Žáci přijatí do 1. ročníku 2022/2023

Seznam přijatých uchazečů

k základnímu vzdělávání v Základní škole Dukelských hrdinů Karlovy Vary, Moskevská 25, příspěvková organizace

od školního roku 2022/2023

Seznam přijatých uchazečů do 1. ročníku pro školní rok 2022-2023  

Základní škola, jejíž činnost vykonává příspěvková organizace Základní škola Dukelských hrdinů Karlovy Vary, Moskevská 25, (dále jen „základní škola“), jako věcně a místně příslušný správní orgán dle ustanovení § 165 odst. 2 písm. e) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „školský zákon“), v souladu s ustanovením § 183 odst. 2 školského zákona

oznamuje zveřejněním seznamu rozhodnutí, kterými přijala uchazeče uvedené pod přiděleným registračním číslem k základnímu vzdělávání v základní škole od školního roku 2022/2023:

 

Pořadové číslo Registrační číslo uchazeče Výsledek řízení
1 002/2022 přijat
2 003/2022 přijat
3 004/2022 přijat
4 005/2022 přijat
5 006/2022 přijat
6 008/2022 přijat
7 009/2022 přijat
8 010/2022 přijat
9 011/2022 přijat
10 012/2022 přijat
11 013/2022 přijat
12 014/2022 přijat
13 015/2022 přijat
14 016/2022 přijat
15 017/2022 přijat
16 018/2022 přijat
17 019/2022 přijat
18 020/2022 přijat
19 021/2022 přijat
20 023/2022 přijat
21 024/2022 přijat
22 025/2022 přijat
23 026/2022 přijat
24 027/2022 přijat
25 029/2022 přijat
26 030/2022 přijat
27 031/2022 přijat
28 032/2022 přijat
29 034/2022 přijat
30 035/2022 přijat
31 036/2022 přijat
32 038/2022 přijat
33 039/2022 přijat
34 041/2022 přijat
35 043/2022 přijat
36 044/2022 přijat
37 045/2022 přijat
38 046/2022 přijat

 

Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí uchazečů k základnímu vzdělávání v základní škole od školního roku 2022/2023, za oznámená.

 

P o u č e n í :

 

V souladu s ustanoveními § 81 a násl. správního řádu a § 183 odst. odst. 2 a 4 školského zákona může uchazeč proti tomuto rozhodnutí podat odvolání, a to ve lhůtě 15 dnů ode dne zveřejnění výše uvedeného seznamu přijatých uchazečů; prvním dnem lhůty je den následující po dni zveřejnění tohoto seznamu. Odvolání se podává prostřednictvím ředitele základní školy a rozhoduje o něm Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor školství, mládeže a tělovýchovy.

 

Mgr. Bc. Eva Doušová

ředitelka školy

 

Datum zveřejnění: 20.04.2022

Datum sejmutí: 04.05.2022