PŘIJATÍ ŽÁCI DO 1. ROČNÍKU

Č. j.: ZŠ-87/2019                                                                                          Datum: 15.04.2019

ROZHODNUTÍ

 o přijetí k základnímu vzdělávání od školního roku 2019/2020

Ředitelka Základní školy Dukelských hrdinů Karlovy Vary, Moskevská 25, příspěvková organizace, jejíž činnost vykonává jako věcně a místně příslušný správní orgán ve smyslu ustanovení § 46, § 165 odst. 2 písm. e) a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, rozhodla, že

vyhovuje žádosti

o přijetí do prvního ročníku základního vzdělávání

v Základní škole Dukelských hrdinů Karlovy Vary, Moskevská 25, příspěvková organizace od školního roku 2019/2020 u dětí s těmito evidenčními čísly:

001/2019                  011/2019                                021/2019                                032/2019

002/2019                 012/2019                                022/2019                                034/2019

003/2019                 013/2019                                023/2019                                035/2019

004/2019                 014/2019                                024/2019                                036/2019

005/2019                 015/2019                                026/2019                                037/2019

006/2019                 016/2019                                027/2019                                038/2019

007/2019                 017/2019                                028/2019                                040/2019

008/2019                 018/2019                                029/2019                                041/2019

009/2019                  019/2019                                030/2019

010/2019                   020/2019                                031/2019

Odůvodnění:

Odůvodnění rozhodnutí není třeba, protože správní orgán prvního stupně všem účastníkům v plném rozsahu vyhověl.

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí je možné se odvolat ve lhůtě do 15 dnů od data převzetí tohoto rozhodnutí, a to prostřednictvím ředitelky Základní školy Dukelských hrdinů Karlovy Vary, Moskevská 25, příspěvková organizace ke Krajskému úřadu Karlovarského kraje. Rozhodnutí o přijetí je možno vyzvednout na vyžádání na ředitelství Základní školy Dukelských hrdinů Moskevská 25, Karlovy Vary, příspěvková organizace.

V Karlových Varech dne 15.04.2019 Mgr. Bc. Eva Doušová, ředitelka školy

Datum zveřejnění rozhodnutí 16.04.2019