Přípravný ročník 2022/2023

Vážení rodiče,

pro školní rok 2022/2023 počítáme s otevřením 2 tříd  přípravného (nultého) ročníku. Pokud půjdete letos se svojí ratolestí k zápisu do 1. třídy a zvažujete odklad povinné školní docházky, přípravný ročník je tu právě pro vás.

Termín podání žádosti o přijetí do přípravného ročníku je 1.4. – 30.4.2022.

Docházka do přípravné třídy je bezplatná.

Formuláře žádosti a zápisového listu jsou ke stažení ZDE:

Žádost o přijetí do přípravného ročníku

Zápisní list do přípravného ročníku

Informace pro rodiče – přípravný ročník

Leták 2022-2023

Kdo nemá možnost formuláře vytisknout, může využít možnosti vyzvednutí na vyžádání ve škole (tel.: 775855597).

Žádost o přijetí do přípravného ročníku a zápisní lístek spolu s kopií rodného listu a občanského průkazu můžete odeslat na email školy info@zsdukla.cz –  a ze školy se s vámi telefonicky spojíme a domluvíme termín krátké návštěvy k podepsání všech dokumentů (případně veškeré formuláře vyplníte přímo ve škole).

Třídní učitelky přípravného ročníku

Jmenuji se Radka Peroutková a pracuji jako učitelka v přípravném ročníku. Tuto práci jsem si vybrala, neboť mám děti velice ráda. Jedenáct let jsem působila v mateřské škole a poslední 4 roky pracuji s dětmi v nultém ročníku. Zde se děti snažím hravou formou seznamovat se školním režimem a připravit je na bezproblémový vstup do základní školy.  Svůj volný čas mám také propojený s předškoláky, neboť je trénuji atletiku s předškoláky a mladšími žáky.

Jmenuji se Monika Vondráčková a pracuji s předškolními dětmi již 27 let. Hravou formou, prostřednictvím didaktických her a grafomotorických cvičení, připravuji předškoláky na úspěšný a pohodový vstup do ZŠ. Povolání učitelky jsem si vybrala, jelikož mě baví práce s dětmi a naplňuje mne. Ráda vymýšlím a realizuji činnosti pro děti, kde mohu využívat své sportovní, hudební, výtvarné i pracovní dovednosti a zkušenosti. V odpoledních zájmových činnostech vedu anglický kroužek a pořádám pěvecká vystoupení na akcích školy. Při své pedagogické práci preferuji individuální přístup ke každému předškolákovi a snažím se o rozvoj celkové jeho osobnosti.

Budeme rády, když nám své děti svěříte. Společně je dovedeme z bezstarostného světa her do světa pravidel, vědění a povinností.

V přípravném ročníku pracujeme s dětmi podle Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání a využíváme stimulačního programu MAXÍK pro předškoláky a děti s odloženou školní docházkou. Tento program je akreditovaný MŠMT ČR a je koncipován tak, aby byla rovnoměrně posilována  složka motorická, grafomotorická a percepční.

V přípravné třídě se mohou vzdělávat děti, u kterých je předpoklad, že zařazení do přípravné třídy vyrovná jejich vývoj a kterým byl současně udělen odklad povinné školní docházky  (doporučujeme včas zajistit návštěvu a potřebné potvrzení školského poradenského zařízení, pedagogicko-psychologické poradny). Přípravný ročník se zaměřuje na vyrovnání vývoje dítěte s ohledem na jeho školní nezralost v době, kdy by již povinnou školní docházku mělo realizovat (platí i pro děti pětileté, pokud bude volná kapacita a budou mít doporučení poradny, mohou též navštěvovat přípravný ročník).

Cílem vzdělávání v přípravné třídě:

  • je připravit děti k bezproblémovému nástupu do 1. třídy a předcházet neúspěšným začátkům ve vzdělávacím procesu,
  • individuálně přistupovat ke každému dítěti a touto cestou uplatňovat specifické potřeby dětí k učení,
  • hravou a motivační formou je postupně učit školnímu režimu, soustředěnosti a zvládání úkolů,
  • rozvíjet a osvojovat si dovednosti a znalosti v oblastech sebeobsluhy, sociálních dovedností, motoriky, v oblastech komunikace a rozvoje řeči, prostorových představ, výtvarné a pracovní dovednosti,
  • podporovat fyzickou i duševní pohodu,
  • vést děti ke zdravým životním postojům.

Obsah vzdělávání v přípravné třídě je vypracován podle Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání s názvem “Připravme se na START.”

 

JAKÝ BUDE ROZVRH PŘÍPRAVNÉ TŘÍDY?

Časový rozsah vzdělávání v přípravném ročníku je 20 hodin týdně, tj. 4 hodiny denně od pondělí do pátku. Přípravná třída se nezapočítává do povinné školní docházky a děti se neklasifikují. Vyučující přípravné třídy sleduje a zaznamenává vývoj dítěte a vypracovává zprávu o průběhu předškolní přípravy dítěte v daném školním roce.

