Pravidla provozu při otevření školy

Pravidla provozu při otevření základní školy Dukelských hrdinů

v období do konce školního roku 2019/2020

 

Docházka žáků do 9. ročníků bude zahájena  týdnu od 11.05.2020, a to za účelem přípravy na přijímací zkoušky na střední školy. Zákonní zástupci nahlásí nástup žáka do školy do 06.05.2020 (e-mailem třídní učitelce 9.A Mgr. Miloslavě Procházkové – miloslava.prochazkova@zsdukla.cz, e-mailem třídnímu učiteli 9.B Bc. Ladislavu Juríkovi – ladislav.jurik@zsdukla.cz nebo telefonicky na sekretariát školy 775 855 597).

 • Výuka (příprava na přijímací zkoušky) bude probíhat vždy v úterý a ve čtvrtek od 8 – 11,40 hodin.
 • Začíná v úterý 12.05.2020. 

Docházka žáků do školy I. stupně bude zahájena 25.05.2020. Zákonní zástupci nahlásí nástup žáka do školy do 18.05.2020 (třídním učitelkám I. stupně).

 

Docházka u výše uvedených nebude povinná, bude probíhat ve skupinách v maximálním počtu 15 žáků. Tato skupina bude neměnná.

 

Formulář Čestného prohlášení o neexistenci virového nakažení ke stažení:

Čestné prohlášení.

(Pokud zákonný zástupce tento dokument nepodepíše, nebude žákovi osobní účast ve škole umožněna.)

 

Cesta do školy a ze školy

Při cestě do školy a ze školy se na žáky vztahují obecná pravidla chování stanovená krizovými opatřeními, zejména:

 • Zakrytí úst a nosu ochrannými prostředky.
 • Dodržení odstupů 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními.

 

Příchod ke škole a pohyb před školou

Pohyb žáků před vstupem do školy se řídí těmito principy:

 • Minimalizace velkého shromažďování osob.
 • Před školou dodržovat odstupy 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními.
 • Pro všechny osoby nacházející se před školou platí povinnost zakrytí úst a nosu.
 • Zahájení vyučování bude upřesněno pro 9. ročníky po 07. 05.2020 a pro I. stupeň po 18.05.2020 včetně rozdělení žáků do jednotlivých skupin.

 

Vstup do budovy školy nebo školského zařízení

Při prvním vstupu do školy předkládá zákonný zástupce žáka nebo žák prohlášení, které obsahuje:

 • písemné seznámení s vymezením rizikových skupin stanovených Ministerstvem zdravotnictví
 • písemné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.).

 

Pokud zákonný zástupce tento dokument nepodepíše, nebude žákovi osobní účast ve škole umožněna.

 

 • Vstup do budovy školy je umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám.
 • Při vstupu do budovy bude žákům měřena tělesná teplota bezdotykovým teploměrem a žáci provedou dezinfekci rukou.
 • Všichni žáci i zaměstnanci školy nosí ve společných prostorách roušky.
 • Každý žák bude mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky.
 • Škola při zahájení výuky seznámí žáky s vymezenými prostory, ve kterých se žáci mohou pohybovat.

 

 

 • Žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla; jejich opakované nedodržování, po prokazatelném upozornění zákonného zástupce žáka, je důvodem k nevpuštění žáka do školy, resp. k vyřazení žáka ze skupiny či přípravy.

 

V budově školy

 • Při přesunech žáků, pohybu na chodbách, návštěvy toalet či společných prostor je nutné dodržovat odstupy 2 metry.

 

 

Ve třídě

 • Neprodleně po příchodu do třídy, si musí každý žák umýt ruce (důkladně 20 až 30 sekund vodou a tekutým mýdlem) a následně použít dezinfekci na ruce.
 • Složení skupin žáků se stanoví předem a je neměnné.
 • Maximální počet ve skupině je 15 žáků s tím, že je nezbytné dodržet zásadu jeden žák v lavici ve třídě.
 • Při výměně si každý žák ukládá roušku do sáčku.
 • Žáci si po každém vzdělávacím bloku umyjí a vydezinfikují ruce ve své třídě.
 • Škola povede evidenci o docházce žáků přihlášených do školy.

