INFORMACE K PROVOZU ŠKOLY

INFORMACE K PROVOZU ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2021/2022 VZHLEDEM KE COVID-19, PROVOZ A TESTOVÁNÍ

Při zahájení prezenčního vzdělávání bude škola aktualizovat kontakty na všechny účastníky vzdělávacího procesu včetně zákonných zástupců dětí a žáků školy (telefonní čísla a e-maily, adresy bydliště, potvrzení o ukončeném očkování na covid-19, prodělání nemoci covid-19…).

Osoby s příznaky infekčního onemocnění nemohou do školy vstoupit.

Pohyb zákonných zástupců dětí a žáků a dalších osob uvnitř budovy škol a školských zařízení je omezen.

Každá osoba (děti, žáci, zaměstnanci, třetí osoby) je povinna si při vstupu do budovy školy a ve společných prostorech zakrýt dýchací cesty.

OVĚŘOVÁNÍ NÁVRATŮ ZE ZAHRANIČÍ

Zákonný zástupce nahlásí telefonicky v sekretariátu školy (775 855 597), zda žák byl v posledních 14 dnech před návratem do školy v zahraničí. Pokud ne, neplatí pro ně žádné zvláštní podmínky. Pokud však v zahraničí byl, ověří škola, zda je žák platně očkován proti Covidu-19 nebo zda v posledních 180 dnech prodělal onemocnění Covid-19. Pokud ano, umožní jim přístup do školy. Pokud ne, bude muset škola zařadit zemi, ze které se žák vrátil, do kategorie zemí podle aktuálního seznamu Ministerstva zahraničních věcí.

Pokud se žák vrátil ze země zelené nebo oranžové (země s nízkým a středním rizikem nákazy), může být vpuštěn do školy ihned po návratu ze zahraničí. Do výsledku testu na Covid-19 je však povinen používat respirátor (nikoliv roušku). Test na Covid-19 musí být proveden do 5 dnů od návratu do ČR.

V případě, že se žák vrátil ze země světle nebo tmavě červené (země s vysokým a velmi vysokým rizikem nákazy) nebo země černé (země s extrémním rizikem nákazy), musí se podrobit samoizolaci a do výsledku RT-PCR testu, který ukončuje povinnost samoizolace, nemůže být vpuštěn do školy.

 

SCREENINGOVÉ TESTOVÁNÍ V ZÁŘÍ 2021

Ve škole proběhne preventivní screeningové testování dětí a žáků s frekvencí 3x po sobě. První test se provede 1. září (2. až 9. ročník), přípravná třída a první ročník se bude testovat 2. září 2021, a dále se testuje v termínech 6. září a 9. září 2021.

Všechny děti, žáci a zaměstnanci nosí ochranný prostředek ve společných prostorech školy nebo školského zařízení, v případě, kdy jsou usazeni v učebně, ochranný prostředek mít nemusí.

Testování nepodstupují děti a žáci, kteří splní podmínky stanovené pro bezinfekčnost po očkování (14 dnů po plně dokončeném očkování) nebo po prodělaném onemocnění covid-19 (po dobu 180 dní od prvního pozitivního testu na covid-19), případně dítě nebo žák, který doloží negativní výsledek testu provedeného v odběrovém místě.

V případě pozitivního výsledku testu škola vydá zákonnému zástupci potvrzení o pozitivním výsledku testu.

Netestovaní žáci:

Pokud dítě nebo žák testování neabsolvuje, a nevztahuje se na něj příslušná výjimka z testování (prodělaná nemoc nebo ukončené očkování), bude se moci účastnit prezenční výuky za podmínek:

  • povinnost nosit ochranu dýchacích cest po celou dobu pobytu ve škole a školském zařízení, tzn. ve třídě při výuce a ve společných prostorách školy, dodržovat rozestup 1,5 metru,
  • nesmí cvičit ve vnitřních prostorech; převlékají se s odstupem od ostatních osob
  • nesmí zpívat
  • používají hygienické zařízení určené školou či školským zařízením pouze pro děti a žáky, kteří nepodstoupili preventivní antigenní test
  • při konzumaci potravin a pokrmů včetně nápojů nepoužívají ochranný prostředek dýchacích cest a musí sedět v lavici nebo u stolu, v době konzumace potravin a pokrmů včetně nápojů dodržují rozestup od ostatních osob minimálně 1,5 metru

Žákům s pozitivním výsledkem testování na Covid-19 je nadále zakázána osobní přítomnost na vzdělávání.

Dětem v přípravné třídě a žákům 1.-3. ročníku 1. stupně ZŠ je umožněna asistence při provádění testu třetí osobou (zákonný zástupce).

