Organizace docházky pro žáky 6. – 9. ročníku od 09.06.2020

ROZDĚLENÍ TŘÍD 6. – 9. ROČNÍKŮ DO SKUPIN OD 09.06.2020

I. SKUPINA: 6.A (14) v učebně přírodopisu

II. SKUPINA: 6.B (11) + 6.A (2)  + 7.A (1) v učebně českého jazyka

III. SKUPINA: 7.A (4) + 7.B (11) v učebně hudební výchovy

IV. SKUPINA: 8.A (6) + 8.B (3) + 9.A (1) + 9.B (2) v učebně dějepisu

VÝUKA BUDE PROBÍHAT VŽDY V ÚTERÝ OD 8.00 DO 11.20 HOD.

PRVNÍ DEN NÁSTUPU DO ŠKOLY (09.06.2020)

  • Žáci odevzdají Čestné prohlášení  před vstupem do budovy (datum podpisu v den nástupu). Pokud zákonný zástupce tento dokument nepodepíše, nebude žákovi osobní účast ve škole umožněna.

  • První hodinu provedou vyučující poučení, seznámení s pravidly chování ve třídě, společných prostorách školy, organizací hodin a přestávek (zápis do oběžníku a do TK)

09.06.2020 1 2 3 4
I. 6.A BYD HY ŘÍ SEV
II. 6.B+6.A ČER ŘÍ ČER BYD
III. 7.A+7.B SEV HOL BYD ČER
IV. 8.A+8.B+9.AB HY SEV HOL HY
16.06.2020 1 2 3 4
I. 6.A ŘÍ SL JUR HOV
II. 6.B+6.A KU ŘÍ HOV KU
III. 7.A+7.B SL KU SL JUR
IV. 8.A+8.B+9.AB JUR HOV KU SL
23.06.2020 1 2 3 4
I. 6.A PRO SL TOU SL
II. 6.B+6.A SL PRO SEV TOU
III. 7.A+7.B SEV TVR SL SEV
IV. 8.A+8.B+9.AB TVR TOU TVR PRO

 

Ochrana zdraví a provoz ZŠ od 08.06.2020 do konce školního roku 2019/2020

Cesta do školy a ze školy

Při cestě do školy a ze školy se na žáky vztahují obecná pravidla chování stanovená krizovými opatřeními, zejména:

Zakrytí úst a nosu ochrannými prostředky (dále jen „rouška“), pokud se nacházejí alespoň dvě osoby v bližší vzdálenosti než 2 metry, nejedná-li se výlučně o členy domácnosti.

 

Příchod ke škole a pohyb před školou

Pohyb žáků před vstupem do školy organizuje škola podle těchto principů:

Minimalizovat velké shromažďování osob před školou.

Pro všechny osoby nacházející se před školou platí povinnost zakrytí úst a nosu, pokud se nacházejí alespoň dvě osoby v bližší vzdálenosti než 2 metry, nejedná-li se výlučně o členy domácnosti.

 

Vstup do budovy školy nebo školského zařízení

Při prvním vstupu do školy předkládá zákonný zástupce žáka nebo žák prohlášení (písemné seznámení s vymezením rizikových skupin stanovených Ministerstvem zdravotnictví a písemné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.). Pokud zákonný zástupce tento dokument nepodepíše, nebude žákovi osobní účast ve škole umožněna.

Vstup do budovy školy je umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám.

Všichni žáci i zaměstnanci školy nosí ve společných prostorách roušky.

Každý žák bude mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky.

Žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla; jejich opakované nedodržování, po prokazatelném upozornění zákonného zástupce žáka, je důvodem k nevpuštění žáka do školy, resp. k vyřazení žáka ze skupiny či přípravy.

 

V budově školy

Přesuny skupin žáků, pohyb na chodbách či společných prostor je nutné organizovat tak, aby byly minimalizovány kontakty jak mezi skupinami, tak jednotlivci včetně zaměstnanců školy.

Žáci budou uvolňováni na toaletu v době vyučovací hodiny (po jednom), aby nedocházelo ke shlukování většího počtu žáků v těchto prostorách.

Při přesunech je vhodné dodržení odstupů 2 metry vždy, když je to možné (nejméně 1,5 metru).

