DUKLA PRO INKLUZI 63

Naše škola je v současné době zapojena do projektu Rozvoj vzdělanosti II.  Aktivity tohoto projektu probíhají jak v rámci základní školy, tak i školní družiny. Jedná se o následující šablony:

  1. Školní speciální pedagog-personální podpora základní školy a školní družiny.

Cílem této aktivity je poskytnutí dočasné personální podpory škole zřízením pozice školního speciálního pedagoga, který bude provádět diagnostiku speciálních vzdělávacích potřeb žáků a bude pomáhat vytvářet a zlepšovat podmínky pro úspěšnou integraci žáků se speciálně vzdělávacími potřebami.

 

  1. Vzdělávání pedagogických pracovníků základní školy a školní družiny.

Tato aktivita podpoří profesního růst pedagogických pracovníků pomocí dlouhodobého  a průběžného sebevzdělávání.

  1. Zapojení odborníka z praxe do výuky.

Cílem aktivity je prohloubení spolupráce pedagogických pracovníků školy s odborníky z praxe.

  1. Využití ICT ve vzdělávání.

Tato aktivita umožní podpořit rozvoj kompetencí pedagogických pracovníků v oblasti využívání nových výukových metod s využitím informačních a komunikačních technologií.

  1. Klub pro žáky ZŠ a účastníky ŠD.

V rámci této aktivity budou na škole a ve školní družině bezplatně zřízeny volnočasové kluby pro žáky školy, které by měly vést k rozvoji jejich klíčových kompetencí. Jedná se o kluby se zaměřením na konverzaci v cizím jazyce a klub zábavné logiky
a deskových her.

  1. Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem.

Cíl aktivity: podpora žáků ohrožených školním neúspěchem prostřednictvím doučování.

 

Celkové náklady na projekt činní 1 700 949 Kč a budou na základě naplnění výstupů těchto jednotek zjednodušeného projektu plně hrazeny z prostředků Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu.