Platby za ŠD, ŠK a zájmové kroužky

Příkaz ředitele č. 4/2019

 

o příspěvku na částečnou úhradu neinvestičních nákladů

 

za poskytování školských služeb

 

 Na základě zákona č. 561/2005, o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání § 123 a vyhlášky č. 74/2005, o zájmovém vzdělávání vydává ředitel školy závazný předpis o povinnosti platit příspěvek na částečnou úhradu neinvestičních nákladů vynaložených na provoz školní družiny, školního klubu a zájmové kroužky
(dále jen „ příspěvek „).

 

  1. Výše příspěvku činí pro školní družinu 170,- Kč měsíčně na žáka a pro školní klub 100,- Kč měsíčně na žáka. V případě uzavření zařízení v pracovní den nebo při zápisu či ukončení docházky do zařízení v průběhu měsíce se vybírá/vrací příspěvek ve výši 8,- Kč u školní družiny a 5,- Kč u školního klubu na jeden pracovní den. Za nepřítomnost dítěte zapsaného k docházce se příspěvek nevrací.
  2. Výše příspěvku za zájmové kroužky činí na žáka 50,- Kč měsíčně u hodinových kroužků a 100,- Kč na žáka měsíčně u dvouhodinových kroužků.
  3. Příspěvek pro školní družinu je plátce povinen zaplatit do 15. každého měsíce a pro školní klub do 15. 09. za období září až prosinec daného školního roku a do 15. 01. za období leden až červen daného školního roku. Možnost snížení úplaty nebo prominutí úplaty se řídí vyhláškou č. 74/2005, o zájmovém vzdělávání a zákonem 117/1995 Sb., o státní a sociální podpoře ve znění pozdějších předpisů.
  4. Příspěvek za zájmový klub je plátce povinen zaplatit do 15. 09. za období září až leden daného školního roku a do 15. 01. za období únor až červen daného školního roku.

 

Tento příkaz nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2020, s výjimkou ustanovení bodu 2. a 3., které nabývají účinnosti dnem 01.února 2020.

 

V Karlových Varech dne 29. 11. 2019

Mgr. Eva Doušová

ředitelka školy