Pokud dítě nebo žák nebude přítomen na testování na začátku vyučování, ale dostaví se na vyučování později, provede si test pod dohledem v sekretariátu školy.

Děti, žáci navštěvující ranní školní družinu se budou testovat až ve škole.

Dítě nebo žák s pozitivním výsledkem testu se může vrátit k prezenční výuce buď po předložení negativního konfirmačního testu RT-PCR nebo po skončení povinné izolace; potvrzení o ukončení izolace vydává poskytovatel praktického lékařství pro děti a dorost.

Pokud dítě či žák odmítne jak testování, tak nošení ochranného prostředku. V takovém případě škola nemůže umožnit dítěti či žákovi osobní přítomnost na vzdělávání či poskytování školských služeb.

V případě, že dítě či žák odmítne nosit ochranný prostředek až v průběhu poskytování vzdělávání či poskytování školských služeb, vyučující bude povinen žáka izolovat od ostatních osob a kontaktovat zákonného zástupce.

 

KROKY ŠKOLY V PŘÍPADĚ PODEZŘENÍ NA VÝSKYT NÁKAZY COVID-19

Škola nemá povinnost aktivně zjišťovat u jednotlivých dětí/žáků příznaky infekčního onemocnění (jako je např. zvýšená teplota, horečka, kašel, rýma, dušnost, bolest v krku, bolest hlavy, bolesti svalů a kloubů, průjem, ztráta chuti a čichu apod.). Za normální tělesnou teplotu je obecně považována hodnota do 37 °C.

Dítě/žák s příznaky infekčního onemocnění:

  • příznaky jsou patrné již při příchodu dítěte/žáka do školy – dítě/žák není vpuštěn do budovy školy; v případě, že je přítomen jeho zákonný zástupce,
  • příznaky jsou patrné již při příchodu dítěte/žáka do školy a není přítomen zákonný zástupce – dítě/žák si neprodleně nasadí ochranu dýchacích cest a bude umístěn do izolační místnosti. Tato skutečnost bude oznámena zákonnému zástupci, který bezodkladně vyzvedne dítě/žáka ze školy,
  • příznaky se vyskytnou v průběhu přítomnosti dítěte/žáka ve škole; dítě/žák si neprodleně nasadí ochranu dýchacích cest a bude umístěn do izolační místnosti. Tato skutečnost bude oznámena zákonnému zástupci, který bezodkladně vyzvedne dítě/žáka ze školy.

Ve všech případech je zákonný zástupce povinen telefonicky kontaktovat praktického lékaře, který rozhodne o dalším postupu.

Dítěti/žákovi s přetrvávajícími příznaky infekčního onemocnění, které jsou projevem chronického onemocnění, včetně alergického onemocnění (rýma, kašel), je umožněn vstup do školy pouze v případě, prokáže-li, že netrpí infekční nemocí (potvrzuje tuto skutečnost praktický lékař pro děti a dorost).

 

ŠKOLNÍ STRAVOVÁNÍ

Děti/žáci si ve školní jídelně myjí ruce, případně použijí dezinfekci rukou před odebráním stravy.

Není umožněn samoobslužný výdej, tj. odebírání příborů z hromadných zásobníků a využívání samoobslužných bufetů (nápoje, polévky, saláty).

Vyzvedávat obědy nemohou žáci v izolaci nebo s nařízenou karanténou, ale ani zákonní zástupci a třetí osoby, pokud jsou v izolaci nebo karanténě (nutno obědy odhlásit u vedoucí ŠJ p. Zahradníčkové (721 462 469).

Do prostor školní jídelny nesmí vstupovat nemocná osoba.

Děti a žáci, kteří se nepodrobí testování, jsou povinni při konzumaci stravy a nápojů dodržovat odstup od ostatních osob nejméně 1,5 m.

 

ÚPLATA ZA VZDĚLÁVÁNÍ

Pokud je určitému dítěti/žákovi nařízena karanténa a škola není uzavřena, jedná se o jeho omluvenou nepřítomnost ve škole a úplata se hradí. Pokud na základě rozhodnutí KHS nebo MZd dojde k uzavření školy, platí následující:

  • Ve školní družině stanoví ředitelka školy úplatu poměrně poníženou podle délky omezení nebo přerušení provozu, je-li délka omezení nebo přerušení provozu více než 5 dnů provozu.

 

Pokud je v důsledku mimořádných opatření (například mimořádným opatřením KHS) nebo z důvodu nařízení karantény znemožněna osobní přítomnost ve škole více než poloviny dětí, žáků alespoň jedné třídy, přechází nepřítomní žáci na distanční výuku.