Před opuštěním třídy si všichni žáci na celou dobu mimo třídu v budově školy nasadí roušky. Pro všechny osoby nacházející se mimo budovu školy platí povinnost zakrytí úst a nosu, pokud se nacházejí alespoň dvě osoby v bližší vzdálenosti než 2 metry, nejedná-li se výlučně o členy domácnosti.

Časté větrání je zásadním preventivním faktorem (minimálně jednou za hodinu po dobu 5 min).

 

Ve třídě

Po příchodu do třídy, musí každý použít dezinfekci na ruce. Doporučuje se i předchozí umytí rukou (důkladně 20 až 30 sekund vodou a tekutým mýdlem).

Maximální počet žáků ve skupině žáků je 15 s tím, že je nezbytné dodržet zásadu jeden žák v lavici ve třídě.

V průběhu pobytu ve třídě nemusí žáci ani pedagogičtí pracovníci nosit roušku, pokud je zachován rozestup 2 metry (nejméně 1,5 metru). Pokud dochází k bližšímu kontaktu (např. při skupinové práci), musí se roušky nosit i ve třídě.

Při sejmutí si každý žák ukládá roušku do sáčku.

Žáci si po každém vzdělávacím bloku vydezinfikují nebo umyjí ruce ve své třídě.

V každé třídě je nezbytné často větrat (minimálně jednou za hodinu po dobu 5 min).

Škola vede evidenci o docházce žáků do školy. Pokud je žák přihlášen k docházce na 2. stupeň platí princip omlouvání nepřítomnosti podle školního řádu.

Při podezření na možné příznaky COVID-19

Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest), nesmí do školy vstoupit.

Pokud žák bude vykazovat některý z možných příznaků COVID-19, bude umístěn do samostatné místnosti a bude kontaktován zákonný zástupce žáka s ohledem na okamžité vyzvednutí žáka. O podezření informuje škola spádovou hygienickou stanici. Ostatní žáci budou umístěni do jiné místnosti, dokud nebude znám zdravotní stav indisponovaného žáka.

 

Rámcová pravidla pro poskytování školního stravování v zařízení školního stravování

V den, kdy bude žák ve škole, bude zajištěno stravování ve školní jídelně při dodržování následujících pravidel:

Pokrmy vydává personál včetně čistých příborů. Strávníci si sami jídlo a pití nenabírají a neberou si ani příbory.

Při stravování jsou zajištěny obvyklé rozestupy jako ve třídě. A dále jsou zajištěny rozestupy mezi jednotlivými skupinami tak, aby se nepotkávaly.

Rouška se odkládá pouze při samotné konzumaci jídla a pití, a to do vlastního sáčku.

Před vstupem do jídelny si každý žák umyje ruce a použije dezinfekci na ruce.

Jinak se dodržují zvýšenou měrou běžná hygienická pravidla.

 

Zákonný zástupce provede závaznou objednávku stravování telefonicky u vedoucí školní jídelny paní Jaroslavy Zahradníčkové, 721 462 469, a to do 05.06.2020.

 

Vzdělávací aktivity žáků 2. stupně

 

Žákům 2. stupně bude umožněna přítomnost v základní škole zejména z těchto důvodů:

Individuální nebo skupinové (opět do 15 žáků) konzultace nebo setkání s vyučujícím navazující na vzdělávání na dálku (objasnění nebo upevnění učiva, zadání samostatného učení mimo školu) a v souvislosti s hodnocením vzdělávání za školní rok 2019/2020.

Socializační aktivity.

Vyzvednutí školních potřeb nebo jiných osobních věcí žáků, které z důvodu zákazu osobní přítomnosti žáků zůstaly ve škole.

Odevzdání a převzetí učebnic, učebních pomůcek a školních potřeb.

Předání vysvědčení za 2. pololetí školního roku 2019/2020.

Jedná se o možnost (nabídku) realizace těchto aktivit pro školy, a je na konkrétních personálních, materiálních a prostorových podmínkách každé školy, jak této možnosti využije. Pokud nebude v personálních a prostorových možnostech školy toto zajistit, není povinností školy tyto aktivity realizovat.

S ohledem na občasný a krátkodobější charakter výše uvedených aktivit nemusí být skupiny žáků 2. stupně neměnné, se skupinou žáků mohou také pracovat různí pedagogičtí pracovníci podle konkrétních potřeb.

 

V Karlových Varech dne 29.05.2020