ZÁPIS DO 1. ROČNÍKU

Zápis do prvního ročníku pro školní rok 2020/2021

 

 • bude probíhat bez osobní přítomnosti dětí ve škole

 • příjem žádostí o přijetí k povinné školní docházce je rozšířen na období od 1. 4. 2020 do 30. 4. 2020

 • zákonný zástupce vyplní online přihlášku na Zápisech Online (viz níže)

 • zde stáhněte Přihlášku k zápisu do 1. ročníku  (následně odeslaný formulář vytiskněte ve formátu pdf, podepište a doručte do školy následujícími způsoby:

  1. do datové schránky školy bx3mk4g

  2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (na info@zsdukla.cz)

  3. poštou (na a dresu: ZŠ Dukelských hrdinů,Moskevská 1117/25, 360 01 Karlovy Vary)

  4. osobní doručení 

 • v online přihlášce si vyberte termín a čas zápisu (vzhledem k současné epidemiologické situaci preferujeme účast pouze jednoho zákonného zástupce, který přinese potřebné doklady k zápisu)

  Zákonní zástupci předloží:
  Rodný list dítěte
  Občanský průkaz zákonného zástupce
  Rozhodnutí soudu o svěření dítěte do péče (u rozvedených rodičů)

  Zákonní zástupci CIZINCI předloží:
  Rodný list dítěte (s překladem)
  Pas dítěte
  Potvrzení trvalého / dlouhodobého pobytu
  Pas zákonného zástupce
  Rozhodnutí soudu o svěření dítěte do péče (u rozvedených rodičů)

 • v případě potřeby může zákonný zástupce vyplnit přihlášku osobně v kanceláři školy (schůzku je nutno předem domluvit na telefonu 775855596 Mgr. Bc. Hana Lejsková, zástupkyně ředitelky školy)

 • AR BG CIN CZ DE EN ITA MNG RO RU, UA VN

 

Po ukončení mimořádných opatření bychom rádi uspořádali setkání se zapsanými dětmi zaměřené na seznámení se s prostředím školy, vzdělávacím programem, učiteli a prostory školy.

DŮLEŽITÉ INFORMACE K ZÁPISU DO 1. ROČNÍKU

Povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dovrší šestého roku věku (31.8. 2014).

Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od září do konce června příslušného školního roku, může být přijato k plnění povinné školní docházky již v tomto školním roce, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce. Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září do konce prosince k plnění povinné školní docházky je také doporučující vyjádření školského poradenského zařízení, podmínkou přijetí dítěte narozeného od ledna do konce června doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře, která k žádosti přiloží zákonný zástupce.
Zákonný zástupce může požádat o odklad povinné školní docházky, není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé, a to nejpozději v době zápisů do 1. ročníku od 01. dubna do 30. dubna 2020. Žádost se podává ředitelce základní školy písemně. Zákonný zástupce následně doloží doporučující posouzení příslušného školského poradenského zařízení (pedagogicko psychologické poradny nebo speciálně pedagogického centra) a odborného lékaře (praktického lékaře pro děti a dorost) nebo klinického psychologa.  Správní řízení o zápisu se v těchto případech přeruší do doby doložení doporučujících posouzení.
Jestliže byl dítěti povolen odklad povinné školní docházky v minulém školním roce, není automaticky přijato na následující školní rok. Zákonný zástupce dítěte musí opět požádat o přijetí k plnění povinné školní docházky od daného školního roku. Může požádat i na jiné škole, než na které žádal původně.

 

V případě, že byl dítěti v loňském roce udělen odklad povinné školní docházky na jiné škole, předloží zákonný zástupce rozhodnutí o udělení odkladu povinné školní docházky z původní základní školy.

 

Zastupuje-li dítě jiná osoba, než jeho zákonný zástupce, musí doložit oprávnění dítě zastupovat.

 

Rozhodnutí o přijetí bude oznámeno zveřejněním seznamu přijatých žáků 04.05.2020 na přístupném místě ve škole (u vchodu do hlavní budovy tak, aby bylo čitelné zvenčí a zákonní zástupci nemuseli vstupovat do budovy) a na webových stránkách školy (www.zsdukla.cz). Seznam bude zveřejněn po dobu 15 dnů.

 

Rozhodnutí o nepřijetí – v případě nepřijetí dítěte zákonní zástupci obdrží písemné rozhodnutí o nepřijetí s odůvodněním a poučením.