítěte (při jiném než osobním podání se předloží kopie dokladu, která se založí do spisu);

документ дитини, в якому є віза (якщо документи не подаються особисто, треба надати копію документа, яку буде поміщено у папку);

  1. c) doklad, ze kterého vyplývá oprávnění dítě zastupovat.

документ, що дає право представляти дитину.

  1. O přijetí k základnímu vzdělávání rozhoduje ředitel školy dle stanovených kritérií.

Рішення про зарахування дитини до початкової школи приймає директор школи за встановленими критеріями.

 

 

Kritéria k přijímání dětí k plnění povinné školní docházky

Критерії зарахування дітей до загальноосвітньої школи


Číslo/
Номер

Kritéria / Критерії

Bodové ohodnocení/ Підрахунок балів

1

Dítě s pobytem ze spádové oblasti školského obvodu školy/ Дитина, яка проживає на території шкільного округу школи

10

2

Školu navštěvuje sourozenec dítěte/ Школу відвідує брат чи сестра дитини

4

3

Dítě s pobytem v Karlových Varech mimo spádovou oblast školského obvodu/ Дитина, яка проживає в Карлових Варах за межами території шкільного округу

2

4

Dítě s pobytem v obci mimo město Karlovy Vary/ Дитина, яка проживає за містом Карлові Вари

1

Stanovení pořadí

Визначення порядку

Kritéria a jejich pořadí jsou rozhodné pro přijetí dítěte v případě vyššího zájmu počtu dětí, než je kapacita školy ve školním roce 2022/2023. Bude-li převyšovat počet uchazečů ze spádového obvodu (kritérium č. 1) kapacitní možnosti školy, o přijetí rozhodne los. Losování evidenčních čísel provede člen Školské rady za přítomnosti vedení školy. Kritéria č. 2, č. 3, č. a 4 budou použita, pokud se nenaplní kapacita podle prvního kritéria, to je podle počtu dětí z naší spádové oblasti.

Критерії та їх порядок є вирішальними для прийому дитини у випадку більшої кількості дітей, ніж дозволяє спроможність школи у 2022/2023 навчальному році. Якщо кількість дітей, яка проживає на території шкільного округу школи  (критерії № 1),  перевищує спроможність школи,  рішення про зарахування приймає лотерея. Розіграш реєстраційних номерів проводить член шкільної ради в присутності дирекції школи. Критерії No 2, No 3, No та 4 будуть використані, якщо місця не будуть заповнені за першим критерієм, тобто за кількістю дітей з шкільного округу.

 

V případě rovnosti dosažených bodů dle kritérií rozhodne o přijetí ředitelka školy.

У разі одинакових набраних балів за критеріями, рішення про зарахування приймає директор школи.

 

Spádová obvod Základní školy Dukelských hrdinů Karlovy Vary, Moskevská 25, příspěvková organizace:

Шкільний район Початкової школи Dukelských hrdinů у Карлових Варах, Московська 25 складається з таких вулиць:

Bělehradská

Bulharská

Dr. Davida Bechera

Dr. Engla

Dr. Janatky

Horova

Jaltská

Jízdárenská

Jugoslávská

Karla IV.

Krále Jiřího

Krymská – část Jaltská – Charkovská

Křižíkova

Moskevská – část Dr. Bechera – Charkovská

nábřeží Osvobození

nám. Dr. Milady Horákové

náměstí Republiky

Petra Velikého

Poděbradská

Sadová

Svahová

T.G. Masaryka

Varšavská

Wolkerova

Zahradní

Západní – část nám. Republiky – Charkovská

Zeyerova
Rozhodnutí o přijetí bude oznámeno zveřejněním seznamu přijatých žáků (dle přidělených kódů při zápisu) 17.06.2022 na přístupném místě ve škole (u vchodu do hlavní budovy tak, aby bylo čitelné zvenčí a zákonní zástupci nemuseli vstupovat do budovy) a na webových stránkách školy (www.zsdukla.cz). Seznam bude zveřejněn po dobu 15 dnů.

Рішення про зарахування буде оголошено шляхом оприлюднення списку прийнятих учнів (відповідно до встановлених кодів зарахування) 17.06.2022 у доступному місці школи (біля головного входу школи. Законним представникам не потрібно буде заходити до будівлі) та на веб-сайті школи ( www.zsdukla.cz). Список буде опублікований протягом 15 днів.

 

Rozhodnutí o nepřijetí – v případě nepřijetí dítěte zákonní zástupci obdrží písemné rozhodnutí o nepřijetí s odůvodněním a poučením.

Рішення про неприйняття – у разі неприйняття дитини законні опікуни отримають письмове рішення про неприйняття з обґрунтуванням та вказівками.

 

V /м. Karlových Varech dne/дата 27.05.2022

 

Mgr. Bc. Eva Doušová

Ředitelka základní školy / Директор початкової школи