Přijímací řízení pro školní rok 2021/2022 (květen 2021)

I v této zvláštní době proběhnou přijímací zkoušky žáků na střední školy a víceletá gymnázia (žáci devátých a pátých ročníků). Kromě znalostí a dovedností je letos nutný negativní antigenní test. Všichni žáci, kteří se hlásí na obory středních škol s maturitou a víceletá gymnázia, mají možnost nechat si tento test udělat ve škole nebo jej mohou nahradit těmito možnostmi:

  1. a) dokladem o tom, že osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u ní doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu nebo RT-PCR testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 90 dní,
  2. b) dokladem o negativním výsledku POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2, které nejsou starší 7 dnů a které byly provedeny poskytovatelem zdravotních služeb podle aktuálně platného mimořádného opatření k provádění testů,
  3. c) certifikátem Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, a od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dnů.

Škola o provedeném antigenním testu vydá Potvrzení o provedení testu a tímto potvrzením (originálem) nebo dalšími potvrzeními odpovídající výše uvedeným možnostem se musí žák prokázat při vstupu do budovy střední školy. Bez tohoto potvrzení nebude umožněno žákovi přijímací zkoušku v řádném termínu konat.

V případě, že bude mít uchazeč pozitivní výsledek antigenního testu a následně bude proveden RT-PCR test s negativním výsledkem, je směrodatný RT-PCR test.

Zákonný zástupce žáka nebo žák je povinen telefonicky nebo jiným obvyklým dálkovým způsobem informovat o pozitivním výsledku preventivního testu provedeného ve škole poskytovatele zdravotních služeb v oboru všeobecné praktické lékařství nebo praktické lékařství pro děti a dorost.

Všem osobám s pozitivním výsledkem preventivního antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 provedeného ve škole se nařizuje absolvovat konfirmační RT-PCR test na přítomnost viru SARS-CoV-2. Poskytovatel zdravotních služeb v oboru všeobecné praktické lékařství nebo praktické lékařství pro děti a dorost je v případě pozitivního výsledku preventivního antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 provedeného ve škole povinen rozhodnout o provedení konfirmačního vyšetření metodou RT-PCR a vyplnit elektronickou žádanku k tomuto vyšetření.

 

Rozpis testování žáků ve škole:

28.04.2021 (středa)

7.45 žáci 9. A, kteří se účastní konzultačních hodin z ČJ a M

8.00 ostatní žáci 9. A, kteří budou dělat přijímací zkoušky na SŠ

10.00 všichni žáci 9. B, kteří budou dělat přijímací zkoušky na SŠ

 

29.04.2021 (čtvrtek)    

8.00 žáci 5. A, kteří se hlásí na víceletá gymnázia v rámci pravidelného testování žáků 1. stupně

 

03.05.2021 (pondělí)

8.00 žáci 5. B, kteří se hlásí na víceletá gymnázia v rámci pravidelného testování žáků 1. stupně