ŽÁCI PŘIJATÍ DO PRVNÍHO ROČNÍKU

Č. j.: ZŠ-104/2020                                                                                                                        Datum: 4. května 2020

ROZHODNUTÍ

 o přijetí k základnímu vzdělávání od školního roku 2020/2021

Ředitelka Základní školy Dukelských hrdinů Karlovy Vary, Moskevská 25, příspěvková organizace, jejíž činnost vykonává jako věcně a místně příslušný správní orgán ve smyslu ustanovení § 46, § 165 odst. 2 písm. e) a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, rozhodla, že

vyhovuje žádosti

o přijetí do prvního ročníku základního vzdělávání

v Základní škole Dukelských hrdinů Karlovy Vary, Moskevská 25, příspěvková organizace od školního roku 2020/2021 u dětí s těmito registračními čísly:

B7U86                                         SA25Y                                  IHNJB

90S05                                          P0AQS                                 2YI1B

TIC60                                          06LU3                                  YYN6A

2ALDT                                         879FA                                  PEFOR

OTQJV                                        QHO8K                               FRRTI

BRPB9                                         QRTY3                                E1UUC

TEJWU                                        RBTHM                                TOZVQ

IWDEL                                          3YTKF                                 I80DQ

6UOV3                                          7ZJ30                                  N63J4

UDPUA                                         W66U7                               L5X9N

HD2OY

Odůvodnění:

Odůvodnění rozhodnutí není třeba, protože správní orgán prvního stupně všem účastníkům v plném rozsahu vyhověl.

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí je možné se odvolat ve lhůtě do 15 dnů od data převzetí tohoto rozhodnutí, a to prostřednictvím ředitelky Základní školy Dukelských hrdinů Karlovy Vary, Moskevská 25, příspěvková organizace ke Krajskému úřadu Karlovarského kraje. Rozhodnutí o přijetí je možno vyzvednout na vyžádání na ředitelství Základní školy Dukelských hrdinů Moskevská 25, Karlovy Vary, příspěvková organizace.

V Karlových Varech dne 4. května 2020

Mgr. Bc. Eva Doušová, ředitelka školy

Datum zveřejnění rozhodnutí 4. května 2020