Přijatí žáci do 1. ročníku 2021/2022

Č.j. ZŠ – 138/2021                                                          V Karlových Varech dne 05.05.2021                                               

Seznam přijatých uchazečů k základnímu vzdělávání v Základní škole Dukelských hrdinů Karlovy Vary, Moskevská 25, příspěvková organizace    od školního roku 2021/2022

Základní škola, jejíž činnost vykonává příspěvková organizace Základní škola Dukelských hrdinů Karlovy Vary, Moskevská 25, příspěvková organizace (dále jen „základní škola“), jako věcně a místně příslušný správní orgán dle ustanovení § 165 odst. 2 písm. e) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „školský zákon“), v souladu s ustanovením § 183 odst. 2 školského zákona

oznamuje zveřejněním seznamu rozhodnutí, kterými přijala uchazeče uvedené pod přiděleným registračním číslem k základnímu vzdělávání v Základní škole Dukelských hrdinů Karlovy Vary, Moskevská 25, příspěvková organizace od školního roku 2021/2022:

Pořadové číslo Registrační číslo uchazeče Výsledek řízení
1. Y5JSI přijat
2. MMQFO přijat
3. KEPWX přijat
4. 02TYX přijat
5. P0C16 přijat
6. K1WIG přijat
7. 9BLJU přijat
8. Q17DO přijat
9. BR0LQ přijat
10. CW6DP přijat
11. OAGKX přijat
12. TT5FB přijat
13. N7IDS přijat
14. X0SK8 přijat
15. 62HVA přijat
16. E0QLZ přijat
17. X2173 přijat
18. FPFXI přijat
19. MRQEZ přijat
20. T1MOU přijat
21. IMPTX přijat
22. A1KMF přijat
23. ZENX1 přijat
24. OUEVF přijat
25. D1DPL přijat
26. 9WAE8 přijat
27. I9KU8 přijat
28. 093LV přijat

 

Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí uchazečů k základnímu vzdělávání v základní škole od školního roku 2021/2022, za oznámená.

V případě, že zákonný zástupce požaduje rozhodnutí o přijetí do 1. ročníku v písemné formě, kontaktujte sekretariát školy (775 855 597).

P o u č e n í :

V souladu s ustanoveními § 81 a násl. správního řádu a § 183 odst. odst. 2 a 4 školského zákona může uchazeč proti tomuto rozhodnutí podat odvolání, a to ve lhůtě 15 dnů ode dne zveřejnění výše uvedeného seznamu přijatých uchazečů; prvním dnem lhůty je den následující po dni zveřejnění tohoto seznamu. Odvolání se podává prostřednictvím ředitele základní školy a rozhoduje o něm Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor školství, mládeže a tělovýchovy.

 

V souladu s ustanovením § 82 odst. 2 správního řádu odvolání musí mít náležitosti uvedené v § 37 odst. 2 správního řádu a musí obsahovat údaje o tom, proti kterému rozhodnutí směruje, v jakém rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo.

 

Mgr. Bc. Eva Doušová

ředitelka  školy

 

Datum zveřejnění: 05.05.2021

Datum sejmutí: 21.05.2021