ZAHRANIČNÍ JAZYKOVĚ – VZDĚLÁVACÍ POBYT PRO ŽÁKY DO HAMBURKU

OPVK_hor_zakladni_logolink_CMYK_cz

V průběhu pobytu žáci pracovali v jedné skupině v celkovém počtu 15 žáků. Při hodinách byly využity moderní vyučovací metody, střídala se gramatická cvičení s konverzačními tématy. Kurz se zaměřil na tvoření perfekta (minulého času složeného) s použitím pravidelných i nepravidelných sloves.  Institut nabídl vhodné zázemí pro děti i učitele.

Žáci v průběhu vzdělávacího pobytu navštívili Modelovou železnici Wunderland Hamburk (jedná se o největší modelové kolejiště na světě), účastnili se plavby lodí po přístavu (druhý největší přístav v Evropě, výhled na Hafencity a Elbphilharmonie), navštívili Speicherstadt (největší souvislý komplex skladových budov na světě a Chilehaus), účastnili se prohlídky Alter Elbtunnel (strojové zařízení pro čtyři velké výtahové kabiny, které dopravují lidi a vozidla do hloubky téměř 24 metrů, kde pak vedou dvě tunelové trouby na jižní břeh Labe do Steinwerderu), navštívili Zollmuseum (celní muzeum) a rovněž krásnou radnici, budovu hamburské burzy či kostel sv. Michaela, rovněž měli možnost obdivovat krásné nábřeží u Alsteru s vodotryskem.

V rámci pobytu  se uskutečnil i výlet autobusem k Severnímu moři. Po celou dobu pobytu v Hamburku mohli účastníci zájezdu obdivovat kontrast moderní architektury s typickou severskou architekturou. 

Jazykově vzdělávací pobyt pomohl pro naplňování cílů ŠVP ZV START včetně rozvoje klíčových kompetencí, zejména kompetencí komunikativních (porozumění jednoduchému sdělení, formulace vlastních myšlenek v němčině, navazování kontaktů v německém jazyce), sociálních a personálních (zvládání jednoduchých životních situací, dodržování zásad slušného chování v německy mluvícím prostředí) a občanských (získání představy o zvycích v německy mluvící zemi a schopnost srovnávání se zvyky našimi). Jazykově vzdělávací pobyt pomohl při naplňování cílů ŠVP ZV START zejména v oblasti rozvoje produktivních řečových dovedností, poslechu s porozuměním, dostatečně srozumitelné výslovnosti a schopnosti rozlišovat sluchové prvky fonologického systému jazyka vnímání slovního a větného přízvuku a intonace. Rovněž si žáci rozšířili svoji slovní zásobu, zejména v tematických okruzích výměnný pobyt, přátelé, cestování a kultura. Žáci si procvičili konverzaci ve větších celcích, a to i v souvislosti probíraným zeměpisným a dějepisným učivem, rovněž se seznámili s reáliemi navštívené země.

Jazykově vzdělávací pobyt do Hamburku hodnotíme jako zdařilý. Rovněž žáci i rodičovská veřejnost byla v hodnocení celé akce velmi pozitivní.