Provoz školy od 1.9.2020 ve školním roce 2020/2021 vzhledem ke COVID-19

 • Od žáků se před prvním příchodem do školy nevyžaduje prohlášení o bezinfekčnosti.
 • V současné době tj. od 1.9.2020 není povinnost nosit ve vnitřních prostorách školy a školských zařízení ochranných prostředků dýchacích cest.
 • Žáci jsou povinni dodržovat zvýšení osobní a respirační hygieny tedy je nutné kašlat a kýchat nejlépe do jednorázového kapesníku a ten neprodleně vyhodit a následně si umýt ruce.
 • Žáci a osoby s příznaky infekčního onemocnění nemohou do školy vstoupit.
 • Zákonní zástupci nemají povolen vstup do budovy školy. Výjimka platí pro zákonné zástupce, kteří potřebují vyřídit neodkladné záležitosti v sekretariátu školy. Zákonní zástupci, kteří se dostaví 1. září 2020 k doprovodu prvňáčků musí mít ochranné prostředky (roušku).
 • Pohyb žáků během přestávek bude minimalizován, aby nedocházelo ke kontaktu mezi jednotlivými třídami.
 • Žáci jsou povinni u vstupu do budovy školy, v každé učebně/jídelně/oddělení ŠD/toaletách, u tělocvičny použít prostředky k dezinfekci rukou. V co nejkratším čase po příchodu do budovy si každý důkladně 20 až 30 sekund umyje ruce teplou vodou a mýdlem v dávkovači, popřípadě provede dezinfekci rukou, a následně dodržuje hygienu rukou po celou dobu svého pobytu ve škole.
 • Prostory určené pro výuku budou často a intenzivně větrané o přestávkách i během vyučovací hodiny.
 • V případě, že žák bude vykazovat známky akutního onemocnění (jako je např. zvýšená teplota, horečka, kašel, rýma, dušnost, bolest v krku, bolest hlavy, bolesti svalů a kloubů, průjem, ztráta chuti a čichu apod.) bude volen následující postup:
 • příznaky jsou patrné již při příchodu žáka do školy – žák není vpuštěn do budovy školy; v případě nezletilého žáka za podmínky, že je přítomen jeho zákonný zástupce,
 • příznaky jsou patrné již při příchodu žáka do školy a není přítomen zákonný zástupce nezletilého žáka – tato skutečnost bude oznámena zákonnému zástupci neprodleně a bude informován o nutnosti bezodkladného vyzvednutí/převzetí/odchodu ze školy; pokud toto není možné, postupuje se podle následujícího bodu,
 • příznaky se vyskytnou, jsou patrné v průběhu přítomnosti žáka ve škole; neprodleně dojde k poskytnutí roušky a umístění do předem připravené samostatné místnosti – izolace od ostatních přítomných ve škole a současně bude informován zákonný zástupce nezletilého žáka s ohledem na bezodkladné vyzvednutí žáka ze školy.
 • Ve všech uvedených případech škola informuje zákonného zástupce o tom, že má telefonicky kontaktovat praktického lékaře, který rozhodne o dalším postupu.
 • Ve školní jídelně nebude umožněn samoobslužný výdej tj. odebírání příborů, nápojů, salátů.