Děti přijaté do přípravného ročníku 2022/2023

Seznam přijatých uchazečů do přípravného ročníku pro školní rok 2022/2023

Č.j. ZŠ – 229/2022

V Karlových Varech dne 05.05.2022                                                               

Seznam přijatých uchazečů do přípravného ročníku v Základní škole Dukelských hrdinů Karlovy Vary, Moskevská 25, příspěvková organizace od školního roku 2022/2023

Základní škola, jejíž činnost vykonává příspěvková organizace Základní škola Dukelských hrdinů Karlovy Vary, Moskevská 25, příspěvková organizace (dále jen „základní škola“), jako věcně a místně příslušný správní orgán dle ustanovení  § 34 odst. 5, § 47 odst. 1 a 2, § 165 odst. 2 písm. e) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „školský zákon“), v souladu s ustanovením § 183 odst. 2 školského zákona

oznamuje zveřejněním seznamu rozhodnutí, kterými přijala uchazeče uvedené pod přiděleným registračním číslem do přípravného ročníku v základní škole od školního roku 2022/2023:

Pořadové číslo Registrační číslo uchazeče Výsledek řízení
1. P02/2022 přijat
2. P06/2022 přijat
3. P07/2022 přijat
4. P08/2022 přijat
5. P15/2022 přijat
6. P16/2022 přijat
7. P17/2022 přijat

 

Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí uchazečů do přípravného ročníku v základní škole od školního roku 2022/2023, za oznámená.

V případě, že zákonný zástupce požaduje rozhodnutí o přijetí do přípravného ročníku v písemné formě, kontaktujte sekretariát školy (775 855 597).

P o u č e n í :

V souladu s ustanoveními § 81 a násl. správního řádu a § 183 odst. odst. 2 a 4 školského zákona může uchazeč proti tomuto rozhodnutí podat odvolání, a to ve lhůtě 15 dnů ode dne zveřejnění výše uvedeného seznamu přijatých uchazečů; prvním dnem lhůty je den následující po dni zveřejnění tohoto seznamu. Odvolání se podává prostřednictvím ředitele základní školy a rozhoduje o něm Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor školství, mládeže a tělovýchovy.

 

V souladu s ustanovením § 82 odst. 2 správního řádu odvolání musí mít náležitosti uvedené v § 37 odst. 2 správního řádu a musí obsahovat údaje o tom, proti kterému rozhodnutí směruje, v jakém rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo.

Uchazečům, kteří v termínu zápisu nedodali potřebná doporučení, bylo správní řízení přerušeno na dobu nezbytně nutnou k doplnění.

Pořadové číslo Registrační číslo uchazeče Výsledek řízení
1. P01/2022 přerušení
2. P03/2022 přerušení
3. P04/2022 přerušení
4. P05/2022 přerušení
5. P09/2022 přerušení
6. P10/2022 přerušení
7. P11/2022 přerušení
8. P12/2022 přerušení
9. P13/2022 přerušení
10. P14/2022 přerušení
11. P18/2022 přerušení
12. P19/2022 přerušení
13. P20/2022 přerušení
14. P21/2022 přerušení
15. P22/2022 přerušení
16. P23/2022 přerušení

Mgr. Bc. Eva Doušová

ředitelka školy

 

Datum zveřejnění: 05.05.2022

Datum sejmutí: 21.05.2022