 

 

Při podezření na možné příznaky COVID-19

 • Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest), nesmí do školy vstoupit.
 • Pokud žák bude vykazovat některý z možných příznaků COVID-19, bude umístěn do samostatné místnosti a bude kontaktován zákonný zástupce žáka s ohledem na okamžité vyzvednutí žáka. O podezření informuje škola spádovou hygienickou stanici. Ostatní žáci budou umístěni do jiné místnosti, dokud nebude znám zdravotní stav indisponovaného žáka.

 

Rámcová pravidla pro poskytování školního stravování v zařízení školního stravování

 • Od 11.05.2020 do 25.05.2020 si mohou žáci přinést do školy vlastní stravu. V tomto období nebude školní jídelna zajišťovat stravování.
 • Od 25.05.2020 bude školní stravování zajištěno vydáváním obědů při zajištění následujících pravidel:

–     Pokrmy vydává personál včetně čistých příborů. Strávníci si sami jídlo a pití nenabírají a neberou si ani příbory.

 • Při stravování jsou zajištěny obvyklé rozestupy jako ve třídě. A dále jsou zajištěny rozestupy mezi jednotlivými skupinami tak, aby se nepotkávaly.
 • Rouška se odkládá pouze při samotné konzumaci jídla a pití, a to do vlastního sáčku.
 • Před vstupem do jídelny si každý žák umyje ruce a použije dezinfekci na ruce.
 • Jinak se dodržují zvýšenou měrou běžná hygienická pravidla.
 • Zákonný zástupce provede závaznou objednávku stravování telefonicky u vedoucí školní jídelny paní Jaroslavy Zahradníčkové, 721 462 469, a to do 18.05.2020.

 

 

Co dělat v případě, že žák patří do rizikové skupiny

Do rizikové skupiny dle Ministerstva zdravotnictví patří žák, který osobně naplňuje alespoň jeden z níže uvedených bodů nebo pokud některý z bodů naplňuje jakákoliv osoba, která s ním žije ve společné domácnosti:

 

 1. Věk nad 65 let s přidruženými chronickými chorobami.
 2. Chronické onemocnění plic (zahrnuje i středně závažné a závažné astma bronchiale) s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou.
 3. Onemocnění srdce a/nebo velkých cév s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou např. hypertenze.
 4. Porucha imunitního systému, např. a) při imunosupresivní léčbě (steroidy, HIV apod.), b) při protinádorové léčbě, c) po transplantaci solidních orgánů a/nebo kostní dřeně.
 5. Těžká obezita (BMI nad 40 kg/m2).
 6. Farmakologicky léčený diabetes mellitus.
 7. Chronické onemocnění ledvin vyžadující dočasnou nebo trvalou podporu/náhradu funkce ledvin (dialýza).
 8. Onemocnění jater (primární nebo sekundární).

 

Doporučuje se, aby zákonní zástupci zvážili tyto rizikové faktory, pokud žák patří do rizikové skupiny, a rozhodli o účasti žáka na vzdělávacích aktivitách s tímto vědomím.

 

Organizace vzdělávacích aktivit

Žáci 9. ročníků

 • Výuka (příprava na přijímací zkoušky) bude probíhat v úterý a ve čtvrtek od 8 – 11,40 hodin.
 • Způsob předávání, vyzvedávání (odchod k lékaři aj.) a omlouvání žáků se řídí školním řádem.
 • Žáka nelze zařadit do školní skupiny později, než k 11. 5. 2020.

Skupiny žáků I. stupně

 • Školní aktivity budou probíhat od pondělí do pátku pod vedením určených pedagogických pracovníků školy ve dvou blocích:
 1. a) dopolední aktivity (zajištění vzdělávání žáků v obsahu, který je realizován školou v rámci vzdělávání na dálku)
 2. b) odpolední aktivity (zájmové vzdělávání žáků)
 • Způsob předávání, vyzvedávání a omlouvání žáků se řídí školním řádem.
 • Provozní doba docházky do školy bude upřesněna po 18.05.2020 (termín do kdy jsou povinni zákonní zástupci žáků nahlásit škole obnovení docházky svého dítěte do školy). Začátek bude stanoven na dobu, kdy za běžných podmínek začíná dopolední vyučování a konec do 16 hodin (to nevylučuje vyzvednutí dítěte v dřívějších odpoledních hodinách).
 • Žáka nelze zařadit do školní skupiny později, než k 25. 5. 2020.

 

Metodický pokyn MŠMT

Ochrana zdraví a provoz základních škol do konce školního roku 2019/2020