Docházka žáků I. stupně od 25.05.2020

Docházka žáků I. stupně do školy bude zahájena 25.05.2020. Dostaví se žáci, jejichž zákonní zástupci nahlásili nástup dítěte do 18.05.2020.

Přehled umístění jednotlivých tříd, personální zajištění, organizace začátku výuky a stravování:

BUDOVA TŘÍDA VYUČUJÍCÍ AS.PED. PŘÍCHOD KE ŠKOLE OBĚD
ŠKOLIČKA 1.A MGR. VALOUCHOVÁ HUB 7.55 HOD. 11.30 HOD. HUB
1.B MGR. VACKOVÁ ŠAL 7.45 HOD. 11.25 HOD. ŠAL
1.B  2.A  2.B  3.A BC. KANALAŠIOVÁ/ KULHAVÁ (do 16.00 hod.) FIN 8.00 HOD. 12.10 HOD. KUL
4.A 5.A  5.B POHLÍDALOVÁ/  POLENOVÁ  (do 16.00 hod.) 8.10 HOD. 12.15 HOD. POL
HLAVNÍ BUDOVA 2.A MGR. PLACHÁ 7.45 HOD. 11.20 HOD. PLA
3.B MGR. ŠPIČKOVÁ 7.55 HOD. 11.45 HOD. ŠUL
4.A MGR. HOLEČKOVÁ 8.05 HOD. 11.50 HOD. HOL
4.B HRUŠKOVÁ 8.10 HOD. 11.55 HOD. HRU
5.A  5.B MGR. ŽÁČKOVÁ MAR 8.15 HOD. 12.05 HOD. MAR

Pravidla provozu v období od 25.05.2020 do konce školního roku 2019/2020

Cesta do školy a ze školy

 • Zakrytí úst a nosu ochrannými prostředky.
 • Dodržení odstupů 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními.

Příchod ke škole a pohyb před školou

 • Minimalizace velkého shromažďování osob.
 • Před školou dodržovat odstupy 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními.
 • Pro všechny osoby nacházející se před školou platí povinnost zakrytí úst a nosu.

Vstup do budovy školy nebo školského zařízení

Při prvním vstupu do školy předkládá zákonný zástupce žáka nebo žák prohlášení (písemné seznámení s vymezením rizikových skupin stanovených Ministerstvem zdravotnictví a písemné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.). Pokud zákonný zástupce tento dokument nepodepíše, nebude žákovi osobní účast ve škole umožněna.

Čestné prohlášení ke stažení ZDE

Zákonní zástupci si vyzvednou dítě po skončení dopoledních aktivit před budovou školy (školičky), v případě, že jde dítě na oběd (na parkovišti školní jídelny). Pokud bude žák odcházet domů sám, musí u třídní učitelky  první den nástupu odevzdat písemný souhlas rodičů. Totéž platí i pro žáky, kteří budou zůstávat na odpolední aktivity.

 • Vstup do budovy školy je umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám.
 • Při vstupu do budovy bude žákům měřena tělesná teplota bezdotykovým teploměrem a žáci provedou dezinfekci rukou.
 • Všichni žáci i zaměstnanci školy nosí ve společných prostorách roušky.
 • Každý žák bude mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky.
 • Škola při zahájení výuky seznámí žáky s vymezenými prostory, ve kterých se žáci mohou pohybovat.

Žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla; jejich opakované nedodržování, po prokazatelném upozornění zákonného zástupce žáka, je důvodem k nevpuštění žáka do školy, resp. k vyřazení žáka ze skupiny.

V budově školy

 • Při přesunech žáků, pohybu na chodbách, návštěvy toalet či společných prostor je nutné dodržovat odstupy 2 metry, nosit roušku.

Ve třídě

 • Neprodleně po příchodu do třídy, si musí každý žák umýt ruce (důkladně 20 až 30 sekund vodou a tekutým mýdlem) a následně použít dezinfekci na ruce.
 • Složení skupin žáků se stanoví předem a je neměnné.
 • Maximální počet ve skupině je 15 žáků s tím, že je nezbytné dodržet zásadu jeden žák v lavici ve třídě.
 • Při výměně si každý žák ukládá roušku do sáčku.
 • Žáci si po každém vzdělávacím bloku umyjí a vydezinfikují ruce ve své třídě.
 • Škola povede evidenci o docházce žáků přihlášených do školy.
 • Zásady používání dezinfekce (nanese se pouze na ruce po pečlivém umytí rukou vodou a mýdlem)

Při podezření na možné příznaky COVID-19

 • Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest), nesmí do školy vstoupit.
 • Pokud žák bude vykazovat některý z možných příznaků COVID-19, bude umístěn do samostatné místnosti a bude kontaktován zákonný zástupce žáka s ohledem na okamžité vyzvednutí žáka. O podezření informuje škola spádovou hygienickou stanici. Ostatní žáci budou umístěni do jiné místnosti, dokud nebude znám zdravotní stav indisponovaného žáka.

 

Rámcová pravidla pro poskytování školního stravování v zařízení školního stravování

Od 25.05.2020 bude školní stravování zajištěno vydáváním obědů při zajištění následujících pravidel:

 • Pokrmy vydává personál včetně čistých příborů. Strávníci si sami jídlo a pití nenabírají a neberou si ani příbory.
 • Při stravování jsou zajištěny obvyklé rozestupy jako ve třídě. A dále jsou zajištěny rozestupy mezi jednotlivými skupinami tak, aby se nepotkávaly.
 • Rouška se odkládá pouze při samotné konzumaci jídla a pití, a to do vlastního sáčku.
 • Před vstupem do jídelny si každý žák umyje ruce a použije dezinfekci na ruce.
 • Jinak se dodržují zvýšenou měrou běžná hygienická pravidla.
 • Zákonný zástupce provede závaznou objednávku stravování telefonicky u vedoucí školní jídelny paní Jaroslavy Zahradníčkové,721 462 469, a to do 22.05.2020.

 Organizace dopoledních a odpoledních aktivit

Skupiny žáků I. stupně

 • Školní aktivity budou probíhat od pondělí do pátku pod vedením určených pedagogických pracovníků školy (viz tabulka)
 • Dopolední aktivity (zajištění vzdělávání žáků v obsahu, který je realizován školou v rámci vzdělávání na dálku)
 • Odpolední aktivity (zájmové vzdělávání žáků) – konec v 16 hodin (to nevylučuje vyzvednutí dítěte v dřívějších odpoledních hodinách).
 • Způsob předávání, vyzvedávání a omlouvání žáků se řídí školním řádem.

Žáka nelze zařadit do školní skupiny později, než k 25. 5. 2020.