ZAHRANIČNÍ JAZYKOVĚ – VZDĚLÁVACÍ POBYT PRO ŽÁKY DO LONDÝNA

OPVK_hor_zakladni_logolink_CMYK_cz

Zahraničního jazykově-vzdělávacího pobytu v Londýně se zúčastnilo celkem 60 žáků od 4. do 9. ročníku s 6 pedagogy. V průběhu pobytu žáci pracovali v šesti skupinách po 10 žácích. Při hodinách byly využity moderní vyučovací metody (skupinové práce, práce ve dvojicích, promítání videí, využití výukových programů s pomocí interaktivní tabule aj.), střídala se gramatická cvičení s konverzačními tématy. Kurz se zaměřil zejména na rozvoj běžné komunikace u žáků, a to na různorodá témata (rodina, jídlo, osobnost, hry apod.).

Škola poskytla žákům velmi příjemné zázemí, byla moderní, pedagogové příjemní a vybavení nadstandardní. Pedagogové se žákům plně věnovali a rozšiřovali jejich jazykové znalosti, jak formou her, tak moderními metodami. Ve škole se žákům líbilo, výuka je bavila a nadchla. Škola byla velikým jazykovým přínosem pro žáky a splnila účel výjezdu.

Žáci v rámci pobytu navštívili místa Londýna, která se výrazně zapsala do jeho historie (Big Ben, Houses of Parliament, Westminster Abbey, Downing Street, Buckingham Palace Trafalgar Square, Picadilly Circus, Britisch Museum, tržiště Covent Garden, most Golden Jubilee Bridgeba, obří kolo London Eye. V průběhu pobytu navštívili rovněž Museum Madame Tausauds, Hyde Park, Museum of London, Tate Gallery, The Globe, Londýnskou radnici, doky sv. Kateřiny a slavný Tower, kde si měli možnost prohlédnout i korunovační klenoty. V rámci zájezdu se uskutečnil i výlet do královského města Windsor a univerzitního města Oxford. Žáci rovněž absolvovali plavbu lodí po Temži k nejstaršímu parku Londýna Grenwich, jenž protíná nultý poledník, kde si prohlédli královskou observatoř Royal Observatory
a největší muzeum námořnictví ve Velké Británii National Maritime Museum. 

Jazykově vzdělávací pobyt pomohl pro naplňování cílů ŠVP ZV START včetně rozvoje klíčových kompetencí, zejména kompetencí komunikativních (porozumění jednoduchému sdělení, formulace vlastních myšlenek v angličtině, navazování kontaktů v anglickém jazyce), sociálních a personálních (zvládání jednoduchých životních situací, dodržování zásad slušného chování v anglicky mluvícím prostředí), občanských (získání představy o zvycích v anglicky mluvící zemi a schopnost srovnávání se zvyky našimi) a kompetencí k řešení problémů (řešení jednoduchých problémových situací v cizojazyčném prostředí). Jazykově vzdělávací pobyt pomohl při naplňování cílů ŠVP ZV START zejména v oblasti rozvoje produktivních řečových dovedností, poslechu s porozuměním, dostatečně srozumitelné výslovnosti a schopnosti rozlišovat sluchové prvky fonologického systému jazyka vnímání slovního a větného přízvuku a intonace. Rovněž si žáci rozšířili svoji slovní zásobu, zejména v tematických okruzích výměnný pobyt, přátelé, cestování a kultura. Žáci si rozšířili základní slovní zásobu a ověřili si její používání v komunikačních situacích, procvičili si konverzaci ve větších celcích, a to
i v souvislosti probíraným zeměpisným a dějepisným učivem, rovněž se seznámili s reáliemi navštívené země.

Jazykově vzdělávací pobyt do Londýna hodnotíme jako velmi zdařilý. Rovněž žáci i rodičovská veřejnost byla v hodnocení celé akce maximálně pozitivní.