ROZVOJ TECHNICKÝCH DOVEDNOSTÍ

OPVK_hor_zakladni_logolink_CMYK_cz

Škola z operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, který je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR, získala dotaci ve výši 967 592,- Kč.
V rámci šablony č. 1 projektu Rozvoj technických dovedností žáků na druhém stupni základní školy bylo čerpáno 204 112 Kč, za což bylo zakoupeno vybavení do školních dílen. Žáci v rámci předmětu praktické činnosti v průběhu projektových dní vytvářeli podle výkresů prvky dopravního hřiště. Pochopili podstatu technického zobrazení výrobku, podle výkresu dokázali rozměřit a orýsovat výrobek, orientovali se v popisovém poli technického výkresu, dovedli z něho popsat parametry dílů výrobku, s pomocí vyučujícího dokázali stanovit pracovní postup ke zhotovení výrobku a použít k výrobě vhodné nástroje a pomůcky. Pod vedením vyučujícího dokázali realizovat pracovní postup ke konečné fázi zhotovení výrobku.

Pro zlepšení motivace žáků a měkkých dovedností byly využity tyto pedagogické metody: projektové vyučování, kooperativní učení, formativní hodnocení, využití ICT pro zpracování portfolia, prezentace výrobku a vyhledávání informací, využití výrobků i v jiných předmětech (dřevěná autíčka a dopravní značky budou využity ve školní družině jako didaktická pomůcka pro dopravní výchovu).

V průběhu projektových dní žáci využívali nové nástroje a vybavení školní dílny, což se odrazilo na zlepšení kvality práce a též kvality výrobků. Z průběhu realizace zpracoval každý žák žákovské portfolio, které obsahuje technické výkresy jednotlivých výrobků, pracovní listy s vypracovanými úlohami, sebehodnocení žáka a formativní hodnocení ze strany učitele.

Projektu „Rozvoj technických dovedností žáků na druhém stupni základní školy“ hodnotíme jako velmi zdařilý. Rovněž žáci i pedagogové byli v hodnocení celé akce maximálně pozitivní. Práce ve školní dílně žáky obohatila o technické znalosti a dovednosti, motivovala je k dalšímu technickému vzdělávání.