Denní program 

Čas Obsah
6.00 – 7.45 ranní družina
7.45 – 8.00 příchod do třídy, příprava pomůcek
8.00 – 8.15 8.15 – 8.45 přivítání se, komunitní kruh, seznámení se s činností daného dneskupinová či individuální práce s dětmi dle rozvrhu
8.45 – 9.05 hygiena, svačina
9.05 – 9.50 skupinová či individuální práce s dětmi dle rozvrhu
9.50 – 10.00 hygiena
10.00 – 10.45 skupinová či individuální práce s dětmi dle rozvrhu
10.45 – 10.55 hygiena
10.55 – 11.40 frontální, skupinové nebo individuální činnosti s dětmi, pohybové aktivity, pobyt    venku
11.40 – 17.00 sebeobsluha, hygiena, oběd, odchod domů nebo do školní družiny

KDE PŘÍPRAVNOU TŘÍDU NAJDETE?

Přípravná třída je umístěna ve třetím podlaží v objektu Jízdárenská 2. Je oddělena od ostatních prostor ZŠ tak, aby byla zajištěna bezpečnost předškolních dětí. Třída má dostatečně velké prostory s výhledem na školní hřiště a lázeňské lesy. Třída, kde probíhá pracovní část dne, je zařízena lavicemi, tabulí a nástěnkami. Děti zde mají volně k dispozici dětské knihy, dětské časopisy, fixy, pastelky, razítka, šablony, lepidla, nůžky, omalovánky, čisté papíry, skládačky, didaktické hry a další pomůcky a potřeby k výtvarné či pracovní činnosti. Herní část třídy je vybavena kobercem a nábytkem s policemi, kde mají děti k dispozici hračky, loutky, stolní a společenské hry, konstruktivní stavebnice atd. Na patře se nachází sociální zařízení a šatny pro odkládání oděvů, kde se děti samostatně převlékají. Děti mohou navštěvovat školní jídelnu a školní družinu, které jsou v budově.

Přípravná třída má možnost využívat pro své aktivity i další prostory základní školy – tělocvičny, školní zahradu, cvičnou kuchyňku, hudebnu, třídu s interaktivní tabulí, počítačovou učebnu a školní hřiště. V těsné blízkosti ZŠ se nachází lázeňské lesy s upravenými stezkami a nedalekým dětským hřištěm, vhodné pro pobyt v přírodě, volnou hru, vycházky a hry v přírodě, rekreační a sportovní činnosti. V rámci celoškolních akcí se děti účastní též koncertů, divadelních představení, výletů, exkurzí, výstav, sportovních soutěží, lidových tradic, návštěv knihovny atd. V odpoledních hodinách mohou docházet do kroužků z aktuální nabídky školy.

Kritéria přijetí do přípravného ročníku

školní rok 2022/2023

O zařazování žáků do přípravné třídy rozhoduje ředitelka školy na žádost zákonného zástupce dítěte a na základě písemného doporučení školského poradenského zařízení (speciálně pedagogické centra, pedagogicko – psychologické poradny).

Pro školní rok 2022/2023 bude přijato maximálně 30 žáků (2 třídy přípravného ročníku, pokud dojde k naplnění obou tříd).

V případě zájmu převyšujícího kapacitu přípravné třídy rozhodují o přijetí tato kritéria:

Číslo Kritéria Bodové ohodnocení
1 Dítě s odkladem PŠD, s pobytem ze spádové oblasti školy

10

2 Dítě s odkladem PŠD z nespádové oblasti školy, kdy zákonný zástupce podá žádost o přijetí dítěte do 1. ročníku na ZŠ Dukelských hrdinů a zároveň požádá o odklad PŠD a žádost do přípravného ročníku

6

3 Dítě s odkladem PŠD, kde školu navštěvuje sourozenec

3

4 Dítě s odkladem PŠD z nespádové oblasti školy

2

5 Ostatní děti (dítě v posledním roce před zahájením povinné školní docházky, z nespádové oblasti…)

1

 

Bude-li převyšovat počet uchazečů kapacitní možnosti školy, o přijetí rozhodne los. Losování evidenčních čísel provede člen Školské rady za přítomnosti vedení školy.

Podání žádostí o přijetí do přípravného ročníku bude možné v období od 01.04. do 30.04.2022.

Rozhodnutí o přijetí bude oznámeno zveřejněním seznamu přijatých dětí (dle přidělených kódů při zápisu) 05.05.2022 na přístupném místě ve škole (u vchodu do hlavní budovy tak, aby bylo čitelné zvenčí a zákonní zástupci nemuseli vstupovat do budovy) a na webových stránkách školy (www.zsdukla.cz). Seznam bude zveřejněn po dobu 15 dnů.

Rozhodnutí o nepřijetí – v případě nepřijetí dítěte zákonní zástupci obdrží písemné rozhodnutí o nepřijetí s odůvodněním a poučením.