Informace k zápisu do 1. třídy pro školní rok 2016/2017

 

Datum a čas zápisu: 26. ledna 2016 od 13.00 do 18.00 hod.

 

Místo zápisu: hlavní budova, I. stupeň, 1. a 2. patro

 

Zápis se týká všech dětí narozených od 1.9.2009 do 31.8.2010 a žáků s odkladem školní docházky.
Kritéria k přijímání dětí k plnění povinné školní docházky

Plnění povinností školní docházky je stanoveno v ust. § 36, 37 a 38 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Ředitelka Základní školy Dukelských hrdinů Karlovy Vary, Moskevská 25, příspěvková organizace stanovila kritéria, podle kterých se bude postupovat při rozhodování o přijetí dětí do 1. ročníku k plnění povinné školní docházky v případech, kdy počet přijatých žádostí, podaných zákonnými zástupci dětí, překročí stanovenou kapacitu počtu žáků základní školy:
Maximální počet žáků přijímaných do prvních tříd základní školy stanoví ředitelka základní školy podle ust. § 165 odst. 1 písm. a) školského zákona v platném znění. Pro školní rok 2016/2017 bude přijato maximálně 60 žáků (na základě § 36).

Číslo Kritéria

Bodové ohodnocení

1

Dítě s trvalým či přechodným pobytem ze spádové oblasti školského obvodu školy

10

2

Školu navštěvuje sourozenec dítěte

5

3

Trvalý či přechodný pobyt dítěte v Karlových Varech mimo spádovou oblast školského obvodu

3

4

Trvalý pobyt dítěte v obci mimo město Karlovy Vary

1

Stanovení pořadí

Kritéria a jejich pořadí jsou rozhodné pro přijetí dítěte v případě vyššího zájmu počtu dětí, než je kapacita otvíraných tříd ve školním roce 2016/2017. Bude-li převyšovat počet uchazečů ze spádového obvodu (kritérium č. 1) kapacitní možnosti školy, o přijetí rozhodne los. Losována evidenčních čísel provede člen Školské rady za přítomnosti vedení školy. Kritéria č. 2, č. 3 a č. 4 budou použita, pokud se nenaplní kapacita tříd podle prvního kritéria, to je podle počtu dětí z naší spádové oblasti.

V případě rovnosti dosažených bodů dle kritérií rozhodne o přijetí ředitelka školy.

Rodiče žáků, kteří dostali odklad povinné školní docházky, musí znovu požádat o přijetí svého dítěte. V případě, že bude dítě po odkladu povinné školní docházky z předchozího roku, předloží zákonný zástupce rozhodnutí o udělení odkladu, pokud byl odklad proveden na jiné škole. Přijetí bude posuzováno dle Kritérií pro přijetí do 1. třídy.

Rozhodnutí o přijetí bude oznámeno zveřejněním seznamu přijatých i nepřijatých žáků 01.02.2016 na přístupném místě ve škole (u vchodu do hlavní budovy tak, aby bylo čitelné zvenčí a zákonní zástupci nemuseli vstupovat do budovy) a na webových stránkách školy (www.zsdukla.cz). Seznam bude zveřejněn po dobu 15 dnů.

Rozhodnutí o nepřijetí – v případě nepřijetí dítěte zákonní zástupci obdrží písemné rozhodnutí o nepřijetí s odůvodněním a poučením.

Mgr. Bc. Eva Doušová, ředitelka školy