Zpět k rouškám

Vážení rodiče,

vzhledem k neustále se zvyšujícímu růstu počtu nakažených koronavirem jsme od úterý 8. září 2020 zavedli opět povinnost u všech žáků a zaměstnanců nosit ve společných prostorách ochranu úst a nosu (roušku). Zajistěte prosím, aby vaše dítě mělo s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky.

  • Žáci jsou povinni u vstupu do budovy školy, v každé učebně/jídelně/oddělení ŠD/toaletách, u tělocvičny použít prostředky k dezinfekci rukou. V co nejkratším čase po příchodu do budovy si každý důkladně 20 až 30 sekund umyje ruce teplou vodou a mýdlem v dávkovači, popřípadě provede dezinfekci rukou, a následně dodržuje hygienu rukou po celou dobu svého pobytu ve škole.
  • Pohyb žáků během přestávek je minimalizován, aby nedocházelo ke kontaktu mezi jednotlivými třídami (nutný přesun do odborných učeben, na toaletu apod.).
  • Žáci jsou povinni dodržovat zvýšenou osobní a respirační hygienu, je nutné kašlat a kýchat nejlépe do jednorázového kapesníku a ten neprodleně vyhodit a následně si umýt ruce.
  • Ve školní jídelně není umožněn samoobslužný výdej tj. odebírání příborů, nápojů, salátů.
  • Žáci a osoby s příznaky infekčního onemocnění nemohou do školy vstoupit.
  • Zákonní zástupci nemají povolen vstup do budovy školy. Výjimka platí pro zákonné zástupce, kteří potřebují vyřídit neodkladné záležitosti v sekretariátu školy nebo mají domluvenou schůzku s vyučujícím (pouze s rouškou).
  • V případě, že žák bude vykazovat známky akutního onemocnění (jako je např. zvýšená teplota, horečka, kašel, rýma, dušnost, bolest v krku, bolest hlavy, bolesti svalů a kloubů, průjem, ztráta chuti a čichu apod.) bude umístěn do samostatné místnosti – izolace od ostatních přítomných ve škole a současně bude informován zákonný zástupce nezletilého žáka s ohledem na bezodkladné vyzvednutí žáka ze školy. Zákonný zástupce musí neodkladně telefonicky kontaktovat praktického lékaře, který rozhodne o dalším postupu.